Fortsatt låst rundt nytt renseanlegg

Skal Ullensaker kunne håndtere vann og avløp i framtiden, så må mer enn lufta renses mellom kommunen og Avinor. Vi er ved et tidsskille nå, sier ordføreren.

Avløpsvannet i Ullensaker fraktes i rør via pumpestasjoner frem til to avløpsrenseanlegg – ett ligger på Kløfta og det andre ligger i tilknytning til Gardermoen. Renseanlegget på Kløfta skal legges ned, og da må kapasiteten ved Gardermoen renseanlegg økes. Det er hvordan – og hvor – denne kapasiteten skal økes som er stridens kjerne mellom Ullensaker kommune og Avinor/samferdselsdepartementet.

– Vi står foran et tidsskille nå, og vi er nødt til å komme i gang med utvidelser av renseanlegget på Gardermoen for å overholde våre forpliktelser overfor innbyggerne våre, sier Tom Staahle.

Framtidig krasj

Men hos Avinor føler de at utvidelser av renseanlegget vil komme i konflikt med en framtidig tredje rullebane:

Kommunen er med andre ord presset mellom grunneier Avinors ønsker om å utvikle området rundt eksisterende Gardermoen renseanlegg, kommunens behov for på kort og lang sikt kunne øke kapasiteten ved anlegget og fylkesmannens krav om utvidet rensing av avløpsvann fra anleggene i Ullensaker.

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

– Vi lever veldig greit videre med den plasseringen renseanlegget har i dag. Det er helt fint for oss, sier ordfører Tom Staahle.

– Betal og vi flytter

– Myndighetene er ikke like fornøyd som dere i Ullensaker, tydeligvis?

– Hvis noen ønsker noe annet enn det vi har vedtatt enstemmig i formannskapet tirsdag kveld. Saken skal opp i kommunestyret og vil trolig bli enstemmig vedtatt der:

  1. Kommunen bes om snarest å fremme reguleringsplan for utvidelse av Gardermoen Renseanlegg basert på dagens lokalisering, og med tilstrekkelig plass til å utvikle anlegget i et langsiktig perspektiv.
  2. Rådmannen bes om å videreføre anskaffelsesprosessen for utvidelsen av GRA basert på dagens lokalisering planlagt for fremtidig utvidelse.

Folket må betale?

Jessheimpuls skrev i mai 2018 at Avinor med et forslag om å flytte renseanlegget til en annen tomt – noe som ville medført en milliardkostnad som Ullensakers innbyggere ville vært nødt til å ta all den tid vann og avløp drives på selvkostprinsippet – slik at framtidig renseanlegg ikke ville komme i konflikt med en tredje rullebane.

LES: Avinor vil dytte milliardkostnad over på innbyggerne i Ullensaker

Skisseprosjekter som tidligere er jobbet fram skisserer en kostnadsramme på 684 millioner kroner for et utvidet renseanlegg – med en kapasitet til å håndtere 90.000 personer.

– Hvordan dekkes dette beløpet inn, uansett hva kostnaden måtte bli?

– En utvikling på dagens tomt håndteres innen for selvkostområdet og de tilliggende «kundeavtaler» som renseanlegget har, sier Staahle.

– Uaktuelt å flytte?
– En flytting er en helt annen sak. Da går investeringen i dagens eksisterende anlegg tapt. I tillegg er det veldig dyrt å flytte og bygge nytt. Og det er ikke noe kommunen må gjøre.
– Og jeg vil også minne om at dagens lokalisering ble støttet av aktører rundt lufthavnsetableringen på 90-tallet, avslutter ordfører Tom.

Opp til uka

Saken skal opp i kommunestyret neste uke, og anbefalingen fra administrasjonen er som følger:
  • Kommunen er presset på tid av hensyn til renseanleggets kapasitet og mulige konsekvenser dersom man ikke får økt kapasitet ved anlegget.
  • Samtidig har fylkesmannen pålegg om utvidet rensing innen 2021 som kommunene ikke klarer å tilfredsstille.
  • Kommunen må derfor ha trykk på fremdrift av prosjektet.
  • Kommunen som tiltakshaver anser det riktig å satse på dagens lokalisering med nok plass for senere utvidelse iht fellesprosjektet med Avinor.
  • Dette er en løsning som Avinor ikke ønsker
  • Det er ikke godkjente arealplaner for en 3. rullebane som vil være i konflikt med kommunens ønsker.