Senket farten på omkjøringsveien

Følelsen av ullent språk i avtaleutkastet til utbyggerne som skal garantere for finansieringen av omkjøringsveien, førte til utsettelse igjen. Nå blir det ekstraordinært møte om saken.

– Denne veien henger i en tynn tråd nå, og ordfører har kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag til uka (5. mars) , sier ordfører Tom Staahle, som er redd for at veien til anslagsvis 300 millioner kroner blir en saga blott med denne utsettelsen.

– Jeg har også bedt om at spørsmålene det ønskes svar på – fra Arbeiderpartiet og Høyre spesielt – kommer inn innen fredag denne uka. Både kommunens advokater og advokater fra de største utbyggerne i området Jessheim sør-øst kommer til å være til stede for å besvare spørsmål i møtet på tirsdag, sier ordføreren.

– Å si at veien henger i en tynn tråd er etter min mening å dra det altfor langt, sier varaordfører Willy Kvilten.

– Reguleringsplanen for vegen blir politisk godkjent rett før sommeren, så byggingen vil uansett ikke komme i gang på en stund ennå. At en utsettelse på 14 dager skal representere noen risiko for dette, er uforståelig.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Detaljmosaikk

Detaljene i saken som omhandler utbygging av området Jessheim sør-øst samt realisering av omkjøringsveien kan for noen hver framstå som en intrikat og innviklet rebus, med diskusjon om hvilken rekkefølge boliger skal bygges, når utbyggere skal bidra med sin andel kroner til omkjøringsvei og standard på veien og området rundt og hva som skal bakes inn i det utbyggerne forplikter seg til å betale for.

Det har vært en lang vei å gå både administrativt og politisk, og i formannskapet denne uka ble det igjen humper i prosessen. Og det er et stykke igjen til saken kommer til destinasjon vedtak. Saken er fortsatt ikke ute av rundkjøringen, for å si det med trafikal terminologi.

– Usikkerhet

– Det framkommer flere momenter i utbyggingsavtalen som er egnet til å skape usikkerhet rundt hvorvidt kommunen er godt nok sikret mot økonomisk risiko med tanke på byggingen av omkjøringsveien, sa Høyres Willy Kvilten da saken var oppe.

– Det har ikke vært tilstrekkelig tid til å undersøke hvorvidt avtalen er balansert nok for kommunen, eller om andre forhold i saken er godt nok ivaretatt, og det er viktig formannskapet får tilstrekkelig med tid til å behandle en så viktig avtale for Ullensaker. Vi ber om at saken utsettes, fortsatte Kvilten – som fikk flertall for utsettelse sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne.

LES UTKASTET TIL UTBYGGINGSAVTALE HER

Bekreftelse eller avtale?

– Hva er det usikkerhet rundt, Kvilten?

– Det står blant annet at veien skal være opparbeidet gjennom godkjent utbyggingsavtale. Det som nå er lagt fram er ikke en utbyggingsavtale for området samt at det legges fram en bekreftelse og ikke avtale fra utbyggere av andre delområder. Vi er ikke overbevist om at dette gir god nok sikkerhet for at veien blir opparbeidet, sier Kvilten til Jessheimpuls.

– Mindretallet anser at man med dette setter omkjøringsveien i spill, sa ordfører Tom Staahle som ba om at akkurat det ble tatt med som en protokolltilførsel i vedtaket som ble fattet i formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak var at forslaget til utbyggingsavtale skulle vedtas lagt ut til høring. Så skjedde ikke.

BEKREFTELSE OG IKKE AVTALE?: Dette er ordlyden i utbyggingsavtalen som ble utsatt i formannskapet. 

Søker svar

Arbeiderpartiets Arne Arnesen stusser spesielt over formuleringen i kulepunkt 3 i erklæringen fra utbyggerne, altså det punktet om at veien vil bli fullfinansiert av utbyggere når utbyggere har oppnådd reguleringsplanvedtak for byggeområdene… med en utnyttelse som er tilstrekkelig til å bære investeringen i infrastruktur.

– Vi må ha klarhet rundt alle spørsmål vi har i denne saken, sa Arnesen til Jessheimpuls retter møtet, der heller ikke lukket politisk møte i selve møtet gjorde at partiene kom til enighet.

De svarene vil man da etter alle solemerker få i det ekstraordinære formannskapsmøtet tirsdag til uka.

Fakta

  • Omkjøringsveien som skal bygges i forbindelse med utbygging av området Jessheim sør-øst er en lei politisk nøtt
  • Utbyggerne av delområder innenfor Jessheim sør-øst skal finansiere omkjøringsveien
  • Ullensaker kommune sin intensjon er å sikre at hele omkjøringsveien blir bygget i ett strekk
  • Det er ordlyd og usikkerhet rundt formuleringer som nå har ført til utsettelse av saken
  • Formannskapet samles tirsdag 5. mars til ekstraordinært møte

LES: Hvem er det egentlig krise for?

PS! Skissen som utgjør hovedbildet er ikke detaljert med tanke på akkurat plassering av gang- og sykkelvei. Dette er en løs skisse som indikerer hvor i området veien kommer.