Jessheim får egen elvepark

Jessheims nye inngangsport fra sør blir omkranset en elvepark som skal binde den nye bydelen sammen med eksisterende boligområder og byens sentrum.

Formannskapet i Ullensaker vedtok nylig den estetiske planen som legger føringer for utviklingen av området som har fått betegnelsen Jessheim sør. Området strekker seg vestover fra avkjøringen E6 syd og nordover opp mot Obs Bygg for dem som er lommekjent.

To boligprosjekter

Det er to boligprosjekter som er på gang i området – Bekkefaret og Jessheim Sør. Sistnevnte blir nesten for Jessheims Barcode å regne (se skisse nedenfor).

Den estetiske planen skal sikre at det som blir massiv utbygging i området får et helhetlig preg, og for å sikre at siste byggetrinn skal ha samme helhet som første byggetrinn.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Det er foreslått fire hovedgrep i området:

  1. Elveparken som blir den grønne strukturen som binder området sammen og som fungerer som bindeledd for resten av Jessheim.
  2. Adkomst fra Døliveien og ned til Elveparken. Dette sikrer en overgang fra urbant næringsområde og ned til det grønne draget.
  3. Randbebyggelsen ut mot Døliveien er tenkt bygget som støyskjerm.
  4. Siste hovedgrep er at nabolag og forskjellige bomiljøer får sitt eget unike preg, som det heter i beskrivelsen. Dette for å unngå ensformighet i byggene.

Sammenhengende sti

Elveparken er tenkt som en sammenhengende sti som slynger seg ved siden av bekken som i dag renner i området. Bekken og skogdraget er i dag et naturlig skille mot Dølihagan og jordet det skal bygges på.

Det er også tenkt tre forskjellige parkområder som skal bevare urskoggreget langs bekken.

  1. Naturpark som slynger seg langs bekkedraget og som tar vare på urskoggreget i området.
  2. Sentralpark med gressflater ment for ballspill og annen variert bruk
  3. Vannpark som i tillegg til å fungere som flomsikring også kan fungere som lekeområder.

Sykkelnett

Gjennom området er det ønskelig med et nett av turstier og sykkelveier som knytter dette utviklingsområdet til eksisterende veier og turstier i området. Se skisse under.

Administrasjonen og det politiske miljøet i kommunen har konkludert med at estetikken som ligger i bånn for utviklingen av området er med på å heve kvaliteteten på det som bygges – og livet som skal leves i området.

De første boligene legges ut for salg i området “Barcode” i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Det er forventet utbygging i dette aktuelle området de neste 10 årene.