130 leiligheter i Gotaasalleen opp politisk

Fortettingen i Gotaaasalleen skal opp til politisk behandling for første gang, etter å ha vært sendt tilbake til tegnebrettet av planutvalget.

Den største kampen i dette prosjektet har så langt vært å ta vare på det gamle bankbygget, som er en viktig del av Jessheims bygningshistorie. Nå er Step Eiendom tilbake i kommunen for å ta prosjektet ett steg videre.

LES: Klappet for nye Gotaasalleen

Bebyggelsen planlegges å være på mellom 6 og 8  etasjer, fordelt på ett bygg sør for det gamle bankbygget og et bygg sørøst mot jernbanen. Utbygger ønsket i utgangspunktet 200 boenheter i området, men nå er totalt antall leiligheter – fordelt på 45 kvadratmeter til 130 kvadratmeter – det som gjelder. Materialvalget er tre eller tegl, ifølge utbygger.

BANKBYGGET: Politikerne fikk berget det gamle bankbygget fra å bli revet. Nå skal de ta stilling til hele prosjektet. 

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Byplanen for Jessheim (fra 2014) sier om dette området:

“Området er avsatt til variert bebyggelse i maks 12-18 meter med nedtrapping mot bevaringsverdig bebyggelse i sør og nord. Det tillates en utnyttelse på ca. 150-200 % BRA. Det stilles også krav til regulering og opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen og Gotaasalléen. Deler av området ligger med hensynssone Særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø. Dette gjelder den sørlige delen.”

UTFORDRER: Prosjektet utfordrer byplanen noe på høyder. 

Hva tilfører dette området Jessheim?

Dette svarer utbygger:

  1. Ved å øke høyden noe på nybyggene kan vi oppnå en rimelig utnyttelse og samtidig få mer plass på bakkeplan til å utvikle gode uteområder for boligene og byen.
  2. Tilføre grønne, urbane kvaliteter til Jessheim sentrum.
  3. Plangrepet muliggjør en videreføring av parkdraget fra gamlebyen hvor grønnstrukturen trekkes inn mellom byggene og inn i et nytt parkrom, noe som kan tilføre omradet nye kvaliteter.
  4. Publikumsrettet næring på bakkeplan som kafe, strøksbutikk etc. + Gode boliger med varierte fasader og materialbruk i sentrum.
  5. God tilrettelegging for gående og syklende.
  6. Vi mener et slikt planforslag- med noe økte høyder- er i tråd med kommuneplanens intensjoner om god bymessig sentrumsutvikling på Jessheim.

HERREDSHUSET: Mange i det politiske miljøet – og i administrasjonen – er redde for at Herredshuset ikke lenger skal bli signalbygget i området. 

Dette er Ullensaker kommunes holdning når det kommer til trafikk i Gotaasalleen:

Med bakgrunn i arbeidet med mobilitetsplanen er det foreløpig foreslått en vegprofil på 18 meter. Denne er bredere enn vegprofilen på 14 meter foreslått i Byplan Jessheim. Ønsket i planforslaget er å oppgradere Gotaasalléen med sykkelfelt i begge retninger samt å utvide fortauene. Det skal tas hensyn til den eksisterende trerekken, alléen i Gotaasalléen.
Hvis eksisterende tre-rekke ikke kan beholdes grunnet opparbeidelse av ny veg, skal det etableres ny tre-rekke.

Utbygger opptatt av bykvalitet i området:

“Bykvaliteten oppnås gjennom å tilrettelegge for publikumsrettet virksomhet på gateplan mot Gotaasalleen, samt å legge til rette for gatetun foran Herredshuset. Vi tror dette er et grep som både bidrar til aktivitet og liv på gateplan, samtidig som bylivet virker som en positiv faktor på boligområdet.”

Helt konkret snakkes det om kafeer og såkalte strøksbutikker.

Formannskapet har saken 0ppe til førstegangs behandling i dag, tirsdag. Rådmannen foreslår å legge planen ut til offentlig ettersyn.

LES: Her er sakene formannskapet har på bordet tirsdag