Rambydalen og Kverndalen som skianlegg

Utredningen av skianlegg er over, og Kverndalen og Rambydalen står igjen som de to aktuelle alternativene – hvis det blir aktuelt å gå videre med arbeidet.

Det er selskapet Sweco som har utredet  et framtidig helårsanlegg for der vinteridrettene samles – og der sommeraktiviteter også blir en del av anlegget.

Konklusjonen i utredningen er at et Rambydalen kan bli et såkalt storskalaanlegg og at Kverndalen har kvaliteter i seg til å kunne bli et småskala skianlegg.

I rapporten konkluderes det slik:

“Vi mener at en delt løsning mellom alternativene Rambydalen og Kverndalen samlet vil dekke behovet for et nytt skianlegg i kommunen. Klima, arealstørrelse og nærhet til Jessheim sentrum har vært utslagsgivende for denne anbefalingen.”

JS natt juni artikkel

Ustabil vintersesong

Med bakgrunn i tilgjengelig statistikk og klimafremskrivninger ser vi at alternativene innenfor Ullensaker kommune vil få utfordringer med å oppnå en stabil vintersesong og en regelmessig drift uten snøproduksjon.

Alternativer nordvest for Ullensaker, i nabokommunene Nannestad og Hurdal, vil være mer snøsikre alternativ i fremtiden. Disse er imidlertid lokalisert forholdsvis langt fra Jessheim sentrum, og kan ikke betjene nærmiljøet på samme måte som Rambydalen og Kverndalen.

Rambydalen

Rambydalen har potensielt store arealer til disposisjon, og mer arealkrevende idretter og aktiviteter som naturlig inngår i et storskala skianlegg, for eksempel langrenn, skiskyting, kombinert, alpint og skihopping, kan plasseres og utvikles her.

Det er viktig å planlegge felles fasiliteter på området og en fornuftig arealbruk for å gjøre investeringer og drift av anlegget så kostnadseffektivt som mulig.

Kverndalen

Kverndalen har potensial for å kunne utvikles som et småskala skianlegg/nærmiljøanlegg. Her er det en eksisterende hoppbakke som vil være et naturlig midtpunkt i anlegget, med mindre hoppanlegget flyttes og blir en del av anlegget i Rambydalen. Et anlegg her vil kunne knyttes opp mot nærliggende boligområder, idrettsanlegg og skoler, da det ligger i gangavstand til Jessheim sentrum.

I Kverndalen vil det imidlertid være noen elementer som i større grad enn i Rambydalen virker sjenerende for nærområdet, som f.eks. støy fra snøproduksjon og sjenerende belysning.

Det anbefales å lage en plan for trinnvis utvikling der man også vurderer mindre tiltak ved eksisterende anlegg for å tilfredsstille de viktigste behovene for idrettslaget på kort sikt.

Nærmiljøanlegg

Rambydalen og Kverndalen vil etter vår mening dekke behovet for å utvikle de mest «plasskrevende» aktivitetene som alpint, langrenn, kombinert, skiskyting og hopp. I tillegg vil det være muligheter for å etablere andre aktiviteter på disse områdene som er tilpasset arealstørrelse og terreng.

Rambydalen kan utvikles for mer arealkrevende idretter og aktiviteter som naturlig inngår i et storskala skianlegg, som f.eks. langrenn, kombinert, skiskyting, alpint og skihopping.

Kverndalen kan vurderes utviklet som et småskala skianlegg/nærmiljøanlegg, der eksisterende hoppanlegg videreføres og suppleres med skileik og en enkel arena for alpine aktiviteter og langrenn.

Anlegget vil kunne gi et godt tilbud for eksisterende boligområder, idrettsanlegg og skoler i nærområdet.

Kostnadene

I rapporten er det gitt et grovt kostnadsestimat som avhenger av hvilke typer elementer som prioriteres. Ved en forprosjektering vil disse kostnader kunne spesifiseres.

Å få Rambydalen på fote vil koste snaut 120 millioner kroner, og Kverndalen vil koste 33 millioner kroner.

Årlige driftskostnader vil beløpe seg – anslagsvis – til 500.000 kroner i året i Kverndalen og 2 millioner kroner i Rambydalen.

PS! Det er viktig å understreke at det ikke er fattet noen avgjørelse om det skal gås for oppgradering av helårsanlegg i Ullensaker. Det må i så fall bli en politisk sak på et senere tidspunkt.