Innsparingsgrisen krever sitt

Merforbruket til kommunen tas på alvor med månedlig rapportering. Trangt blir enda trangere når innsparingsgrisen skal fores.

En uventet og overraskende sprekk på 42 millioner kroner i helse- og omsorgssektoren i 2018, har fått de kommunale alarmklokkene til å ringe og rutinene har fått en gjennomgang.

Rådmannen rapporterer nå månedlig til det politiske systemet, og formannskapet får den første månedsrapporten på sitt bord tirsdag – samme dag som Ullensaker kommune legger fram sine funn og råd for å ta økonomiske grep for framtiden.

Potensielle grep

RAPPORTERER: Rådmann Rune Hallingstad rapporterer månedlig status på økonomien etter overraskelsen i helsesektoren mot slutten av 2018. 

Blodomløpet mai artikkel
Friidrett mai artikkel

Rådmann Rune Hallingstad skisserer – ut fra rapporten til Agenda Kaupang – noen potensielle grep som kan tas for å spare inn litt over 18 millioner kroner i 2019.

Noen grep kan administrasjonen ta på egen hånd, men noen grep krever politisk vedtak. Disse legges fram som egne politiske saker.

Rapporten som legges fram for politikerne tirsdag, skisseres mulige måter å spare på.

Sektoren for helsevern og sosial omsorg kan potensielt spare inn 4,3 millioner kroner på administrative tiltak: 

Plan, kultur og teknisk sektor kan potensielt spare inn 8,9 millioner kroner:

Det kan fort lukte politisk uenighet i sekkeposten kalt “Formannskapet”, og da spesielt i saken om å spare inn 2,5 millioner kroner på seniorpolitiske tiltak?

Som det står i begrunnelsen i saken:

“Det er tidligere innført og vedtatt egne seniorpolitiske tiltak for ansatte etter fylte 62 år. Den ansatte kan velge mellom 10 ekstra fridager, eventuelt 40.000 kroner i bonus for 100 prosent stilling… Det er ingen endringer som viser at det er færre som går av med AFP, eller at dette tiltaket fører til at flere ansatte står lengre i jobb. Kostnadene er så pass store at rådmannen anbefaler å gå til oppsigelse av den enkelte avtale med virkning fra august måned.”

Kommer saker

Rådmannen skriver i saken også:

  • Det vil bli lagt fram egen sak om kutt i innkjøp av konsulenttjenester. Ullensaker skal redusere kjøp av konsulenter med 15 millioner kroner i 2019
  • Innføring av stillingsstopp må sees på som et kortsiktig tiltak, hvis stillingsstopp blir aktuelt
  • En ytterligere innstramming av driftsbudsjettet – ut over det som er skissert gjennom rapporten som legges fram – vil være svært krevende og skape ytterligere usikkerhet i budsjettet

Og helt til slutt – i saken formannskapet skal behandle tirsdag – så skriver rådmannen følgende om rapporten som blir presentert for politikerne tirsdag morgen:

Krevende

Det er et betydelig kartleggingsarbeid og utredningsarbeid som er gjennomført, og det vil bli foreslått løsninger eller tiltak som svarer ut mandatets føringer til kostnadsreduksjoner. Rådmannen ser på resultatet som et mulig politisk handlingsrom. Det vil nå være opp til det politiske nivå å beslutte hvilke tiltak en ønsker gjennomført.”

Utredningen viser at det er mulig å gjennomføre flere av tiltakene i 2019. Rådmannen er bekymret for å pålegge administrasjonen ytterligere innsparinger. I så fall vil det bidra til å skape større usikkerhet knyttet til de økonomiske prognosene for året.