Dette sier kommunaldirektør Rønning

Vi er fornøyd med at vi har stabilisert oss på over nasjonalt nivå på nasjonale prøver, men etter  gjennomgang og analyse av resultatene i denne rapporten, ser vi likevel at vi har noen utfordringer, sier Yngve Rønning.

Skolesektoren i Ullensaker oppleves av mange som fremoverlent. Blant annet er det satt i gang en større prosess for å holde elever i skolen helt fram til endt videregående skole, så nasjonale prøver viser ikke alt en kommune bedriver. Men noe kan man dra ut av det hele landet bedriver av testing.

– Ullensaker ligger etter fylket og nasjonalt i ungdomsskolen. Vet at det steg med 3 poeng fra 8.- til 9. trinn, men det er nasjonal stigning 4 poeng. Hva betyr det?

– Elevene gjennomfører prøver av lik vanskelighetsgrad på 8.- og 9 trinn. Dersom elevene har en utvikling likt gjennomsnittet i Norge vil de øke med 4 skalapoeng fra 8. til 9. trinn. Når vi har økt med tre poeng, betyr det at våre elever har hatt en noe svakere utvikling fra 8. til 9. trinn enn landsgjennomsnittet, sier kommunaldirektør for skoler og barnehager Rønning til Jessheimpuls.

LES: Dette er skolerikets tilstand

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Strekk i laget

– Hva leser du ut av den store variasjonen på skolene imellom?

– Vi ser tydelig av resultatene som ligger til grunn for rapporten at det er store variasjoner mellom skolene – stort strekk i laget. Og dette er kanskje den viktigste utfordringen vi ser i vår kommune, Altså å redusere denne strekken. Det gjør vi gjennom å jobbe på flere nivåer:

• Tett lederoppfølging som bidrar til praksisendringer
• Tett samarbeid på ledernivå for å lære av hverandre og sammen utvikle felles gode systemer for Ullensakerskolen
• Målrettede tiltak og styrket innsats på de skolene der vi ser at utfordringene er størst
• Arbeide aktivt med rekruttering av de «beste» lærerne

Realistisk bilde?

– Hva føler du må med for å gi et realistisk bilde av den situasjonen Ullensaker-skolen er i?

– La meg ta det punktvis:

  1. Vi er en av de mest effektive kommunene i Norge på å drive skole. Det betyr at vi bruker vesentlig mindre pr. elev enn gjennomsnittet.
  2. I tillegg kjennetegnes kommunen av et utdanningsnivå som er lavere enn gjennomsnittet i Norge. Norsk og internasjonal skoleforskning viser tydelig sammenheng mellom elevresultater og foreldrenes utdanningsnivå.
  3. Til slutt kjennetegnes kommunen av høy grad av mobilitet i innbyggermassen. I praksis betyr dette at når 2000 innbyggere flytter inn, flytter det 1000 ut. Dette gir utslag i mindre stabilitet i elevmassen enn det som er vanlig. Dette gjør at vi nok må jobbe enda bedre for å bygge trygge og stabile læringsmiljøer på hver enkelt skole.
  4. For oss som kommune blir det derfor viktig å jobbe målrettet og forskningsbasert for å i størst mulig grad utjevne disse utfordringene og sørge for at alle elevene våre utvikler seg optimalt faglig og sosialt.
  5. I praksis betyr det at vi har ambisjoner om å ligge på nivå med gjennomsnittet i Akershus på viktige måleparametere som nasjonale prøver og elevundersøkelsen.