Nå blir idrettsparken oppgradert

Idrettsparken i Magasinleiren får en lenge etterlengtet oppgradering.

Flere av anleggene i Magasinleiren er gamle og i dårlig forfatning. Og ved å slå sammen en pott ubrukte prosjektmidler med et beløp avsatt i budsjettet for 2018, så kan ganske mye bli gjort for å forbedre tilstanden på tennisbanen, ballfangernett, gjerde, flomlys og ishockeyvantene.

ASFALT: Det ligger an til nytt asfaltdekke på de fire tennisbanene i Magasinleiren.

“Mastene på flomlyset bør byttes ut, og armaturene trekker svært mye strøm i forhold til dagens moderne armaturer.” heter det i saksframlegget til formannskapet.

Det ble i budsjettet for 2017 satt av 8 millioner kroner til flere idrettsflater og oppgradering av bygg i Magasinleiren. Dette prosjektet ble gjennomført med en besparelse på drøye 3,1 millioner kroner, og det er disse pengene – i tillegg til 300.000 satt av til asfaltering av tennisbanene – som er tenkt brukt til en oppgradering i et noe bredere perspektiv.

OPPGRADERING: 3,5 millioner kroner kan få bein å gå på når Magasinleiren skal oppgraderes.

Rådmannen skriver i sin konklusjon og anbefaling i saken:

“Tilstanden på flere av anleggene og infrastruktur i Jessheim idrettspark er dårlig, og forringer både brukskvalitet og det visuelle inntrykket av anlegget. Ved å bruke restbeløpet fra fjorårets prosjekt, vil man kunne gjennomføre vesentlige oppgrader på hele anlegget. Rådmannen anbefaler at restbeløpet fra gjennomført prosjekt på Jessheim idrettspark omdisponeres til en generell rehabilitering og oppgradering av anlegg og installasjoner på idrettsparken. Dette gjennomføres nå i 2018, gitt positivt vedtak i kommunestyret 11. september.”

Vedtaket i formannskapet var enstemmig, så nå blir det oppgradering.