Vil ha mer kontroll i byen

Byutvikling blir en del av valgkampen. Det politiske miljøet ser nødvendigheten av å ha mer å si tidligere. Da gjenstår bare handling bak ord?

Jessheimpuls skrev i går om at det råder lett forvirring når det kommer til hvordan det politiske miljøet definerer plasskrevende handel. Det kan synes å råde uenighet om hvor godt politikerne sitter i salen når “byutviklingshesten” er i fullt firsprang.

LES: Mangel på definisjon skaper forvirring

Ifølge den faglitterære boken “Kompakt byutvikling”  er 90 prosent av det som detaljreguleres i byer gjort av private aktører. Dette fordi det er private aktører som har kapitalen til å realisere prosjekter – såkalt marksdsdrevet styring der kommunene fortsatt er den endelige beslutningsmyndighet.

“Kommuner har gått fra å være de som laget konkrete reguleringsplaner til å sette rammer for markedsaktører samt fastsette ønskede utviklingstrekk (visjoner og lange målsettinger.” heter det i boken.

Og videre:

“Lokale myndigheter må innta strategisk rolle i byutvikling ved å kombinere det å sette rammer for markedsaktører med å jobbe initierende og handlingsutløsende overfor et marked.”

I samme bok står det:

“Visjoner og mål fastlegges av politiske organer, men de realiseres i all hovedsak av markedet, som dermed er gitt stor definisjonsmakt over hva som bygges (av det politiske miljøet, red. anm.).

Politiske forskjeller

Og det er her vi finner mye av den politiske diskusjonen i Ullensaker ved inngangen til valgåret 2019. Det er muligens her folk kan fornemme de ideologiske skillene mellom partiene.

Flere av partiene –  Kristelig Folkeparti og Venstre i klartekst – har informert Jessheimpuls om at det jobbes med valgkampprogram, hvor by- og stedsutvikling blir sentrale punkter.

I samme bok – “Kompakt byutvikling” – står det at “visjoner og mål fastlegges av politiske organer, men de realiseres i all hovedsak av markedet, som dermed er (av det politiske miljøet, red. anm.) gitt stor definisjonsmakt over hva som bygges.

Våger ikke?

Men hvor trykker skoen for henholdsvis de politiske partiene og administrasjonen?

Venstres Stein Vegar Leidal formulerer seg slik:

“Hvorfor våger ikke vi politikere å stille strengere krav til utbygger før reguleringsarbeidet begynner?

– Vi i Venstre mener at vi må kunne stiller mer spesifikke krav til både funksjoner, volum, klima- og miljøuttrykk og – faktisk – estetikk i større grad enn vi gjør i dag. Vi må gi tydelig bestilling framfor å sende forslag fram og tilbake i det uendelige, sier ordførerkandidaten til Venstre.

– Dette ville gitt oss bedre styringsverktøy, bedre forutsigbarhet og ikke minst raskere og billigere saksbehandling fordi både utbygger og myndighet hadde sluppet “omkampene” og spillet rundt dispensasjonssøknader. Erfaringer tilsier at jo flere dispensasjoner gir, jo dårligere blir totalresultatet, mener Leidal.

Følge planer

Partiene Høyre og Fremskrittspartiet har – sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre – det politiske flertallet denne perioden. varaordfører Kvilten og ordfører Tom Staahle svarer slik på spørsmålet om hvordan vi skal gå fram for å sikre at utviklingen kommer der den gir best mulig by:

– Dette går på å lage gode planer som gir forutsigbarhet for både innbyggere og utbyggere. Gjennom planprogrammene sikrer vi innflytelse og medbestemmelse fra innbyggerne, og så skal vi politikere følge opp planene etterpå og sørge for at disse planene følges – noe som også betyr at det skal tungtveiende grunner til for å gi dispensasjoner, sier Willy Kvilten.

– Det handler om å bruke lovverket, sikre gode prosesser med høringer, gode skisser og beskrivelser av utviklingsområdene og konkrete reguleringsbestemmelser, sier Tom Staahle, som også sier at det i reguleringer og detaljplaner for et område settes krav til grønt, møteplasser og annet som skal bidra positivt til byen og utviklingen av Jessheim.

Sosialistisk Venstreparti advarer mot dispensasjoner og det å gå bort fra allerede vedtatt byplan og andre rammeverk.

Også Arbeiderpartiet stresser viktigheten av gode, overordnede planer.

– Det politiske miljøet må være beredt til å stille mye høyere krav til blant annet arkitektoniske kvaliteter samt at det som bygges gir noe tilbake til gateplanet i byen, sier Eyvind J. Schumacher.

– Glansbilder

LES: Boligprospekter er de nye eventyrbøkene

Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud advarer sterkt mot glansbildene av prosjekter som blir lansert.

– Faren er at disse glansbildene går på bekostning av kvalitet, helhet og langsiktighet for byen og kommunen. Et kroneksempel på ekstrem sminking er Jessheim elvepark. Alle forstår jo at dette er helt vilt. De må jo i så fall anlegge en elv, sier Stokstad Oserud.

– Vi må gjenvinne politisk kontroll ved å bestemme hvor det skal bygges først og hva som skal bygges hvor. I dag er det ja til alt, avslutter Sp-politikeren.

– I Ullensaker bygges det etter vedtatte planer, og de planene har det ikke vært tverrpolitisk uenighet om. Og så minner jeg om statlige føringer der vi skal bygge tettere ved kollektivknutepunkter, sier ordfører Tom Staahle.

– Dessuten navigerer vi etter byplanen, og der står det at fortetting skal komme fra sentrum og nordover. I tillegg jobbes det nå med kommunedelplanen for de neste fire årene, og jeg har ikke registrert politisk uenighet rundt den så langt heller, avslutter Staahle.