Kommunale bygg stein til økonomisk byrde framover

Ullensaker kommune forvalter 190.000 kvadratmeter eiendomsmasse og opp mot 500 kommunale boliger. Det blir dyrere i framtiden.

Det nærmer seg budsjettbehandling med stormskritt nå. Mange steiner skal snus. Det er ifølge rådmannen verdt å se på hvordan kommunal eiendomsmasse håndteres i framtiden.

For rådmannen – som han skriver i sitt forslag til budsjett – så vil det i 2019 være helt nødvendig å se på hvordan kommunen kan utnytte eksisterende arealer maksimalt framfor å utvide med nye arealer. Dette har blant annet å gjøre med at det er dyrt å drifte byggene man råder over:

Ullensaker kommune har hatt det eksterne byrået Agenda Kaupang inne for å se på kommunens effektivitets- og kostnadsnivå, og konklusjonen er at høye utgifter til eiendomsdrift i Ullensaker skylds mye areal og ikke høye driftsutgifter på kvadratmeter. Agenda Kaupang ser et forbedringspotensial når det kommer til utnyttelse av arealene, og det er blant annet det rådmannen legger til grunn i sitt forslag til budsjett.

JS natt juni artikkel

Blant annet er det på skolene store arealer som ikke er utnyttet, og tiltak som kan sikre utnyttelse av disse arealene kan være ett virkemiddel som ikke krever nye arealer eller store ombygginger.

Det er flere ting som er på gang i 2019:

  1. Et nytt system for håndtering av utleie skal innarbeides. Denne prosessen er i gang. I 2018 var det mer enn 1.000 henvendelser om å leie kommunale bygg, og dette vil bare øke i årene som kommer – ikke minst når Bakkedalen idretts- og aktivitetspark står ferdig.
  2. Det er utarbeidet en oversikt over kommunens eiendommer med tanke på mulig salg. Det anbefales at denne oppdateres, samtidig som det gjøres en vurdering av egnethet for salg. Det bør også på plass en vurdering av konsekvenser av kommunal eiendom på kort og lang sikt. Dette har også med kommunens lånegjeld å gjøre.
  3. Ny løsning for booking og utleie vil øke bruken av kommunens lokaler utenom den såkalte kjernevirksomheten. Dette vil potensielt bidra til økte inntekter som kan finansiere drifts- og vedlikeholdstiltak.
  4. Det jobbes med hvordan kommunen kan gjennomføre oppgraderinger av bygg og tekniske anlegg til nye og mer moderne løsninger. Dette vil igjen gi lavere driftskostnader, er tanken.

Det legges til at driftsutgiftene vil øke når ny svømmehall og ny Algarheim skole står ferdig i 2020.

PS! Flere av de politiske partiene vil legge fram sine forslag til budsjett for 2019 i forbindelse med formannskapsmøtet.