Kutter ut DGI for å navigere bedre sjøl

Ullensaker kommune har andre behov enn samarbeidet med Digitale Gardermoen kan tilby i framtiden. Det handler om selv å ha hendene på rattet.

NY KURS: Ny digital kurs for Ullensaker er helt prekært, sier digital sjef Lars Elstad, Innovasjon- og digitaliseringssjef i Ullensaker kommune.

I Ullensaker er ikke en varslet avskjed fra Digitale Gardermoen (DGI) en dramatisk skilsmisse. Formannskapet vedtok 6 mot 5 stemmer dette:

  1. Ullensaker kommune trer ut av samarbeidet med DGI.
  2. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre prosess og anskaffelse i tråd med prosjektgrunnlag.
  3. Formannskapet holdes løpende orientert om prosessen og forelegges endelig forhandlingsresultat av eventuell oppsigelseskostnad med DGI til godkjenning.
  4. Rådmannen bes innarbeide konsekvenser av uttreden fra DGI og videre satsning pådigitalisering i budsjett og økonomiplan.

Arbeiderpartiets forslag om å ta saken til orientering falt 5 mot 6 stemmer (AP, SV/R og MDG). FrP, H og Krf stemte for rådmannens innstilling.

JS natt juni artikkel

Framtidens Ullensaker trenger en mer fleksibel løsning og større grad av selvstyre – og en skreddersydd løsning for bedre å være i stand til å håndtere virkeligheten i framtiden, sier innovasjon- og digitaliseringssjef i kommunen, Lars Elstad,

Fratredelse

Det er mer eller mindre slik digital høvding i Ullensaker kommune beskriver det som høyst sannsynlig er i ferd med å skje på den digitale fronten.

– Kommunestyret ba oss i desember 2018 om å se på en mulig fratredelse fra samarbeidet med DGI. Det har vi nå utredet, og for Ullensakers del vil det være mer å hente på å innrette oss på en måte at vi har mer kontroll på hvordan vi rigger oss til digitalt for framtiden, sier Elstad

Elstad sier også at rådmannens perspektivmelding på mange måter er førende i den forstand at Ullensaker er nødt til å ta drastiske grep for å håndtere både veksten og innbyggernes behov i årene som kommer.

– Vi vokser raskets i landet, og det er ikke sikker våre behov er i tråd med behovene til de andre kommunene i DGI.

Folk merker ikke

– Hva vil en avgang bety for folk som bor i kommunen?

– Innbyggerne vil forhåpentlig ikke merke noe annet enn at

– Hvordan?

– Gjennom effektivisering av interne arbeidsprosesser legger vi til rette for økt grad av selvbetjening og raskere svar.

Penger å spare

– Hva betyr det i kroner og øre?

– Det vet vi ikke, men vi har forsiktig antydet at det kan være en besparelse på 7, 5 millioner kroner i året når vi er i full drift. Men akkurat nå er det vanskelig å være nøyaktig på det.

– Det vi vet er at vi har behov for å innrette oss annerledes på den digitale fronten for å stå bedre rustet i framtiden. Derfor vil det være naturlig for Ullensaker å trekke seg ut av DGI.

– De store besparelsene vil komme ute i virksomhetene ved at de de får mulighet til å utvikle seg raskere i forhold til egne og innbyggernes behov.

– Usolidarisk mot de andre kommunene?

– Vi er inne med 34 prosent eierskap, så det vil være viktig for oss å gjøre dette på rette måten. Utfasingen fra DGI – hvis politisk vedtatt – vil ta opp til tre år. Og det er viktig å understreke at DGI er i gang med å endre sin styringsmodell uavhengig av hva vi gjør, sier Elstad.

– Men det er viktig at vår avgang vil skje på rett måte, og så smertefritt som mulig. Et godt samarbeid i regionen vil være viktig innen fagområdet IKT også i fremtiden.

Behov

– Hva er det egentlig dere har behov for?

– Vi har behov for en digital driftsmodell som er tilpasset våre behov, og det er det vi begynner å jobbe med når vi vet hva det politiske vedtaket blir.

– Det vi vet er at vi har større behov for å ta beslutninger og avgjørelser selv. I samarbeidet med DGI må alle kommunene være enige, og vi ser at vi har andre utfordringer og behov enn de andre kommunene i samarbeidet.

– Når det er sagt, så ser vi ikke bort fra at vi kan kjøpe tjenester vi har bruk for hos DGI. Men det er dette arbeidet vi skal i gang med, sier Elstad.

– Det snakkes om digitalisering og effektivitet i mange planer i Ullensaker. På bekostning av det mennskelige aspektet?

– Vi mener tvert i mot at det menneskelige aspektet vil stå sterkere når vi har digitalt verktøy som kan avlaste de ansatte i jobben de gjør; på den måten vil de få mer tid til å jobbe med mennesker istedenfor – for eksempel – registrering av søknader og andre ting.

Saken skal om Ullensakers fratreden i Digitale Gardermoen skal opp i kommunestyret i morgen, tirsdag 21. mai.