Arbeider med jobbhus til dem som faller utenfor

Det er ikke alle som fungerer helt innenfor A4-tilværelsen. Nå jobbes det med å ytterligere styrke tilbudet til dem som av forskjellige årsaker faller utenfor.

Politikerne er snart på vei inn i budsjettmøter og vedtak som danner grunnlaget for det Ullensaker skal prioritere i 2019, og det ligger i kortene at det vurderes å sette av penger til både et såkalt fontenehus og/eller et arbeidslag fra Kirkens Bymisjon neste år.

Begge deler er ønskelig internt, og behovet er der.

Men budsjettene er trange, så det må friske penger eller tilskuddsmidler inn for å kunne etablere fontenehus eller ønske Kirkens Bymisjon velkommen til Jessheim og Ullensaker.

Både formannskapet og hovedutvalget har vært innom tematikken, som ble en politisk sak etter en interpellasjon om å få til et lavterskeltilbud innen psykisk helse. Og nå har det vært sondert rundt det å etablere et fontenehus eller å få Kirkens Bymisjon til Jessheim.

Fontenehus

Om fontenehus skrives det:

JS natt juni artikkel
 • Et fontenhus er et arbeidsfellesskap for personer som har hatt eller har psykiske lidelser.
 • Det legges vekt på mestring og tilhørighet og det gis mulighet for å prøve seg i ordinært arbeidsliv
 • Det finnes 14 fontenehus i Norge, og målgruppen er mennesker med moderate og alvorlige psykiske lidelser samt andre som på grunn av større psykiske helseutfordringer opplever å bli utestengt fra arbeids- og samfunnsliv
 • Nesten alle medlemmer av norske fontenehus mottar stønad fra Nav – uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger – og noen mottar sosialhjelp
 • Blant medlemmer som har brukt fontenehus over tid var det i 2017 så mange som 42 prosent som var i arbeid, praksis eller utdanning, og av disse var drøyt halvparten i lønnet arbeid
 • De fleste norske fontenehus er organisert som selvstendige stiftelser
 • Ved etablering av et fontenehus i en kommune, så vil det ikke være nødvendig med kommunale midler. Det medfølger penger fra helsedirektoratet

Men hva er så et fontenehus?

 • Det er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud
 • Ideen er å tilby deltakelse i et meningsfylt arbeidsfellesskap som skal gi ferdigheter, erfaringer og ny tro på egne muligheter i arbeidsliv, studier og samfunnsliv for øvrig
 • Fokus er på det enkeltes menneskes ressurser istedenfor sykdom, nedsatt funksjonsevne eller arbeidsevne
 • Medlemmene – det heter ikke brukerne – jobber sammen med ansatte (som kolleger) med alle oppgaver som må løses for å drifte et godt fontenehus

Fontenehusmodellen kommer fra USA. Der gikk en gruppe pasienter i 1948 sammen og startet Fountain House New York fordi de manglet oppfølging etter opphold på psykiatriske institusjoner. Etter å ha slitt med gjentatte innleggelser, vanskeligheter med å skaffe seg jobb og bolig samt bli inkludert, så tok de rett og slett saken i egne hender.

I dag er det 320 fontenehus i 33 land, og i Norge finnes det som nevnt 14.

MER INFORMASJON OG VIDEO FRA ET FONTENEHUS HER

Kirkens Bymisjon

Administrasjonen i Ullensaker kommune har vært i dialog med Kirkens Bymisjon om mulig etablering på Jessheim. Denne dialogen fortsetter, og inn i budsjettarbeidet er følgende på papiret:

Kommunen må ved etablering av tilbudene forplikte seg til følgende:

 • Fontenehus trenger etter tilskuddsperioden dekning av 3 årsverk samt utgifter til administrasjon og lokaler sentralt på Jessheim.
 • Kirkens Bymisjon trenger støtte kr. 1 mil og lokaler (oppholdsrom og skur til utstyr) for å etablere et arbeidslag.

I forbindelse med budsjett 2019 vil en måtte foreta en prioritering og vurdering om det er rom for å opprette nye tilbud. Administrasjonen vil ha videre dialog med både Kirkens Bymisjon og Fontenehus Norge for å se på hvordan en kan realisere etablering av tilbudene.

– Vi har forsøkt å starte opp arbeidslag tidligere, men det var vanskelig. Så vi tror at Kirkens Bymisjon med sin tyngde og apparat vil være riktig valg i et forsøk på å starte opp igjen, sier Hilde Fristad Rudolph, avdelingsleder rus og avhengighet i Ullensaker kommune.

Langt fra bar bakke

I Ullensaker har man i dag både Sjuer’n og det Forebyggende tjenester for barn og unge (Fabu) har å tilby:

 • Sjuer ́n som er et lavterskel helsetilbud for mennesker med store rusbelastninger. Her kan man komme uten avtale og få et varmt måltid, en enkel helsesjekk, hjelp til å få kontakt med øvrig hjelpeapparat og noen å snakke med, alle hverdager unntatt onsdag 10:00 til 15:00.
 • Familieteamet i Forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) som er et gratis og frivillig lavterskeltilbud til foreldre og foresatte. Teamet tar imot alle typer henvendelser fra foreldre og foresatte som har bekymringer og spørsmål i forhold til sine barn.

– Og så har vi mestringssenter på Østafor for mennesker med psykiske problemer, og vi kjøper tilbud fra “Inn på tunet”,  som er gårdsarbeid for mennesker med enten rus eller psykiske utfordringer, sier Dorte Brodersen, enhetsleder Helsevern i kommunen.

– Felles for veldig mange er at de ikke har et aktivitetstilbud på dagtid, og det er i det bildet at et fontenehus og et arbeidslag i regi av Kirkens Bymisjon vil være nyttig, sier de to enhetslederne.