Sender gjennom prosjekt som bryter med byplanen?

Politikerne går på tvers av vedtatt byplan hvis byggeprosjektet i Gotaasalleen blir vedtatt og godkjent.

Det er i svaret til Akershus fylkeskommune at rådmannen erkjenner at prosjektet i Gotaasalleen utfordrer eksisterende byplan.

Byplanen finner du HER

Akershus fylkeskommune skriver – blant annet for å ta hensyn til det gamle bankbygget på tomten samt Herredshuset:

“…det er fortsatt vanskelig å se forbedringer i fremlagt prosjekt, spesielt bebyggelsesutformingen. Samspillet mellom verneverdig og ny bebyggelse har ingen god løsning. Utformingen er ikke i tråd med Byplanen og fylkesrådmannen fraråder tiltaket på det sterkeste.”

Og videre:

Det er også avgjørende for opplevelsen av kulturminnene at bygning B mot Gotaasalléen reduseres i volum og dempes i arkitektonisk uttrykk. Hvis ikke vil siktlinjen få et urolig fond som vil trekke oppmerksomheten vekk fra Herredshuset og sparebankbygget jfr. 5.3 i Byplanen… 6 etasjer vil bli for dominerende. Fylkesrådmannen foreslår at bygningskroppen minskes og plasseres vestover om mulig. Slik skapes en bedre balanse mellom horisontale og vertikale volum.”

Akershus fylkeskommune skriver også at det må stilles sterkere krav til arkitektur, utforming og materialbruk i dette prosjektet.

Du finner hele saksframlegget med vedlegg HER

Byggeprosjektet i Gotaasalleen møter sterk motstand i høringsuttalelser. Det problematiseres blant annet at det
politiske miljøet har sluppet gjennom et prosjekt som kan synes å gå langt utenfor gjeldende retningslinjer.

Rådmannens svar

Administrasjonen ved Rune Hallingstad skriver i sin kommentar til Akershus fylkeskommune:

Merknaden i forbindelse med bestemmelsene til hensynssonen (§ 5.1) er lagt inn i bestemmelsene. Forslaget er vurdert opp i mot de punktene det utfordrer i Byplan Jessheim, jf. vedtaket i prinsippsaken, mobilitetsplanen og intensjonen om fremtidig byutvikling på Jessheim. På bakgrunn av dette har rådmannen konkludert med at forslaget som foreligger er forenelig med disse føringene selv om disse går på bekostning av kravene i Byplan Jessheim.”

I paragraf 5 i retningslinjene for byplanen står det:

§ 5 Stedsutvikling, estetikk og universell utforming

Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir sammenheng og nødvendig historisk tilknytning. Verdifulle kvaliteter ved arkitektur, bygningsmiljøer, kulturhistorie, landskapstrekk og grønne områder skal bevares og videreutvikles.

Ny bebyggelse skal gis et variert formspråk samtidig som det skal tas hensyn til eksisterende byrom, visuelle utrykk, bebyggelsesvolum/etasjeantall, takvinkel, material- og fargebruk.

LES: Nådeløs kritikk mot prosjektet i Gotaasalleen

Mange merknader

I saken formannskapet skal behandle tirsdag, så ligger det ved innkomne merknader til dette prosjektet. Og det er lite positivt å finne i det som er sendt inn fra historielaget, naboer, kulturrådet, sameiet Gotaasgården ved et innleid analysefirma, Fortidsminneforeningen og nevnte Akerhus fylkeskommune.

Fortidsminneforeningen peker på flere ting:

  • Utbyggingen representerer feil retning for bytransformasjonen
  • Planforslaget åpner for en ny retning å transformere byen på, noe som svekker mulighetene for god byutvikling da de områdene som bør utvikles blir nedprioritert
  • Arkitekturen i Gotaasalleen viser en hard kontrast og et svært voldsomt og lite tiltalende uttrykk som bryter med resten av området
  • Herredshuset har en betydelig rolle i Jessheims identitet, og i byplanen ble det innført juridisk bindende forutsetninger om at nyere bygg skal tilpasses og underordnes Herredshuset

– Ingen god grunn

– Det skal svært gode grunner til for å bygge høyere enn spiret på Herredshuset, som er det høyeste punktet i sentrum. Dette byggeprosjektet er ingen særlig god grunn, sier Fortidsminneforeningens Ola Fjeldheim, som også sier at det gamle bankbygget ikke blir spesielt godt ivaretatt slik prosjektet framstår nå.

– Dette prosjektet tilpasser seg ikke eksistrende bebyggelse – som byplanen tilsier at ny bebyggelse skal, sier Fjeldheim.

Dominerende

Ullensaker historielag uttrykket også bekymring rundt det de frykter kan bli et prosjekt som dominerer i området hvis vedtatt:

Ullensaker historielag er positivt innstilt til at Bankbygget bevares og føres tilbake til opprinnelig utseende. Historielaget mener derimot at de nye byggene vil dominere over eldre bebyggelse i størrelse og utforming. De verneverdige bygningene må være utgangspunkt for ny bygningsutforming.”

Andre innsendte merknader uttrykker også bekymring med tanke på at blant annet Herredshuset vil miste noe av sin majestetiske aura hvis det nye prosjektet blir sendt gjennom slik det er presentert.

Kulturrådet skriver:

Kulturrådet er negativt innstilt til planforslaget. I et område med etablert estetisk uttrykk i form av småhusbebyggelse i tre, teglsteinsbygg og Gotaasgården, burde lamellbygget og punkthuset være mer nedtonet og forenet med øvrige nye bygg i bevaringskvartalet. Punktbygget skal reduseres i høyde slik at det underordnes Herredshuset sett fra Storgata.!

LES: Kulturens vaktbikkje går på videre

Sameiet Gotaasgården stiller seg uforstående til at “tiltakshaver framlegger en plan som ikke er i tråd med byplanen for deretter å bli lagt ut til offentlig ettersyn uten korrigering fra kommunen”.

I tillegg poengterer sameiet:

Bygg B (punkthus) er planlagt 23 m over terreng, noe som er 5 meter høyere enn tillatt makshøyde i Byplanen, og 11 meter høyere enn de 12 meter som er makshøyden mot Herredshuset i prinsippsak datert 6. februar 2018. 

PRINSIPPVEDTAK: Dette står i prinsippvedtaket fra februar 2018. Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte for dette.

Hele prinsippvedtaket finner du HER

Formannskapet behandler denne saken tirsdag. Kommunestyret fatter endelig vedtak 18. juni.