Planlegger framtidens kulturhus

Yezzfest artikkel

Ullensaker kulturhus sin kapasitet er sprengt. Nå planlegges det for framtidens oppgraderte kulturtilbud

De politiske hovedutvalgene får i disse dager en politisk sak der behovene i framtidens kulturhus er kartlagt. Nå er håpet at det vedtas å utrede disse behovene videre for å stå best mulig rustet når framtidens kulturtilbud skal betjene dobbelt så mange innbyggere som i dag.

For ett år siden ble det vedtatt å sette av 1,5 millioner kroner til et såkalt mulighetsstudie for rådhuset og kulturhuset – for å se hvilke funksjoner som skal være bygningsmassen som står der i dag.

Det er foreløpig ikke antydet hvor mye et oppgradert kulturhus vil koste, men i årene som kommer er det de tre neste årene planlagt å sette av 110 millioner til oppgradering av rådhusplassen – og det er naturlig å se oppgraderingen av kulturhuset i sammenheng med den kommende festplassen.

Ser på hele huset

NYTT INNHOLD: Framtidens kulturhus kommer til å inneholde mer kultur og flere saler.

Nav flytter som kjent ut av rådhuset i september 2019, og tiden er da inne for å se på bygningsmassens potensial; i forbindelse med funksjonene i rådhuset, så er det naturlig å se på kulturhuset, bibliotek, kantine og foajeen samt servicetorget og kulturskolen sine kår og behov.

Dette er essensen i det man har funnet ut – og det understrekes at det er behov og ikke løsninger som er kartlagt. Løsninger og muligheter kommer i utredningsfasen, hvis det blir vedtatt å gå den veien.

Trenger dette

I rapporten heter det:

 1. Kulturhusene som er etablert det siste 10-året i Norge er i all hovedsak arena for oppsettinger og konserter. Det har vært en debatt rundt tilgjengelighet for allmenheten i fasiliteter som legger beslag på flere hundretalls millioner.
 2. I kartleggingsarbeidet for Ullensaker kulturhus har det fremkommet tydelig behov for å etablere arenaer som tilrettelegges for innbyggere i alle aldersgrupper og flere tilbud basert på gratisprinsippet.
 3. Fasilitetene som er listet opp nedenfor er basert på stor grad av sambruk. I tillegg er det viktig at kapasiteten til de ulike fasilitetene er avstemt med hverandre og øvrig tilbud i Jessheim.

Bibliotek og servering

 • Serveringssted – kafé, restaurant
 • Bibliotek – videreføre dagens modell, men mer åpent. Vurder relokalisering:
 • Teknologisk rom/ studio – 1 stk.
 • Spillsone – ca. 30 kvadratmeter
 • Studieplasser/ leseplasser – 45 i tallettk.
 • Formidlingskrok – 30 plasser
 • Det levende rommet – virtuell arena

Kunstens kår

I KULTURHUSET?: Blir framtidens kunstutstillinger vist fram i kulturhuset?

 • Utstillingsareal – på sikt flytte utstillingen til kulturhuset

Her kommer Arbeiderpartiet til å fremme forslag om at det blir satt av plass til to gallerier, og at dagens utstillingslokale fases ut.

Konserter og oppsettinger

 • Liten sal – (150-200 sitteplasser i teleskopamfi)
 • Teatersal – Kong Rakne (453 sitteplasser – mulig utvidelse til 580)
 • Stor sal med totalkapasitet på 1.200 personer  (800 ståplasser + 400 i balkong).  Flatt gulv med fleksible løsninger der amfi kan dras ut og inn etter behov er viktig.
 • Black box
 • Fleksisal/ dansesal/ livssynsnøytralt rom
 • Aktivitetsrom – ca. 80m2 + 40m2, tilrettelagt for ungdom, eldre, natteravner, greenroom, kulturskolelærere og så videre.
 • 12 øvingsrom – spesielt tilrettelagt for kulturskolen, men mulighet for sambruk
 • 5 bandrom – spesielt tilrettelagt for kulturskolen, men mulighet for sambruk
 • Slagverksrom – spesielt tilrettelagt for kulturskolen, men mulighet for sambruk
 • Dansesal/ fleksisal/ livssynsnøytralt rom – ca. 150 kvadratmeter

Kino

Kinosaler er foreløbig ikke avklart om skal være i kulturhuset eller om det skal gis konsesjon til privat aktør. Det forutsettes at tilbud tilsvarende privat aktør (Harald Kværner Eiendom AS) ønsker å søke konsesjon på, er en del av tilbudet i Jessheim. Det vil si at kommunen tilbyr kinosaler og kiosk tilsvarende dersom konsesjon ikke gis. Dette blir tema i 2019

Kulturskolen

Kartleggingsarbeidet har vist at kulturskolens undervisningsrom bør ligge i kulturhuset, selv om en god del av kulturskolens undervisningstilbud gjennomføres ute på skolene. Lokalisering og gode fasiliteter i kulturhuset vil gi mulighet for et solid fagmiljø, noe som bidrar til en kompetent og robust kulturskole.

FESTPLASS: Kulturhuset og endringer må sees i sammenheng med ambisjonen om at rådhusplassen skal bli bilfri festplass til 10-årsjubileet for byen i 2022. Her fra 17. mai 2018.

Fakta Ullensaker kulturhus

 • Åpnet i 1999 i daværende kulturminister Anne Enger Lahnstein
 • LPO Arkitekter vant arkitektkonkurransen. De har tegnet blant annet Astrup Fearnley-museet og Oslo Spektrum samt flere oppdrag for Jessheim storsenter
 • Kulturhuset kostet 70 millioner kroner – staten spyttet inn 5 millioner og kommunen selv bladde opp 65 millioner kroner
 • De siste årene har kapasiteten vært sprengt, og framtidens kulturhus og rådhus skal utredes videre i 2019