Skog og våtmark var dyrket mark

I reguleringsplanen for bydel Gystadmarka er 150 mål dyrket mark framstilt som skog og våtområde. Vi er villedet av administrasjonen i denne prosessen, sier Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp).

Kommunestyret behandlet – og vedtok mot 21 stemmer – reguleringsplanen for bydel Gystadmarka – et område som er nesten 700 mål stort og som skal huse drøyt 7.000 innbyggere fordelt på 3.600 boenheter. Det er lagt opp til parkanlegg samt handel og næring i området.

– Problemet er at omtrent 150 av 700 mål er dyrket mark i dag, og dette framgår ikke i planene. I planene står det skrevet: “Planområdet avgrenses i vest av fylkesvei 174, i sør av påbegynte utbyggingsområder, og i nord av planlagte boligområder i kommunedelplanen som i dag består hovedsakelig av skog. I øst ligger jordbrukslandskap som ikke er planlagt utbygd.”

– Ikke fulgt med?

Og videre:

“For øvrig er området ikke utbygget, og består av skogsmark og dyrket mark med høy grunnvannstand.”

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– Noen vil hevde at dere ikke har fulgt med i denne prosessen?

– Jeg har hele tiden hatt forståelsen av at avsatt område grenser mot dyrket mark i det området, ut fra ordlyden i reguleringsplanen om skog og våtmark, sier Stokstad Oserud til Jessheimpuls.

– Jeg mener saksgrunnlaget er feil og at saken må trekkes, eventuelt at 100 mål dyrket område tas ut av planen, foreslo Sp-politikeren. Dette forslaget falt mot 21 stemmer i kommunestyret.

Beklaget feil

Disse planene har eksistert lenge i det administrative og politiske miljøet, og rådmann Rune Hallingstad beklaget eventuelle feil i saken og sa at det ikke er utelatt noe i saken bevisst.

– I kommuneplanen står det at området kan omdisponeres fra dyrket mark, men det er ikke bra at det står både dyrket mark, dyrkbar mark og ikke dyrket mark i denne saken, opplyste kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger.

Enden på visa er uansett at reguleringsplanen for bydel Gystadmarka fikk flertall.