Gunn Marit Stenvoll i det kommunale foreldreutvalget sier rapporten om mobbing forhåpentlig kan få på plass et likt system på alle skoler.

Mobbing opp politisk – ber foresatte ta tak

Håpet er at en bestilt rapport om mobbetall i Ullensaker-skolen skal føre til lik kompetanse og rutiner på de forskjellige skolene. Men hvor er foreldrene, spør det kommunale foreldreutvalget (KFU).

Romerike Revisjon har på bestilling fra det politiske miljøet i Ullensaker ettergått mobbing i skolen i Ullensaker. Dette er essensen av det som ble funnet:

 • Mange elever mobbes i Ullensaker
 • En høyere andel elever blir mobbet i Ullensaker sammenlignet med landsgjennomsnittet på både syvende og tiende trinn i årene 2016, 2017 og 2018
 • I 2018 ble 10.3 prosent av elevene mobbet på trinn ti og 8.3 prosent på trinn syv. Dette er en bedring i forhold til 2017, men likevel over landsgjennomsnittet
 • Kommunen avdekker i for liten grad mobbing og krenkelser
 •  Totalt har skolene registrert saker for 2.81 prosent av elevene, mens andelen som mobbes på syvende og tiende trinn er over åtte prosent
 • En av fem ansatte mener at undersøkelsene som gjennomføres er utilstrekkelige for å avdekke mobbing eller krenkende atferd
 • Assistenter trenger kompetanse om mobbing
 • UndersøkelseHalvparten av assistentene mener at de ikke får nok opplæring om mobbing
 • At de ansatte har nok kompetanse og opplæring er en grunnleggende forutsetning for å kunne fange opp, håndtere og følge opp elever som opplever mobbing og krenkende atferd.
 • Skoleeier og skoleledelsen arbeider systematisk og kontinuerlig for å forebygge mobbing.
 • Ullensaker kommune har etter revisjonens vurdering kommet langt i arbeidet med å få på plass systemer og rutiner mot mobbing
 • Det er positivt at det er en stor grad av enighet blant de ansatte som har svart på spørreundersøkelsen om at plikten til å gripe inn, varsle og iverksette tiltak etterleves på skolene i Ullensaker
 • Dette tyder på at kommunen i stor grad har på plass et system for å håndtere mobbesaker når de først avdekkes
 • Gode systemer og rutiner ikke i seg selv er nok til å forebygge og stanse mobbing
 • det er alvorlig at såpass mange elever mobbes i skolen i Ullensaker uten at det avdekkes og håndteres

Kjente tall

– Dette er kjente tall og opplysninger som er avdekket gjennom elevundersøkelser over år. Dette kommer ikke som noen bombe for noen; dette er en bestilling for å kunne gå dypere inn i materien, sier Gunn Marit Stenvoll i KFU.

– Det jobbes kontinuerlig med læringsmiljø i skolen, og vi håper at denne rapporten kan bidra til at det blir lik praksis på alle skolene i kommunen når det kommer til hvordan man håndterer mobbing og krenkelser, fortsetter KFU-lederen.

– Men – og dette er viktig å understreke og formidle ut – skole og politi har ikke ansvaret for å sørge for at barn ikke mobber. Det ansvaret ligger hos foresatte. Det er de som må lære barn at mobbing ikke er greit.

– Når det er sagt, så er det viktig å ha et felles system og rutiner å følge når mobbing eller krenkelser er et faktum, understreker Stenvoll.

– Tanken bak denne rapporten er jo å avdekke hvor det er viktig å få inn realkompetanse og bedring av rutiner, og rapporten gir en pekepinn på hvor skoen trykker.

Mer kompetanse?

– Hvor er trykker den?

– Blant annet ser vi at assistenter ønsker seg mer kompetanse på dette området.

Stenvoll er klar på at det ikke tas lett på det denne rapporten avdekker, men hun sier samtidig at det ikke er overraskende funn.

– Hva tror dere i KFU at blir viktig for å jobbe best mulig med denne problematikken?

– Relasjonsbygging blant både elever og foresatte er ekstremt viktig å komme i gang med tidlig i skoleåret. Det er vanskeligere å mobbe en du er blitt kjent med, og foresatte må også involveres i barnas skolehverdag samt bli kjent med andre foresatte, sier Stenvoll.

Relasjonsbygging

– Det er viktig med felles praksis der skolen legger til rette for at det kan bygges relasjoner og nettverk tidlig i skoleåret. For det er folk sjøl som må ta ansvar for et godt fellesskap. Det nytter ikke å legge ansvaret over på skole eller politi. Alle må bidra.

– Dessuten så skal vi ikke undervurdere foresatte som ressurs når det kommer til å bygge gode holdninger samt styrke barnas tåleevne. Det er ikke alt som er verdt å bli krenket av. Noe er fullt mulig å riste av seg og gå videre.

Anbefalinger

JOBBER MED SAKEN: Vi jobber kontinuerlig med mobbeproblematikk i skolen, sier kommunaldirektør Yngve Rønning. 

Kommunaldirektør for skoler og barnehager – Yngve Rønning – sier Ullensaker kommune tar mobbeproblematikken på alvor.

– Vi er glade for at kontrollutvalget har bestilt en rapport som kan hjelpe oss i å bli enda bedre på å avdekke og følge opp mobbing. Vi er også godt fornøyd med at ett av hovedfunnene i rapporten er at skoleeier og skoleledelsen arbeider systematisk og kontinuerlig for å forebygge mobbing.

Rapporten viser blant annet at Ullensaker jobber meget godt med å følge opp sakene som avdekkes, og har et godt system som ivaretar dette på alle skolene våre.

– I rapporten anbefales vi å se nærmere på hvordan vi forebygger og avdekker mobbing. Vi er også bedt om å se på hvordan vi kan øke kompetansen hos lærere og assistenter på hvordan de skal avdekke og følge opp mobbing på et så tidlig stadium som mulig.