Millionkutt under mørke skyer

Administrasjonen har funnet 108 millioner å knipe i inveseteringsbudsjettet for 2019. Politikerne vedtok kutt opp mot 160 millioner kroner i år.

Nå tas første jafs av investeringsbudsjettet det skal knipes opp mot 1 milliard kroner av fram til 2023.

Den politiske bestillingen til administrasjonen er med andre ord godt i gang, og i går skulle politikerne vedta som skal kuttes i løpet av 2019, ut fra den listen som er jobbet fram administrativt.

Og – ikke helt uventet – ble det fra opposisjonens side av salen pekt på at den økonomiske festen der ja har vært melodien synes å være over i kommunen vår.

Dette ble fra posisjonens side av salen parert med at den festen har så sannelig alle i kommunestyresalen vært med på.

Men i et stadig mer skarpladd politisk klima – der kutt i investeringsbudsjettet var den viktigste saken tirsdag kveld – lå følgende på bordet.

Smørbrødliste

Mer enn 10 prosent av kuttet i investeringsbudsjettet – drøyt 108 millioner kroner – er ifølge administrasjonen innen rekkevidde, blant annet ved å gjøre følgende:

 • Det kuttes fra 7 til 3 millioner kroner til utbedring av trådløst nett på skolene
 • Nytt tak Ullensaker kirke (5 millioner kroner) utsettes til 2020 – taket er 60 år gammelt, og levetiden er beregnet til 50 år
 • Det kuttes 5 millioner kroner i arbeid med høyspentkabel nede ved Gjestad
 • Det kuttes 7,7 millioner kroner i noen mindre vedlikeholds- og oppgraderingsarbeidet på kommunale eiendommer (Gjestad, Kløfta bo- og aktivitetssenter, Gystadmarka skole, Hovin skole, Mogreina skole, Nordby ungdomsskole, Borgen skole, Skogmo skole og Jessheimhallen).
 • Det kuttes 4 millioner kroner i ENØK-tiltak på kommunale bygg i form av at gardiner ikke byttes ut med sol- og varmeavskjerming (ventilasjonskjøling på kommunale bygg er avklart og skal gjennomføres, blant annet på sykehjemmene)
 • Det kuttes nesten 1,7 millioner kroner i oppgradering av avfallsbeholdere ved kommunale uteanlegg
 • Oppgradering av Sentralvaskeri kuttes med 4 millioner kroner
 • Utredning av Romsaasparken kuttes med 1,75 millioner kroner
 • Mulighetsstudie for rådhuset og kulturhuset kuttes med 1 million kroner
 • Tiltak på rådhusplassen kuttes med 97 millioner kroner, men det foreslås at det utføres en utredning for å avklare hva som skal skje i framtiden (parkering under bakken, rehabilitering av VA-anlegg i området. Det kan ligge an til at det ikke blir åpning av selve rådhusplassen i 2022. Men det tas til orde for å åpne et skur (byboks eller aktivitetshus).
 • Utvidelse av gravlunder ved Hovin og Ullensaker kirker kuttes med 30, 7 millioner kroner
 • Gang- og sykkelvei fra Bakke skole til Hilton sør foreslås kuttet med 1,5 millioner kroner
 • Oppgradering og belysning Nordbytjernet kuttes med 4 millioner kroner fordi det utarbeides en helhetlig plan for området
 • Det er satt av 1 million kroner til kunst i offentlig rom, men det anbefales at dette utgår
 • Forskuttering av 10 millioner kroner til gang- 0g sykkelvei mellom Nordkisa og Hauerseter foreslås kuttet da fylkeskommunen ikke godtok at Ullensaker forskutterete
 • Fortau langs Gamle Trondheimsveien og Jessheim foreslås kuttet med 1,4 millioner kroner i år. Det samme gjør kommende års investeringer for fortauet
 • Det sees på muligheter for å utsette investeringen med tilbygg på Bakke og Vesong skoler – moduler kan være løsningen i årene som kommer.
 • Det foreslås å kutte rammen for kjøp av kommunale boliger med 25 millioner kroner i 2019.

Posisjonens forslag

Fremskrittspartiets Ståle Lien Hansen fremmet følgende forslag på vegne av FrP, Høyre, Krf og Venstre:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

 1. Investeringsrammen for kjøp av kommunale boliger i 2019 reduseres med minimum 50 millioner kroner.
  Rådmannen bes tilnærme seg en reduksjon på inntil 75 millioner kroner innenfor hva som vurderes forsvarlig av hensyn til spesielle og/eller uforutsette behov gjennom budsjettåret.
 2. Høyspentkabel Gjestad tas ut av budsjettet i sin helhet, reduksjon med ytterligere 10 millioner kroner.
 3. Under Sum portefølje oppgradering kommunale bygg, tas det inn igjen 5 millioner kroner som benyttes til prioriterte tiltak i samråd med hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur
 4. Nordbytjernet, oppgradering/belysning tas inn igjen med 4 millioner kroner
 5. Utvidelse av kiosken i flerbrukshallen tas inn igjen med 496.000 kroner
 6. Gang- og sykkelvei fra Bakke skole til Hilton sør tas inn igjen med 1,5 millioner kroner

Arbeiderpartiets forslag

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

 • Alle planlagte vedlikeholdsprosjekter for kommunale eiendommer gjennomføres
 • Alle ENØK tiltak gjennomføre
 • Midler til gang- og sykkelveg, Trondheimsveien fra Bakke Skole til Hilton sør gjennomføres
 • Kjøp av kommunale boliger reduseres ikke

Posisjonens forslag ble vedtatt – og Senterpartiet, SV og MDG ble med på punktene 3,4,5 og 6 som ble lagt fram av posisjonen.