Strammer inn eplehagebyggingen?

Både det politiske miljøet og administrasjonen mener at sterkere styring av hva og hvor når det kommer til eplehageutbygging er helt nødvendig.

Utbygging av enkelttomter i etablerte boligområder kan se ut til å være folkesport på Jessheim for tiden. Ifølge dem som sysler med denne type saker i kommunen har det ikke vært “politiske føringer rundt denne tematikken tidligere, og plan- og bygningsloven er jo en “ja-lov”, så da har ikke Ullensaker kommune så mange “virkemidler” å benytte seg av når søknader kommer inn.”, som Atle Sander uttrykker det.

Kommunen har ikke så mange virkemidler å benytte

Atle Sander

Men svarene fra et utvalgt knippe politikere tyder på at det er et ønske om å få inn nettopp politiske føringer rundt dette, og administrasjonen varsler en sak som vil legge føringer for eplehagefortetting uten å måtte regulere først. Mye av det arbeidet er allerede gjort, ifølge plansjef i kommunen Åge Vebostad.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Dette står om eplehageutbygging i den gjeldende versjonen av byplanen som ligger ute på kommunens hjemmeside

Politikerne svarer

Så til spørsmålene til det politiske miljøet:

– Bør det klarere bestemmelser på plass for å ha bedre kontroll på denne type fortetting?

– Ja, faktisk. Spesielt med tanke på overvann. Det bygges store hus på små tomter og “resten” steinsettes elller asfalteres. Kommunens overvannskapasitet er sprengt, sier Venstres Stein Vegar Leidal.

Dessverre er det ikke politisk vilje til å følge byplanen

Lars Egil Berg

– Ja, det må klarere bestemmelser til. Det ble den gang vedtatt en romslig byplan. Men dessverre har det i mange saker ikke vært politisk vilje til å følge planen. Sp er opptatt av å følge vedtatte planer og være konsekvente og forutsigbare. Det er rettferdig og gjør at gode bomiljøer kan bevares, sier Senterpartiets Lars Egil Berg.

Klattvis fortetting gir ingen helhet

Gro Holt

– Ullensaker SV har flere ganger etterlyst Arkitekturrådets rolle og medvirkning både i Byplanarbeidet, fortetting gjennom reguleringsplaner. Vi har jo dette rådet, men det må aktiveres. Byplanen er for svak og utydelig når det gjelder estetikk og utforming. Klattvis fortetting gir ingen helhet, sier Gro Holt, som representerer Sv og rødt i politikken.

Fortetting i etablert område.

– Ja, det bør komme klarere bestemmelser på plass. Bærum kommune har f eks krav til en viss størrelse på tomten for at den skal kunne bebygges med hhv enebolig og tomannsbolig (i eksisterende boligområder).  Samtidig blir vi utfordret av sentrale myndigheter på fortetting rundt kollektivknutepunkter, sier Høyres Willy Kvilten.

– Dagens bestemmelser ivaretas godt av de gjeldende reguleringsplaner, er essensen i FrPs Ståle Lien Hansens svar.

– Matche det eksisterende

– Bør det stilles krav til estetikken og arkitekturen i den forstand at det som bygges er mer i stil med eksisterende omgivelser og stilen i det enkelte området?

– Ja. Men vi vil ikke tilbake til den gang da kommunen brydde seg om fargevalg. Nybygg må innpasses bedre. Gjerne moderne uttrykk, men med respekt for nabolaget, sier Venstre-Leidal.

– Sp har ved undertegnede vært forkjemper for at bygg skal tilpasses eksisterende bomiljø i større grad. Og med lavere utnyttelse i slike områder. Vi har fremmet mange forslag de siste 7 åra, men dessverre kun fått til endring i noen få, sier Lars Egil Berg.

Fortetting i etablert boligområde 2.

– Enhver seriøs aktør som bruker dyktige arkitekter vil alltid se på hva som passer inn på en tomt. I tillegg har vi både et arkitekturråd og egne arkitekter i kommunen som gir oss gode råd i byggesaker. Jeg tror det viktigste kanskje er at man overholder de høydebegrensningene og utnyttelsesgradene som er gitt i kommuneplanen eller områdeplanen, sier Kvilten.

Enhver seriøs aktør vil alltid se hva som passer inn på en tomt

Willy Kvilten

– Dersom det er behov for denne type begrensninger, så gjøres dette i form av reguleringsplanen for området. Dagens bygg er av en annen stil enn det gamle, og arkitekturen og byggemåte bør gjenspeile tidsepoken den tilhører, sier Lien Hansen.

–  Er denne type “klattvis” fortetting et potensielt problem for den helhetlige tenkningen rundt byutvikling?

– Eplehagefortetting med småhus er ikke i strid med helhetlig tenking. Jeg tar forbehold om at skole- og kollektivtilbudet er dimensjonert, sier Leidal.

– Ja, det vil jeg si, sier Berg.

– Så lenge det finnes klare føringer og regler for fortetting, slik som krav til tomtestørrelse og krav til høyder, trenger det ikke å ødelegge helhetstankegangen, er svaret fra varaordfører Kvilten.

Fortetting i etablert boligområde 3.

– En generell fortetting i store boligområder vil ikke være et problem for byutviklingen. Til det er omfanget for lavt. Men det positive med denne type fortetting er at det legger til rette for fler eneboliger, sier Lien Hansen.

– Ivaretar byplanen denne tematikken i god nok grad, mener du?

– Temaet kan med fordel få mer oppmerksomhet ved kommende rullering av byplanen. Kommunen har et arkitekturråd. Dette bør få flere oppgaver og økt myndighet, mener Leidal.

– Byplanen bør revideres, og vi må få inn bestemmelser om hvor det bør tillates fortetting og ikke. Det er for eksempler eneboliger på Nordbymoen, og her bør det bli restriksjoner, sier Berg.

– Det er kommuneplanen som må ivareta dette. Og så er det byplanen som utledes fra kommuneplanen. Som sagt vil kommuneplanen rulleres i 2019 og da vil bestemmelser vedrørende blant annet tomtestørrelser være tema, sier Kvilten.

Byplanen har hovedsakelig utvikling av byen i fokus

Ståle Lien Hansen

– Byplanen tar ikke dette opp i seg i noen særlig grad. Byplanen har i hovedsakelig utvikling av byen i fokus, og skal blant annet ivareta de overordnede retningslinjene kommunen må følge. Fortetting av eneboliger skjer gjerne utenfor de områdene byplanen dekker i dag, sier Lien Hansen.

Fortetting i etablert boligområde 4.

– En trussel

Arbeiderpartiets Asbjørn Gundersen sier denne type fortetting er en trussel mot det grønne i lokalmiljøet.

– Jeg er mer for at det kjøpes opp flere tomter for å bygge noe mer helhetlig enn det vi ofte ser reise seg på en og en tomt, sier Gundersen.

– Hvis det er sånn at det kommer en sak med bestemmelser rundt dette, så er dette noe jeg stiller meg bak, avslutter Gundersen.