Her er skolerikets tilstand

I Ullensaker-skolen kan rikets tilstand beskrives som fremoverlent i tilnærming samt lett bakpå når det kommer til resultater sammenlignet med fylket og landet for øvrig.

LES: Dette sier kommunaldirektøren

Resultatene fra 2017 viser at Ullensakerskolen har etablert seg på et nivå likt eller over landsgjennomsnittet på 5. trinn i engelsk, lesing og regning.

I forhold til gjennomsnittet i Akershus ligger Ullensaker rett under i engelsk og lesing, mens scoren for regning ligger over snittet.

JS natt juni artikkel

“Dette er et godt resultat og viser at en langsiktig og målrettet satsning på å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter har gitt effekt. Det er imidlertid grunn til å merke seg at det er stor variasjon i resultatene mellom de ulike skolene.” heter det i situasjonsbeskrivelsen fra skoleadministrasjonen.

Her er resultatene for de enkelte skoler i Ullensaker:

Algarheim skole

Algarheim skole har de siste årene hatt resultater over gjennomsnittet i Ullensaker, Akershus og landet. Skolen er svært godt fornøyd med andelen elever i øverste mestringsnivå i lesing, regning og engelsk i 2017.

Dette blir satsingsområder på skolen:

 •   Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver
 •   Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn
 •  Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal bli kjent med prøveformen
 •   Finne balansen mellom instrumentell forståelse av matematikkfaget og den relasjonelle forståelsen av matematikken. Arbeide videre med å synliggjøre de ulike elevenes strategier for å løse matematikkoppgaver.

Bakke skole

Bakke skole skårer høyere enn Ullensakerskolen samlet, Akershus og landet i nasjonal prøve i engelsk og regning. I lesing ligger Bakke rett under Ullensakerskolen og noe lavere enn forrige år.

Dette er grepene som gjøres – eller videreføres:

 • Videre satsning på engelsk lesing gjennom metoder for muntlig bruk av språket
 • Resultatdialog med lærer for å tilrettelegge for den enkelte elevs progresjon i faget
 • Relasjonell tilnærming til lærestoffet for å videreutvikle elevenes regneforståelse og regneferdigheter
 • Klasselesekurs i alle klasser
 • Veiledet lesing i stasjonsarbeid
 • Fokus på lesing og lesestrategier i alle fag

Borgen skole

Borgen skole har i flere år hatt varierende resultater på nasjonale prøver. Nasjonal prøve i regning viser resultat i gjennomsnittsområdet. Skalapoeng for lesing og engelsk ligger under landssnittet og kommunalt snitt.

 • Systematisk kartlegging, med støtte og oppfølging til elever med lave skårer
 • Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver
 • Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn
 • Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal bli kjent med prøveformen
 • Utvikle god analysekompetanse med utgangspunkt i resultater på kartleggingsprøver,
 • kunne igangsette tiltak og måle effekt av tiltakene
 • Systematisk begrepsopplæring på alle trinn
 • Innføring av veiledet lesing
 • Klasselesekurs gjennomføres på alle trinn
 • Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag er satsingsområde

 

Døli skole

Dette blir gjort:

 • Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver
 • Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn
 • Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal bli kjent med prøveformen
 • Veiledet lesing på alle trinn

Gystadmarka skole

Høsten 2017 viste en nedgang i resultatene på skolens 5.trinn, og de samlede resultatene på trinnet lå godt under gjennomsnittet i Ullensaker. Nasjonale prøver høsten 2017 viste at en for stor andel elever presterte på nivå 1 og 2, og for få elever på nivå 3. Generelt sett må det jobbes mer med å sette elevene i stand til å reflektere og hente ut mening av tekst.

Dette blir gjort:

 • Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver
 • Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn
 • Alle trinn skal bruke sammensatte og mer avanserte tekster i undervisning

Hovin skole

Skolen har hatt en liten nedgang i resultatene på nasjonale prøver sammenlignet med forrige skoleår. Resultatene er i nærheten av det nasjonale snittet og dette er innenfor usikkerhetsmarginen på prøven.

Dette gjøres:

 • Opprettelse av egen faggruppe med ansvar for implementering av revidert utgave av
 • SLS-planen i alle klasser
 • Opprettelse av egen faggruppe med ansvar for implementering av handlingsplan for
 • matematisk kompetanse i alle klasser
 • Det er utarbeidet en standard for gjennomføring av nasjonale prøver for å sikre høy
 • kvalitet på forberedelser, gjennomføring og etterarbeid til prøvene
 • Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal
 • bli kjent med prøveformen
 •  Foresatte får presentert noen eksempeloppgaver på foreldremøte for å bevisstgjøre dem på hva som forventes

Jessheim skole

Skolen har gode resultater på nasjonale prøver, og skårer på og over nasjonalt nivå. Målet er at fordelingen på mestringsnivå for regning og engelsk skal nærme seg nivåfordelingen i lesing, med flere elever på nivå 3 og færre på nivå 1.

Dette blir satt i gang:

 • Samarbeid med regnespesialistene i kommunen. 4. trinn har ikke hatt en ønsket progresjon i regning, og målet er å gi disse elevene et løft, samt at lærerne får økt sin kompetanse gjennom samarbeidet
 •  Mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver
 • Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal bli fortrolige med prøveformen
 • Implementering av plan for matematisk kompetanse
 • Mer skriftlighet i engelsk allerede fra 2. trinn, dette skal settes i system
 • Fagdag i engelsk

Mogreina skole

Mogreina skole har fremgang på 2 skalapoeng i nasjonal prøve i lesing og regning, mens det i engelsk er en liten nedgang. Skolen hadde en målsetting om å øke andelen elever på nivå 3, og hadde mer enn en dobling av antall elever som presterte på dette nivået i lesing og regning. I engelsk var det en økning i andelen elever på nivå 2.

Dette settes i gang:

 • Tettere samarbeid mellom 5. og 4. trinn i henhold til skolens rutine for nasjonale prøver, for å kvalitetssikre tiltak og oppfølging av resultatanalyser
 • Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn
 • Bruk av Lesson Study som metode for å kvalitetssikre «den gode læringsøkta» i regning

Nordkisa skole

Nordkisa opplever noe bedring i resultatene for regning og noe nedgang i engelsk. Skolen har lærere på videreutdanning i engelsk og arbeider systematisk med lesing i samarbeid med leseveileder.

Tiltak:

 • Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som forventes av elevene
 • Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere
 • Utvikle og iverksette ny intern prosedyre for gjennomføring av nasjonale prøver
 • Utviklingssamtaler mellom team og ledelse
 • Forberedelse til nasjonale prøver starter på 4. trinn

Skogmo skole

Dette blir gjort og gjøres:

 • Lærerne skal gjennomføre oppgaver fra nasjonale prøver for å bli kjent med oppgavetypen
 • Systematisk kartlegging for tidlig innsats
 • Arbeid med rike oppgaver
 •  Systematisk arbeid med klasselesekurs
 • Systematisk begrepsopplæring på alle trinn
 • Tydeligere rutine for planlegging og gjennomføring av nasjonale prøver

Åreppen skole

Åreppens resultat på nasjonale prøver i lesing ligger høyere enn Ullensaker og nasjonalt. Flere elever kan allikevel løftes fra mestringsnivå 2 til nivå 3. I regning ligger skolen høyere enn Akershus og nasjonalt nivå, men flere elever kan løftes fra mestringsnivå 2 til 3. Åreppen har meget gode resultater i nasjonale prøver i engelsk, høyere enn Ullensaker, Oslo og nasjonalt.

Dette skal gjøres:

 • Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som forventes av elevene
 • Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver
 • Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn
 • Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal bli kjent med prøveformen
 • Intensive kurs på trinn
 • Strategisk bruk av læringsbrett for motivasjon, læring og tilpasset opplæring
 • Lesson-Study som metode og bruk av mattespesialister i undervisningen

Allergot ungdomsskole

Allergot ligger på nivå med Ullensakerskolen på nasjonale prøver for 8. trinn. Nivået er noe under najonalt nivå. På 9. trinn ligger Allergot godt over Ullensakerskolen samlet, men noe under Akershus og nasjonalt nivå.

Gystadmarka ungdomsskole

Gystadmarka ungdomsskole skårer omtrent på nivå med kommunen på nasjonale prøver og eksamen. Det er satt i gang et arbeid, sammen med tilhørende barneskoler for et bedre samarbeid om nasjonale prøver, spesielt nasjonale prøver i regning.

Dette blir gjort og startes opp:

 • God forberedelse, systematisk gjennomgang av rutiner før gjennomføring av nasjonale prøver, både for personalet og elevene
 • God forberedelse, systematisk gjennomgang av rutiner før gjennomføring av sentralt og lokalt gitt eksamen, både for personale og elevene
 • Drøfting av nasjonale prøver i trinnmøter på 8. og 9. trinn med alle lærerepage65image1369139424
 • Trinnvise møter etter gjennomføring av nasjonale prøver og systematisk arbeid med resultatene for å sette inn riktig opplæring etter nasjonale prøver i 8. klasse og fram mot nasjonale prøver i 9. klasse
 • Bruke resultater fra kartleggingsprøver for å tilpasse undervisningen
 • Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal bli kjent med prøveformen
 • Arbeid med tidligere eksamensoppgaver fram mot sluttvurdering
 •  Mer systematisk bruk av lesekurs og temakurs for elevene

Nordby ungdomsskole

Nordby skårer lavt på nasjonale prøver for 8. trinn. På 9. trinn er resultatene bedre, med resultater over Ullensakerskolen samlet.

Dette blir gjort og gjøres:

 • Alle lærere gjennomfører nasjonale prøver for å få kjenne nivået
 • Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere og trinnvise møter etter gjennomføring av nasjonale prøver med analyse og tiltak for videre oppfølging
 • Temadager i matematikk
 • Veiledet lesing
 • Systematisk begrepsopplæring på alle trinn, gjennom utvalgte lesestrategier som alle skal ta i bruk
 • Klasselesekurs og intensive lesekurs
 • Fokus på trygg og god testsituasjon
 • Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal bli kjent med prøveformen