Kampen om legekompetanse drar seg til

Befolkningsveksten i Ullensaker gjør at legetilbudet er på hælene. Nå tas det fremoverlente grep for å styrke legetjenesten på kort og lang sikt.

En plan for den kommunale legetjenesten er på politikernes bord i disse dager.

Formålet med planen er kort fortalt å utvikle en robust og bærekraftig legetjeneste med høy kvalitet innenfor alle tjenesteområder i Ullensaker kommune: 

“Befolkningsøkning, helsetilstanden og alderssammensetning vil medføre et økende behov for legetjenester både i fastlegeordningen og kommunale helsetjenester. I tillegg skal planen være med på å sikre befolkningen tilgjengelige legetjenester med høy faglig kompetanse, i alle faser av livet.”

Få plasser

I dag har Ullensaker kommune altfor få ledige plasser hos fastlegene, og bryter med dette fastlegeforskriften. Det haster å få på plass nye fastleger i 2019, er beskjeden fra kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Kommunen er etter fastlegeforskriften forpliktet til å ha et tilstrekkelig antall fastlegehjemler som gir alle innbyggerne tilgang på allmennlegetjenester, og planen for legetjenester 2019 til 2029 tar opp i seg løsninger på kort og lang sikt:

 • Løsningen på flere fastlegeplasser i 2019 kan best løses ved å opprette tre nye hjemler for fastleger som samlokaliseres
 • På noe sikt vil opprettelse av et kommunalt drevet legekontor med fastlønnet leger være et viktig rekrutteringstiltak for framtiden – utredes i løpet av 2020
 • Økt legedekning i kommunale institusjoner
 • Øke legedekningen innen forebyggende helse

Status

 • Ullensaker kommune har 34 fastlegehjemler fordelt på 7 legesentre (2 på Kløfta og 5 på Jessheim)
 • Av disse 34 legene er 17 spesialister i allmennmedisin og 1 er spesialist i øre-, nese- og halssykdommer
 • 16 er kvinner og 18 er menn
 • Listelengdene varierer mellom 800 og 1 400 pasienter
 • Gjennomsnittlig listestørrelse er 1 173
 • Totalt antall pasienter på listene i Ullensaker er 41.100
 • Dette betyr at legene i Ullensaker har mange gjestepasienter fra andre kommuner

Utfordringene i framtiden er blant annet:

“Fastlegetjenesten i Norge er under press, blant annet grunnet stor arbeidsbelastning på legene. Med mange slitne leger, kan det forventes at flere leger kommer til å ønske seg reduksjon i sine lister. Kommunen er da ansvarlig for at det er nok ledige listeplasser til at innbyggerne kan få plass på en ny liste, samt at det er plass til nye innbyggere. Inntil nå har allerede to leger i Ullensaker søkt om reduksjon i listelengde.”

– Vi vokser raskt som kommune, og vi er nødt til å se på modeller for å sikre gode legetjenester for innbyggerne. En løsning er å se på forskjellige modeller, blant annet om kommunen skal bygge legesenter og så ansette leger for å sikre oss mot fallende rekruttering til denne type legestillinger, sier kommuneoverlegen.

– Opprettelse av et kommunalt drevet legekontor med fastlønnete leger er et viktig rekrutterende tiltak for fremtiden. Det anses likevel for dyrt i dagens økonomiske situasjon og med dagens finansieringsordninger, fortsetter Lars Meyer-Myklestad.

I endring

Konkurransen mellom kommunene med å rekruttere dyktige fastleger forventes å øke fremover. En god lønn i en fastlønnet stilling har ofte vært brukt av kommuner med rekrutteringsproblemer.

Det er et pågående generasjonsskifte i legeyrket. Stadig flere kvinner enn menn uteksamineres. Dagens generasjon nye uteksaminerte leger forventes å prioritere sosial forutsigbarhet i sin spesialistutdannelse og sitt familieliv ved valg av yrkeskarriere og arbeidsplass.

“Det er overveiende sannsynlig at yngre leger i fremtiden vil ønske seg en fastlønnsordning med et definert velorganisert spesialiseringsløp. Fastlønn er således et sikkert rekrutterende verktøy.” heter det i planverket politikerne skal vedta.

Hvordan skal legetjenestene bygges opp i framtiden? Skal Ullensaker ta den kostnaden det er med å bygge opp legekontorer der leger ansettes kommunalt?

Det er dette politikerne Ullensaker skal ta stilling til i disse dager.

Formannskapet har saken på sitt bord i dag, tirsdag 12. mars.

LES: Plan for legetjenesten 2019-2023