Store planer for Nordby stasjon er på bordet igjen

Planovergangen ved Nordby stasjon har vært midlertidig stengt i helgen. Men det blir større endringer enn det i framtiden.

– Vi har fått beskjed om at det er liv i prosjektet igjen, sier Bernt Erik Henriksen, formann i Nordbymoen vel til Jessheimpuls. Beskjeden velet har fått er at det skal settes på folk for å få prosessen rundt Nordby stasjon i flyt igjen, sier velformannen.

Oversendes til kommunen

– Det stemmer sier Bane Nors Britt-Johanne Wang.

– Status på Nordby er at reguleringsplanen fortsatt ikke er oversendt kommunen. Etter at planen har ligget i bero etter at vår prosjektleder sluttet, er det nå bestemt at arbeidet skal gjenopptas. Det gjenstår noen små justeringer før oversendelse til kommunen. Vi har dialog med vår eksterne rådgiver for å få dette på plass, sier Wang.

Det gjenstår noe små justeringer før oversendelse av planer til kommunen

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Bane Nor

Prosjektet med å gjøre noe med Nordby stasjon kom på banen etter flere uønskede hendelser samt å øke sikkerheten knyttet til kryssing av jernbanen, heter det foreløpig siste dokumentet fra Bane Nor i 2016. Og i et brev som nylig ble sendt til Ullensaker kommune står det følgende: “Det foreligger et reguleringsforslag for området rundt Nordby stasjon om å stenge Nordbyveien slik at veien ikke lenger krysser jernbanen i plan.”

Det er det videre arbeidet med denne planen som nå skal i flyt igjen, skal vi tro tolke Bane Nors beskjed til Nordbymoen vel.

Et forslag til løsning for Nordby stasjon fra 2016. Perspektivet er fra vestsiden av jernbanesporet.

Premissene

Disse premissene gjelder for overgangen:

  • Alle eksisterende adkomster / innkjøringer ivaretas
  • Kulvertløsning legger universell utforming til grunn (5 % stigning i rampene)
  • Trappeadkomst fra sørøst
  • Trappeadkomst til nordøst (holdeplass)
  • Tilpasset snumulighet i vest med tilgang til HC-parkering på holdeplass og innkjøring til eksisterende eiendommer
  • Kjørevei stenges
  • Sikker og trygg løsning for gående og syklende
  • God sikt i kulverten