Den tunge veien til sparing

Denne uken kom med røde tall for Ullensaker kommune. Nå begynner den lange veien der 240 millioner skal spares inn de neste tre årene.

Ullensaker kommunes utgifter er større enn inntektene. En fersk rapport konkluderer med at kommunen har følgende kinder-egg når det kommer til utfordringer:

 • Svake finanser
 • Stor lånegjeld
 • Lite oppsparte midler

For å komme i balanse må Ullensaker kommune sørge for en varig utgiftsreduksjon på 80 millioner hvert år de neste tre årene, totalt 240 millioner kroner.

Ikke avgjort

– Det er viktig å understreke at dette viser kommunens teoretiske handlingsrom. Det er på ingen måte min anbefaling å foreta denne reduksjonen i sin helhet, sier rådmann Rune Hallingstad.

JS natt juni artikkel

– Det vil kunne få store konsekvenser for våre medborgeres tjenestetilbud, fortsetter rådmannen, som løfter fram følgende kjernepunkter som gjør sparing tøft i den situasjonen kommunen befinner seg i:

 • Ullensaker har allerede en svært effektiv drift
 • Befolkningsveksten bidrar til at vi må øke kapasitet på tjenester som skole og barnehage og helse og omsorg
 • Vi trenger flere lærere og helsepersonell.
 • Kommunen må likevel levere tjenester smartere og jobbe annerledes.
 • I hovedsak dreier forslagene for skole og barnehage om strukturelle grep.
 • For Helse og omsorg handler det om organisering, effektivisering og budsjettoppfølging.

– Et eksempel på strukturelt grep er å se på skolegrenser. Vi må utnytte tilgjengelige lokaler og ressurser, sier Hallingstad.

– Dersom vi har ledig kapasitet på en skole er det kanskje unødvendig å rigge opp en annen med brakker. Vi må også se på hvordan eldre kan bo lenger hjemme.

For teknisk sektor handler det om å bremse investeringer og sørge for mer effektiv drift. Tiltakene som skal gjennomføres krever mye.

– Vi må se på det store bildet. Vi skal jobbe annerledes i fremtiden. Ingen som jobber i Ullensaker kommune skal miste jobben sin på grunn av dette, forsikrer rådmannen. Men han sier også at det kan være at ansatte får andre oppgaver enn de oppgavene de har i dag.

Fire sektorer

Fire sektorer har jobbet i grupper med å se hvor det kan spares eller jobbes mer effektivt i framtiden – i tillegg til et kort perspektiv på tre år:

 • Helse og sosial
 • Oppvekst (skole og barnehage)
 • Plan, kultur og tekniske tjenester
 • Administrasjonen

Noe av det viktigste budskapet i rapporten er at det ikke er ostehøvel-prinsippet som skal råde. Det handler om å ta veivalg og avgjørelser som har effekt på lang sikt.

Potensielle tiltak

En del av de forslagene som arbeidsgruppene har sett på som mulig løsning, trenger ikke politisk vedtak. Men andre forslag igjen trenger politisk vedtak.

Det som kan berøre folks hverdag – hvis det viser seg at det er veien det bærer er:

 • Flytende skolegrenser for å utnytte kapasiteten på skolene best mulig – noe som i praksis betyr at elever som i dag sogner til den og den skolen kan risikere å måtte bytte skole
 • Det kan i teorien være aktuelt å legge ned eller selge noen av de gamle skolene – men sjansen for at Mogreina skole legges ned er – forstår vi det politiske miljøet rett – lik null
 • Hva skal kommunen gjøre med eiendomsmassen sin? Her jobbes det med å se på hva som kan selges, hva som kan leies ut og hva som kan rustes opp
 • I helsesektoren handler det om å legge til rette for at folk bor hjemme lenger enn hva tilfellet er i dag – et stort løft som det er jobbet med lenge
 • Vi innbyggere skal i større grad ta ansvar for egen helse og eget liv – dette er også noe som det jobbes med i et stort perspektiv
 • Helse- og omsorgssektorens omlegginger handler ikke om å spare penger på kort sikt. Dette handler om et kommunalt veivalg for å unngå at kommunen går konkurs i framtiden. Et mantra hos både administrasjon og i det politiske miljøet er at det må gjøres drastiske grep innen helse og omsorg – i form av at folk skal bo hjemme lenger – fordi det vil være umulig å holde tritt med sykehjemsplasser, omsorgsplasser og avlastningsplasser i den takten befolkningen øker. Det er rett og slett umulig, er beskjeden fra både statlig og kommunalt hold

DREINING:  I denne tabellen er det ganske synlig hva slags dreining som må til i helsesektoren. Antall plasser på sykehjem satt opp mot økning i andre omsorgsplasser er viktig for å ha en solid økonomi i framtiden, er beskjeden fra administrasjonen i kommunen. Og det har vært beskjeden svart på hvitt i ett år – og vel så det. 

Skole og barnehage

Status for skole- og barnehagesektoren beskrives slik.

Og en potensiell tiltaksliste ser slik ut:

Langt løp

Dette er ifølge administrasjonen et langt løp – og et nødvendig løp – når man ser på det økonomiske veikartet for Ullensaker kommune. Rådmannen understreket – både overfor de ansatte i kommunen på et frokostmøte tirsdag morgen og det politiske miljøet i ettermiddagsmøtet – at det politiske handlingsrommet er til stede med tanke på å fatte gode og kloke vedtak.

– Det er rom for gode politiske avgjørelser, og vi er ikke den eneste kommunen i landet som har disse utfordringene, sier Hallingstad.

– Norske kommuner er på vei inn i en krevende periode.  Dette er en klar trend i alle norske kommuner.

– Dette var også bakgrunnen for at jeg for halvannet år siden ba om en omfattende økonomisk analyse og -rapport med forslag til tiltak, sier rådmannen.

Og nå begynner jobben med å fatte de kloke politiske avgjørelsene.

LES: Hele rapporten finner du HER