Ullensaker prøvekanin for å få folk ut i jobb

Ullensaker er som en av seks kommuner plukket ut til å delta i et prøveprosjekt som over tre år skal få flere ullsokninger ut i jobb. På sikt er det ønskelig at næringslivet melder seg på og tilbyr arbeidsplasser.

Drøyt 4,6 millioner kroner i tilskudd skal bidra til at Ullensaker få i gang et prosjekt som skal gi “kommunen ansvar for å arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne.” Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som har regien på dette.

Unge folk

Målgruppen for forsøksordningen generelt er personer som mottar full uføretrygd. I Ullensaker er det aktuelt å involvere følgende grupper i dette prosjektet:

  1. Personer som mottar full uføretrygd og som ikke allerede er blitt tildelt varig tilrettelagt arbeid
  2. Personer som er under 30 år ved oppstart eller mottar uføretrygd etter reglene om ung ufør prioriteres
  3. Ungdom som ikke er avklart og kan bli uføre
  4. Ungdom som har uførhet og trenger noe å gå til
  5. Unge som var syke da de kom til Norge og ikke har rett på ytelser (går på flat sosialhjelp)
  6. Unge utviklingshemmede som er ferdige med tilrettelagt løp i videregående skole. Enkelte av disse har gått yrkesfaglig løp, men kan ikke bli fagarbeidere. Mulighet for lærekandidatplass og kompetansebevis
  7. Brukere innenfor Tildelingsenhetens ansvarsområde

I første omgang er tanken at deltakere bli utplassert i kommunale enheter, men på sikt er det også ønskelig å spille på kommunens øvrige næringsliv.

Rett arbeidsplass

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Tall fra NAV (mai 2017) viser at det var 1.371 personer som var 100 prosent uføre. Det utgjorde ca. 3,9 prosent av kommunens totale befolkning på tidspunktet. Blant kommunens 2.200 ansatte var det per juli 2017 145 personer som var 100 % uføre.

 Først og fremst ser det ut til at det er et stort behov for å satse på ungdom under 30 år i dette prosjektet.
I prosjektplanen står følgende skrevet: “Vi har en stor gruppe ungdom under 30 år som i dag er varig uføre, eller som vil gå inn som varig ute av stand til å jobbe. Primært tenker vi på ungdom med medfødte lidelser, eksempelvis  eksautisme, asberger og annet.”

– Gi folk en mulighet

– Dette handler om å gi folk en mulighet til å ta en jobb med lønn fra kommunen. Vi ønsker å være framoverlent også på arbeidsgiversiden. Og på sikt kommer vi til å utfordre næringslivet for øvrig til å ta dette samfunnsansvaret. Det er mye verdi i arbeidstakere som er på arbeidstrening, sier varaordfører Willy Kvilten (H).
Med rett arbeidsplass nevnes hele Ullensaker kommune som arbeidsarena for varig tilrettelagt arbeid. Eksempel på jobber er kjøkken, kantine, vaskeri, dagsenter, portørtjeneste (frakt til/fra dagsenter), intern posttjeneste, servicevert og vaktmesteroppgaver.
Saken behandles politisk i hovedutvalget for helse og sosial omsorg onsdag.