Får vi søppelhåndtering som i storbyene?

Jessheim kan ta steget opp blant de store byene når det kommer til framtidig avfallshåndtering.

Bergen og Trondheim har allerede stasjonært avfallssug – som det heter – på plass, og nå er det store sjanser for at den framtidige håndteringen av avfall i bydelen Gystadmarka får det samme oppsettet.

Fra før av har boligprosjektene Skovly og Panorama i Jessheim sentrum gått for en variant av denne løsningen – mobilt avfallssug – for egen regning.

Kommunestyret vedtok i april 2018 å vurdere stasjonært og mobilt avfallssug for området, og i planen for Gystadmarka står det:

 • Renovasjon i området må ses på i sin helhet
 • Det må vurderes en løsning som sikrer effektiv arealutnyttelse og trivsel for de som skal ferdes der
 • Det ønskes at man tenker helhetlig for området og det bør vurderes stasjonært avfallssug.
 • Sikkerheten ivaretas og trafikk av lastebiler minimeres, samtidig som at grøntarealer kan utvides og trivselen øker
 • Den nedgravde avfallsløsningen skal planlegges sammen med øvrig teknisk infrastruktur
 • Overordnet prinsipp er at utbygger skal velge løsning og kommunen skal godkjenne
 • Det skal til detaljregulering følge en renovasjonsplan som beskriver tilretteleggingen for renovasjon

RØRSYSTEM: Et rørsystem kobler sammen 17 punkter for nedkast av søppel. Fordelen er blant annet mindre tungtrafikk i området.

Fordelene

Hvorfor stasjonært avfallssug er ønskelig, besvares slik:

 • adskilt oppsamling for beboere nær egen bolig og innsamling av containere for renovasjonsbil i utkanten av boområdet
 • veier i boligområdet trenger ikke dimensjoneres for renovasjonskjøretøy
 • redusert arealbruk ved boligene til oppsamlingsenheter
 • redusert trafikk av renovasjonskjøretøy
 • lavere innhentingskostnader
 • mindre luktulemper fra oppsamlingsenhetene
 • totalt sett bedre bomiljø

NEDKAST: Punkter for kasting av søppel, som så fraktes i en rørledning til en terminal kan bli løsningen for avfallshåndtering i bydel Gystadmarka. 

Lang levetid

Stasjonære avfallssug er kostbare i investering, men har betydelig lengre levetid enn overflateutstyr og nedgravde containere. Samtidig vil de ha lavere innsamlingskostnader. Stasjonære avfallssug løser mange av de utfordringer man møter i planlegging av en tettere boligstruktur.

Saken skal opp politisk for første gang denne uka, og det er kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen.

Kostnaden blir på drøyt 102 millioner kroner, og den kommunale kostnaden blir på 55 millioner, og kostnaden er tenkt innarbeidet i budsjettet når det blir aktuelt å gå på denne jobben.

Det er flere utbyggere i området, og utbyggingen kommer til å skje trinnvis og over lang tid. Rådmannen foreslår at Ullensaker kommune dekker hovedstrukturen til anlegge og at private utbyggere dekker avfallssugledningen på sine eiendommer og nedkast for avfall – omtrent på samme måte som etablering av vann og avløp fungerer i dag.

Skulle det bli flertall for denne type avfallshåndtering i bydel Gystadmarka, så vil det bli oppstart med legging av ledningsnett i 2020.

Fakta stasjonært avfallssug

 • Stasjonært avfallssug i bydel Gystadmarka vil håndtere 4.580 boliger, som er estimert å produsere 31 tonn avfall i uka
 • Stasjonærtavfallssug fungerer slik at de tradisjonelle søppelboksene byttes ut med avfallsinnløp. Disse er videre tilknyttet en sentralt innsamlingstasjon som befinner seg et annet sted.
 • Det er tenkt 17 nedkast for søppel i bydelen, og det skal være maks 100 meter fra bolig til nedkastpunkt
 • Det er tenkt et ledningsnett/rørnett på 3.000 meter
 • Det er minimalt med lukt og støy
 • Det er flere mulige lokasjoner for avfallsterminalen i den kommende bydelen, men rådmannen går for alternativ “SYD” (se kart under)
 • Det skal utredes hvordan renovasjonsgebyrer blir påvirket av stasjonært avfallssug

TERMINAL: Det er flere tenkte punkter for en terminal dit avfallet suges. Administrasjonen tenker seg alternativ “Syd” – nederst i bildet som best egnet.