Lovprising og økonomisk stillhet rundt svømmehallen

Den planlagte svømmehallen på Gystadmarka lovprises av et politisk flertall. Men nesten ingen snakker om prosjektets inntjeningspotensial når saken debatteres.

Det er vedtatt å bygge svømmehall til 363 millioner kroner på Gystadmarka. Entreprenør er valgt, og budsjettet er økt med 71 millioner kroner. Dette for å være attraktiv hall for et så bredt utvalg kunder som mulig.

Og selv om kommunestyret tirsdag skal behandle tillegg som boblebad, klatrevegg, vannsklie og andre ting, så henger framtidige driftskostnader og mulighetene for inntjening som en mørk og uforutsigbar sky over hele prosjektet.

Det er helt siden vedtaket i kommunestyret i 2017 knyttet en viss usikkerhet rundt mulighetene for inntjening, antall kunder det er realistisk å få inn dørene samt hva som skjer med de andre svømmebassengene som finnes i kommunen – Kløfta, Allergot ungdomsskole, Nordby ungdomsskole og Algarheim skole.

– Usikkerhet og risiko

Rådmannen skriver i saksgrunnlaget formannskapet behandlet i forrige uke – og som skal behandles i kommunestyret denne uka følgende:

“Rådmannen vil understreke at han finner kommunens samlede investeringsnivå krevende, men at administrasjonen forholder seg til tidligere kommunestyrevedtak om at det skal bygges svømmehall. Rådmannen slutter seg derfor til styrets innstilling om å øke budsjettrammen for bygging av Ullensaker svømmehall til kr. 363 mill. Rådmannen henstiller til foretakets styre om at det gjøres en særskilt vurdering før utløsning av opsjonene boblebad og klatrevegg slik at disse ikke endrer anleggets karakter av å være en svømmehall.”

Mange besøkende

Besøkstallene det snakkes om i kostnadskalkylen som fortsatt gjelder – og som brukes som grunnlag for potensielt driftsresultat er henholdsvis 262.000 besøkende i året og 130.000 besøkende i året. I saksgrunnlaget erkjennes det at det er vanskelig å kunne si noe konkret om antall besøkende før anlegget er i drift.

BESTE: 260.000 besøkende.

VERSTE: 130.000 besøkende

Gratistilbudet

I tillegg kommer såkalt “ikke-inntektsbringende” besøk:

1)  Skolesvømming:Skolesvømming tilbys på dagtid, i skoletiden: Hvor mye kapasitet som blir til inntektsbringende aktiviteter avhengig av hvor mye kapasitet som settes av til skolesvømming. Hvilket nivå/timeantall skal vi ha på skolesvømmingen i Ullensaker? Må avklares.

2)  Helse/terapi ut fra kommunens egne behov/brannvenesenet ol: Dette vil ofte la seg kombinere med skolesvømming på dagtid.

3)  Utleie til idrettslag er i henhold til modellen i Ullensaker ikke inntektsbringende. Hvor mye kapasitet tilgjengelig for lag og organisasjoner som vi ikke skal ta billettinntekter fra? Har betydning for inntektsbringende aktivitetDisse aktivitetene er imidlertid positive for kommunen når det gjelder mva kompensasjon.

Delt i formannskapet

Formannskapet gikk for rådmannens forslag om å øke budsjettrammen til 363 millioner, mot Fremskrittspartiet og Venstre sine stemmer. Spenningen i kommunestyret vil knytte seg til om noen endrer mening fram mot kommunestyret. Jessheimpuls vet at det ikke er enighet i alle partiene.

Saken vedtas tirsdag. Og neste år er det kommunevalg.