Dette er det forebyggende apparatet

Dette er det forebyggende apparatet kommunen har til rådighet når barn og unge i Ullensaker skal gis trygghet, bli sett samt få veiledning i hverdagen sin.

De siste ukers turbulens blant unge som trekker til Jessheim viser at det forebyggende apparatet i Ullensaker er temmelig godt rustet når det drar seg til. 20 års bevissthet og prioriteringer i budsjetter var blant annet medvirkende til å avverge avtalt slagsmål i Ullensaker blant det som var anslått til å være så mange som flere hundre unge fra Østlandet.

Det politiske miljøet får denne uken en sak og det forebyggende apparatet på sitt bord. Saken er ført i pennen av kommunens SLT-koordinator Lienke de Laat (bildet), og tanken bak er først og fremst å løfte fram og vise bredden i det arbeidet som gjøres i regi av kommunen.

LES: Evig eies ikke et dårlig rykte

Hva skal det forebyggende appratet sørge for?

“At barn og unge har trygge, likeverdige og utviklende oppvekstsvilkår i en kommune i vekst”, og ambisjonen er at “risikoutsatte barn og unge skal få «rett hjelp til rett tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper».

Hva er forebygging?

 • Primærforebygging er innsats som søker å forhindre at et problem, skade eller sykdom oppstår.
 • Sekundærforebygging er innsats som søker å begrense varighet av et problem, skade eller sykdom som er oppstått.
 • Tertiærforebygging brukes om innsats som søker å hindre eller begrense følgetilstander av et problem, skade eller sykdom som er oppstått.
 • Ullensaker kommune samarbeider med politiet, nabokommuner, videregående skole og spesialisthelsetjenesten.
 • Innad i kommunen avholdes jevnlige samarbeidsmøter på tvers av tjenester og sektorer.

Apparatet

Dette er komponentene det forebyggende apparatet i kommunen består av:

 • Fritidsklubbene på Kløfta og Nordby ungdomsskole: et sted å “henge”, og et sted som tilbyr aktiviteter; tilbyr trygge voksne å snakke med i en for noen utfordrende ungdomshverdag.
 • Utekontakten: jobber primærforebyggende, samtidig som de også følger opp enkeltungdommer eller miljøer hvor det er utfordringer tilstede. Dette kan være utfordringer knyttet til rus, atferd, hjemmesituasjon eller en opplevelse av utenforskap. Utekontaktens oppgaver er å knytte positive relasjoner for så å bistå ungdommen på veien videre. Noen ungdommer følges også opp over noe lenger tid. Utekontaktene har tett samarbeid med politiet og rusavdelingen, blant annet i det oppsøkende arbeidet, «torsdagspatrulje».
 • Familieteamet: opprinnelig tanke var at dette skulle være et forebyggende tiltak, men utviklingen de siste årene har medført at det jobbes på flere nivåer. Familieteamet gir råd og veiledning til familier, barn og ungdommer i Ullensaker. Teamet ønsker å gi et forespeilet løp på samarbeidet, og å være en “medvandrer” med familier eller ungdommen et stykke på veien.
 • Ungdomsrådet: opprettet i 2017, og er et rådgivende organ for kommunen. Ungdommene behandler alle saker som angår dem, være seg utdanning, fritid, kultur- og samfunnsplanlegging og levekårene for ungdom i kommunen.
 • Forebyggingskalender: et samarbeidsprosjekt med politiet, skoler, FABU, rusavdelingen, utekontakter, SLT. Målet for forebyggingskalenderen er at forebygging skal skje målrettet og samordnet. I tillegg koordinere innsatsen fra politiet og andre kommunale tjenester.
 • Forebyggingsuken «Du er viktig!»: tverrfaglig undervisningsopplegg som skal gjennomføres på 8.- og 5. trinn. Dette er et samarbeid mellom forebyggende tjenester i kommunen, politiet, FABU, helsestasjon, barnevern, rusavdelingen, miljøterapeuter.
 • Frokostmøter: arrangeres 4 ganger i året, og er åpent for alle ansatte og andre interesserte. Foredragsholdere er ansatte i kommunen, som er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i etterkant, hvis behov. Temaene som har blitt tatt opp frem til nå: taushetsplikt, narkotika, mobbing, barn som pårørende, barnefattigdom, bruk av tolk.

Mange øyne

Både politiet og dem som jobber tett på ungdomsmiljøet i Ullensaker – og da mener vi ikke bare dem som jobber ut mot ungdom i drift i sentrum – er med på å fange opp det som er ungdomskulturen i Ullensaker i 2019. Det også dette som var med og bidro til at avtalt masseslagsmål et sted i Ullensaker ble fanget opp – og høyst sannsynlig avverget fordi forebyggende apparat mobiliserte – i forkant.

LES: Blitt varslet om potensielt masseslagsmål

Grunnmuren

Som ordfører Tom Staahle sier på vegne av det politiske miljøet:

– Arbeid med kriminalitetsforebygging og ungdom er krevende, men særlig viktig for en kommune i vekst. Vi er alle med på å gjøre denne jobben. Ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Nå handler deg om at vi sammen gjør Jessheim til en trygg by – for alle.

LES: – Det er nå vi må samle gode krefter

Den jobben er garantert ikke over, men med 20 års prioritering av forebyggende arbeid, og med fortsatt fokus på dette arbeidet, så er grunnmuren tilsynelatende god i Ullensaker.