Lanserer monumental portal til byen

Yezzfest artikkel

Et nytt landemerke er lansert på Jessheim. Utbygger og arkitekt er innforstått med skepsis til høyden på byggene.

Den monumentale portalen er tenkt plassert der  bydelene Jessheim sentrum, Gystadmarka og Jessheim sørøst (der omkjøringsveien kommer ut ved Skogmo, red.anm.), og utbygger Skarpsno AS og Code Arkitekter har en ambisjon om at prosjektet “kan bli et naturlig tyngdepunkt i «nye Jessheim»… Ambisjonen må være at «nye Jessheim» skal klare store deler av befolkningsveksten innenfor de tre bydelene.”

TREKANT: Tomten er trekantet og ligger der Jessheim sentrum, planlagte bydel Gystadmarka og Jessheim sør-øst treffer hverandre.

Utbygger og arkitekter presenterte prosjektet for plan- og samferdselskomiteen denne uka, og de tørre tall og fakta rundt prosjektet er:

 • Tre bygg på henholdsvis 28, 19 og 16 etasjer
 • 250 leiligheter fra 40 kvadratmeter til 200 kvadratmeter
 • 8.000 kvadratmeter handel, fordelt på 3.500 kvadratmeter butikker og 4.500 kvadratmeter aktiviteter – som kan være, men det er ikke sikkert det blir det – øvingsrom for band, trening, spa, barnehage og seniorsenter.
 • Butikker blir i 1. etasje og de nevnte aktiviteter er tenkt fra 2.- til 4. etasje
 • 250 parkeringsplasser
 • Store grøntarealer som inviterer folk inn og blir møteplasser
 • Tomten blir opparbeidet slik at den inviterer til lek – blant annet aking – og skal være en møteplass
 • Prosjektet blir ifølge utbygger og arkitektkontor en monumental portal til et nytt Jessheim
 • Tomteutnyttelsen blir på 300 prosent

IKKE SKYSKRAPER: 28 etasjer er ikke for skyskraper å regne, men “tåkeskraper” kan muligens være et riktig uttrykk for det vågale prosjektet? 

– Det er mange som finner det problematisk at det kommer store prosjekter som risikerer å tappe sentrum for handel og kulturaktiviteter. Hvordan bidrar dette prosjektet til byen?

– For det første er dette prosjektet i sentrum av Jessheim, så det vil ikke trekke handel vekk derfra, sier arkitekt Bjarne Ringstad til Jessheimpuls etter at prosjektet er presentert for de folkevalgte.

– Men det vil trekke handel og andre aktiviteter vekk fra sentrumskjernen?

– Dette blir en del av sentrum, og dessuten er tomten satt av til næring i utgangspunktet.

SÅNN?: Slik er de første skissene for portalen i det sørlige hjørnet av bydel Gystadmarka. Skissene ble presentert for politikerne denne uken. Skogmo i bakgrunnen.

– Dette er en tomt der vi har sagt at det kan bygges høyt, altså høyere enn det som har vært vanlig på Jessheim. Men i stor grad handler dette om hva politikerne ønsker med denne tomten, sa kommunaldirektør for teknisk, idrett og kultur Inger Kronen Tveranger, som sier det nok ligger an til en reguleringsprosess for hele prosjektet.

– Vi kan tillate detaljhandel på denne tomten, men hvor mye må avklares med tanke på lekkasje ut av sentrum for øvrig, sier Kronen Tveranger til Jessheimpuls.

– Vi tar for gitt at det blir reguleringsprosess, og det er det vi går i gang med nå, sier Bjarne Ringstad, som sier han har gått og kjørt mye rundt på Jessheim. Han påberoper seg å kjenne forholdene og eksisterende planer godt.

Politikerne som var til stede var noe delt i det første møtet med dette prosjektet, men den generelle holdningen – i det vi skal driste oss til å tolke de folkevalgte – er at det er greit å bygge høyt, men at 28 etasjer og 100 meter til værs kan synes å være i meste laget.

– Vi forstår at høyder er noe man må venne seg til, men skal det bygges et kompakt sentrum på Jessheim så er det ingen vei utenom å bygge i høyden. Og vi ønsker å være et foregangsprosjekt, sier arkitekten.

Fakta Gystadmarka

De såkalte portalene eller siktepunktene i bydel Gystadmarka har ambisjoner om «åpenhet», «mangfold» og «med den menneskelige dimensjonen i fokus». Derfor må disse elementene inneholde funksjoner som setter denne visjonen i praksis. Det vil si at helt private bygg som lukker seg mot gate og bylivet, og som ikke innbyr til aktivitet, ikke vil være aktuelle som «portaler», heter det i kommuneplanen.

BYGGES HØYT: Der det er sirklet med rødt gis det lov til å bygge høyere enn det som er vanlig på Jessheim. Grunnen til det er at noen bygninger skal være siktlinjer i området. 

Spesifikt for tomten det er presentert skisser til denne uken, står det skrevet:

 • Det  stilles krav  om  variert  bebyggelse  og  varierende  høyde  på  15  til  21  meter.
 •  Minsteandel næring  er  20  prosent.  Detaljhandel  kan  tillates.
 • Ny  bebyggelse  skal  henvende  seg mot  gate  med utadvendt  virksomhet.
 • Det  stilles særlige  krav  til  kvalitet  på  bebyggelsen  (fasader  og så videre).
 • Under  forutsetning  av  at  utredning  ved  detaljregulering  finner  det  tilrådelig,  tillates  det  et høyhus  i  områdets  sørvestlige  hjørne.  Tillatt  formål  i  høyhuset  er  forretning,  kontor,  service og  tjenesteytende  virksomhet.  Boligformål  tillates  kun  for  del  av  høyhuset.
 • Endelig  høyde  og  utforming  må  avklares  gjennom  detaljreguleringsplan.
 • Konsekvens  for  tilliggende bebyggelse,  byrom,  bokvalitet,  lokalklimatiske  forhold,  fjernvirkning  mv.  må  utredes.
 • Området har  stor  fjernvirkning  og  det  settes  særlige  krav  til  estetikk  og  kvalitet,  samt  opparbeidelse av gode  byrom  og  møteplasser  inntil.
 • Allmenn  tilgang til  toppen  av  høyhuset  må sikres. Det  skal  anlegges  et  mindre byrom/torg  innenfor  delfeltet.