Kontrollutvalget inn i prosess rundt Frivillighetens hus

Yezzfest artikkel

Kontrollutvalget har etter pålegg fra kommunestyret gjennomgått prosessen rundt kommunens kjøp av administrasjonsbygget og pakkhuset i Jessheim sentrum.

Etter det som kan synes å være en kjapp prosess i forkant av budsjettbehandlingen i desember 2017, så har det blitt hengende noen ubesvarte spørsmål i luften rundt kommunens avtale med Jessheim Byutvikling AS om kjøp av det gamle adminstrasjonsbygget og pakkhuset på damsagtomta i Jessheim sentrum.

Dette er saken:

Det var i desember 2017 at den politiske posisjonen i Ullensaker – Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre – slapp det som var en gladnyhet for frivilligheten i Ullensaker; det gamle administrasjonsbygget og pakkhuset på damsagtomta skulle bli kommunale bygg der frivilligheten skal få sitt nye hjem. Summen å betale var 13 millioner kroner, og dette ble vedtatt i budsjettbehandlingen i kommunestyret samme kveld som nyheten ble presentert.

I ettertid er det dukket opp flere spørsmål:

  1. En tilleggsbevilgning på 3,25 millioner kroner måtte til fordi det i budsjettvedtaket ikke var tatt høyde for moms. Jessheim Byutvikling AS sine kostnader er på 16,25 millioner kroner – og det er summen Ullensaker kommune må betale
  2. Hvor er dokumentasjon i forbindelse med prosessen rundt forhandlinger om kjøp av de to byggene?
  3. For at Ullensaker kommune skal få momsrefusjon, så må det foreligge klare avtaler mellom frivilligheten og kommunen om hva byggene skal brukes til. Aktiviteter uten inntjening ligger til grunn for at det skal vanke momsrefusjon.

Svaret

Ordfører Tom Staahle og rådmann Rune Hallingstad var og redegjorde i kontrollutvalget i mars, og utvalget har konkludert med at det ikke er nødvendig å gå videre med denne saken fordi:

  1. Selv om det i kommunestyret er fattet vedtak om kjøp av de to byggene, så er det ikke skrevet under formell avtale mellom Ullensaker kommune og Jessheim Byutvikling AS.
  2. Rådmannen vil fremme en sak for politikerne som tar opp i seg kjøpsavtalen og en avtale knyttet til refusjon av moms og en driftsavtale med frivilligheten.

Kontrollutvalget har funnet det vanskelig å gå inn i selve kjøpsprosessen fordi det foreligger lite dokumentasjon rundt dette, heter det i saksdokumentet.

Utvalgets leder Tron Erik Hovind stiller i kommunestyret for å redegjøre ytterlige i denne saken tirsdag.

Kontrollutvalgets oppgave er:

Kontrollutvalget skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir iverksatt på en best mulig måte ved bl.a. å påse:

  •   at administrasjonen bruker kommunens ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
  •   at ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
  •   at lover og regler etterleves i den kommunale forvaltningen
  •   at kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  •   at resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetning