Hvem er det egentlig krise for?

BAKGRUNN/ANALYSE

Få saker er så debattert som den uforløste omkjøringsveien som ligger som et premiss for utbygging av Jessheim sør-øst. Men hvem er dette egentlig krise for?

Fem grunneiere sitter på eiendommer i området Jessheim sør-øst, og det som binder dem alle sammen er at løftet om omkjøringsvei som en del av framtidig ringvei utenfor Jessheim sentrum må være kontraktfestet at skal bygges. Det er også enighet om at omkjøringsveien skal finansieres av dem som bygger i området. Det er bare det at det er uenighet om prisen og – kanskje – standarden på denne veien.

LES: Mye fortsatt i det blå for omkjøringsveien 

Igjen har mannen som framstår som utbyggernes talsperson, Morthen Bakke, vært i politiske fora for å løfte fram hvor viktig det er at politikerne kommer til enighet rundt det som skal skje i området Jessheim sør-øst – et område som skal bygges ut i flere etapper over lang tid samt at utbyggerne skal finansiere omkjøringsveien som har versert i den politiske debatten i nærmere 50 år, omtrent like lenge som utbyggeren selv har levd på denne jorden.

LES: Nytt bremsespor for omkjøringsveien

Essensen i denne saken er følgende:

  • Fem utbyggere vil bygge boliger i området Jessheim sør-øst – Bakke gruppen, JM, Halfdan Bøhn, Semming Wiig og Wiese-familien.
  • En omkjøringsvei skal finansieres av utbyggerne
  • Politikerne vil ha garanti om at hele veien bygges før utbyggerne gir tillatelse til å sette i gang
  • Diskusjoner mellom utbyggere og det politiske miljøet går blant annet på den totale prislappen
  • Deler av det politiske miljøet, interessegrupper og folk som bor i området er bekymret for standarden på veien, hvor mye som vil bli bygget ned og hvordan friluftsinteresser blir ivaretatt i området

Det er fortsatt ikke enighet om rundt alle punkter, og utbyggernes talsperson Bakke sier det haster med å få på plass de nødvendige vedtak for å opprettholde framdriften og tidslinjen for Jessheim sør-øst.

Argumenter som blir brukt er at denne omkjøringsveien er viktig med tanke på utviklingen av Jessheim sentrum og trafikal avlastning i hjertet av Jessheim, og vi fornemmer en underliggende frykt for å gå glipp av inntjening hos utbyggerne. Det er dyrt å binde opp uforløst kapital, forstår vi ut av argumentasjon.

Det blir også argumentert med fra utbyggerne at Jessheim sør-øst kan ende opp med 148 boliger – som er bygget av Bakke selv – og at det er det for Jessheim sør-øst hvis det ikke kommer vedtak som legger forutsigbare føringer for utbyggerne.

LES: Hinderløp og vennejakt

Vi fornemmer også en viss politisk skepsis når det kommer til hvordan kommunen skal sikre seg at omkjøringsveien blir bygget fullt og helt. Hva med konkurser underveis, hva skal bakes inn og hvordan skal ordlyden være og hvem trekker det korteste strået hvis det er jussen som kommer inn i bildet med tanke på hvordan dette og hint skal tolkes?

Vi fornemmer også at det politiske miljøet – på generell basis – erkjenner å ha brent seg når det kommer til hvordan byggeprosjekter til slutt er blitt. Man kjenner ikke helt igjen ferdig prosjekt ut fra de tegningene som ble presentert innledningsvis, noe som igjen gir seg utslag i en viss skepsis til det utbyggerne bringer til torgs. De folkevalgte er kanskje kloke av skade?

Utbyggere ønsker fortgang i prosess og vedtak i denne saken, for å sikre forutsigbarhet i prosessen og for utbyggerne. Det kan også være vissheten om at det er lokalvalg i september som gjør at det når er prekært å lande denne prosessen for utbyggene. I tillegg til at man mister muligheten til å tjene gode penger på Jessheim sørøst.

– I verste fall kan det være at det bygges 148 boliger som allerede er vedtatt, men at det blir det i området. Da kommer det ikke flere boliger eller omkjøringsvei, sa Bakke til plankomiteen tirsdag ettermiddag.

Men er det egentlig så stor krise, sett i et overordnet by- og stedsutviklingsperspektiv?

LES: Bydel Gystadmarka tegner seg

Det bygges mye på Jessheim og i Ullensaker, og bydel Gystadmarka skal for eksempel huse rundt 10.000 nye innbyggere i framtiden. Og Jessheim sentrum skal utvikles videre med blant annet stasjonsområde og rådhusplass på agendaen.

Og de fleste innbyggerne på Jessheim er mest opptatt av at den omkjøringsveien som kommer er best mulig for brukerne – og at friluftsområdene blir ivaretatt best mulig. At dette ikke blir ivaretatt på best mulig måte er den største potensielle krisen i området.

LES: Her kommer nesten 8.000 sentrumsboliger