Deler av ungdomsrådet i Ullensaker.

Slik opplever de unge Jessheim

Unge folk i Ullensaker har jobbet med å besvare hvordan de opplever hjemkommunen sin. Dette er noe av det som kom fram. 

Ullensaker kommune ønsker å kartlegge barn og unges opplevelse av hvordan det er å vokse opp i kommunen. Hensikten har vært å finne ut hvordan barn og unge opplever hvordan det er å vokse opp i Ullensaker, få innspill om fritidstilbud og møteplasser og hva barn og unge opplever av utfordringer i oppvekstmiljøet. Og dette er svarene som kom fram:

1. De tre mest positive tingene med å være barn og ungdom i Ullensaker:

 • Relativt trygge oppvekstvilkår med mange utdanningsmuligheter
 • Gode kulturtilbud
 • Kanaler der ungdom kan fremme sine synspunkter i form av f.eks Ungdomsråd og Barn og unges kommunestyre

2. De tre tingene unge folk gjerne skulle forandret på for å gjøre det enda bedre for barn og unge å vokse opp i Ullensaker:

 • Store forskjeller mellom ungdommene i kommunen – sosioøkonomisk – må gjøres mer for å utjevne forskjellene (universelle tiltak, kulturkort/aktivitetskort, billigere fritidsaktiviteter)
 • Lite trygghet og ungdomskriminalitet – ungdomsgjenger o.l., utrygt å gå ut på kveldene. Behov for trygghetsskapende tiltak/mer politi
 • Økende sentralisering rundt Jessheim – lite fokus på tettstedene rundt, samt for dårlig transporttilbud som binder tettstedene til Jessheim

3. De tre mest positive tingene med å være barn og ungdom i Ullensaker:

 • Bra barnehager og skoler
 • Gode fritidstilbud, idrettstilbud og kulturtilbud
 • Møtesteder hvor man kan være sosiale
 • Bra læringsmiljø på skolene
 • Mange muligheter både når det gjelder skole og fritidsaktiviteter

4. De tre tingene som gruppa gjerne skulle forandret på for å gjøre det enda bedre for barn og unge å vokse opp i Ullensaker:

 • Jobbe enda mer forebyggende mot rus og narkotika i form av flere utekontakter, natteravner og mer synlig politi
 • Flere helsesøstre og miljøterapeuter på skolene
 • Mindre byggeaktivitet, flere grønne lunger, flere søppelkasser (jobbe for en grønn kommune)
 • Fritidsklubb for mellomtrinnet (5.-7. trinn) – få møteplasser for denne aldersgruppa
 • Kostbart for mange å være med på idrett og fritidsaktiviteter – tiltak for å jevne ut forskjeller er viktig

Hva er bra med å vokse opp i Ullensaker?

 • Bra skoler
 • Mange ulike fritids- og kulturtilbud
 • Skateparken
 • God tilgang til natur
 • Sentral beliggenhet
 • Nordbytjernet
 • Miljøterapeuter på alle skoler
 • FABU

Hva kan bli bedre ved å vokse opp i Ullensaker?

 • Ta bedre vare på miljøet og bevare natur
 • For mye utbygging – elevene er opptatt av å ta vare på grønne lunger og turområder
 • Jobbe for å få mindre rus og kriminalitet
 • Få møteplasser bortsett fra ungdomsklubbene
 • Det omsettes narkotika i sentrum – de voksne må være oppmerksomme
 • Ønske om bilfritt sentrum
 • Mer synlig politi, utekontakter og flere helsesøstre på skolene
 • Mer tilsyn på skolenes område kvelder og helger

Deltar du i arenaer/møteplasser for samvær, aktiviteter og opplevelser? Eventuelt hva hindrer deg i å delta?

 • Mange er med på ulike fritidstilbudHinder for å delta:
 • Avstander
 • Økonomi
 • Topping av lag
 • Interesser endres
 • Gaming

Hva er positivt med eksisterende ungdomsklubber og hva kan bli bedre?

Positivt:

 • Sosialt, arenaer for å bli kjent
 • Mange ulike arrangementer
 • Ønske om juniorklubb for mellomtrinnet (5.-7. trinn)

Kan bli bedre:

 • Lokalene
 • Flere voksne som passer på
 • Oppleves som en klubb for Nordby-elevene
 • Noen opplever at klubbene er for lite rettet mot 10. trinn
 • Informasjon til elever om tilbudet, spesielt til elevene som ikke går på Nordby