Antall omsorgsplasser må tredobles de neste 20 årene

Behovet for heldøgns omsorg må tredobles for å holde tritt med veksten i kommunen. Det betyr at det må opprettes 15 nye plasser hvert år de neste 20 årene.

“Framskriving av framtidig etterspørsel etter pleie og omsorgstjenester i Ullensaker kommune viser at behovet for heldøgns omsorg nesten vil tredobles dersom man skal opprettholde dagens dekningsgrad, med behov for oppimot 300 plasser i perioden 2019-2038, gjennomsnittlig 15 plasser pr år.”

Det er ikke mulig å bygge nok sykehjemsplasser

Rådmann Rune Hallingstad

Rådmannens perspektivmelding beskriver dette fremtidsbildet innen pleie- og omsorgssektoren.

JS natt juni artikkel

– Omfanget på behovene vil bli så store at det ikke vil være mulig eller formålstjenlig å bygge nok sykehjemsplasser for å dekke etterspørselen. Det vil heller ikke være nok hender til å ivareta dagens tjenestenivå, skriver rådmann Rune Hallingstad i dokumentet som skal tjene som grunnlag for de kommende politiske debatter og prioriteringer.

Kortsiktige løsninger

I dag har Ullensaker 152 langtidsplasser, 32 korttidsplasser og 10 rulleringsplasser i kommunen. I tillegg er det siden høsten 2017 kjøpt 17 institusjonsplasser utenfor kommunen.

Dette er tiltakene som er satt i gang for å håndtere kapasitetsutfordringene:

 • Ved behov skal flere rom benyttes som to-sengsrom for korttidsopphold (gir opp til 6 ekstra plasser).
 • Opprettet 6 nye korttidsplasser/ rulleringsplasser ved PRO Jessheim Øst.
 • Utrede mulighet for å etablere differensiert botilbud med heldøgnsomsorg på Gjestad i lokalene etter den gamle rehabiliteringsavdelingen. Det er totalt 9 store rom.
 • Vurdere bruk av omsorgsboliger knyttet til PROene for å tilby heldøgnsomsorg.
 • Opprettelse av tverrfaglig ressursteam ved PRO Jessheim Øst. Teamet vil håndtere pasienter med komplekse diagnoser og krevende fungeringsnivå, og som ikke passer inn i «ordinære» sykehjemsavdelinger.
 • Ledige lokaler etter dagrehab brukes til et nytt dagsenter for demente.
 • Etablere et tilbud i kommunal regi for fire ressurskrevende brukere innen rus og psykiatri, som det kjøpes tilbud til pr i dag. Optimalisere utnyttelse av dagens botilbud for å kunne gi tilbud til de som står på venteliste.
 • Vurdere organisasjonsstruktur
 • Ingangsatt prosess for å optimalisere organisasjonen og samhandlingsstruktur
 • Innføring av medisindispensere
 • Prosjekt «avstandsoppfølging av brukere»

Langsiktige løsninger

Prognosene for befolkningsveksten i Ullensaker er at vi fra 2018 til 2038 blir 20.000 flere innbyggere enn vi er i dag. Det betyr en økning på 54 prosent i den perioden. Vi er i dag drøyt 36.000 som bor i Ullensaker.

I løpet av det 20 til 30 neste årene vil antall eldre over 80 år i Ullensaker være doblet, mens andelen yrkesaktive vil falle. Det betyr at større utgifter skal betales av færre yrkesaktive.

– Løsningen på dette problemet er todelt, skriver rådmannen:

 1. Folk må holde seg friskere lenger.
 2. Tjenestetilbudet må innrettes på en annen måte enn i dag.

– Å forstå disse premissene – og å ta dem innover seg som et premiss for videre arbeid – er helt avgjørende for at det kommunale tjenestetilbudet blir bærekraftig i framtiden, sier rådmannen.

Og peker på:

 • Forebygging slik at for kan ta vare på seg selv lenger samt bo hjemme
 • Dreining fra institusjon til utvikling av nye boformer, fleksible boliger og integrerte velferdsteknologiske løsninger
 • Dette betyr en styrking av hjemmetjenesten og å legge inn partnerskap mellom ulike kommunale, frivillige og ideelle aktører.

– Vi jobber med å legg-e til rette for at folk – de eldre – skal få muligheten til å leve sine egne liv, og da er blant annet boform og bosted viktige faktorer, sier Rune Hallingstad til Jessheimpuls.

– Hvordan da?

– La oss si at du er 60 år og ønsker å flytte fra enebolig og heller bo sentralt uten snømåking og gressklipping. Hvis vi sammen innbyggere kan stille krav til utbyggere for hva som skal bygges og hvordan, så kan dette være en bolig som holder «livet ut», sier rådmannen.

– Kommunens oppgave vil i så måte være å sikre at du får et godt og innholdsmessig tilbud fra du 60 til du faller fra. Utvikling av sentrum, kulturtilbud og møteplasser vil bli viktig i dette bildet.

– Du skriver om samarbeid med frivilligheten i perspektivmeldingen din?

– Kommunen skal selvfølgelig tilby pleie- og omsorgstjenester når du måtte ha behov for det, men samtidig vil den enkeltes nettverk og frivilligheten bidra til sosialisering og praktisk hjelp. Dette blir en «vinn-vinn»-situasjon for brukere og for kommune, samtidig som det holder behovet for tjenester nede, utdyper rådmannen, som støtter seg til forskning som viser:

dersom du bor hjemme så 1) holder du deg friskere, 2) brukerne ønsker dette og 3) økonomisk besparelse for samfunnet

– Slutt på sykehjemsplasser?

– Nei, på ingen måte. Folk skal selvfølgelig på sykehjem eller i annen form for omsorgsbolig på heltid når det behovet melder seg. Det handler om i større grad å utnytte folks egne menneskelige ressurser for å redusere – eller utsette – behovet for institusjonsplass så lenge som mulig.