SLT-koordinator Lieneke De Laat og og leder av forebyggende avdeling barn og unge Karen Hoel Glestad har bistått i kommunens høringsuttalelse om ny rusreform.

Frykter ny rusreform blir for slepphendt

Forslaget til ny rusreform er for grovmasket og kan spenne beinkrok på mye av det forebyggende rusarbeidet som allerede gjøres i Ullensaker.

Ullensaker kommune har støttet seg til forebyggende avdeling for barn og unge, SLT-koordinatoren i kommunen og avdelingen for rus og avhengighet i sitt høringssvar om den nye rusreformen – en reform som har skapt mye offentlig debatt.

Fakta om reformen finner du i bånn av denne teksten, og det kan være nyttig å skumme faktaboksen først.

 • Intensjonen om å utvide fokus fra straff til også å inkludere helsetiltak, er noe Ullensaker kommune i utgangspunktet stiller seg positive til. Det problematiske er at reformen skal favne alle – altså at det ikke skille på alder eller omfang av rusbruk nå det kommer til mengde narkotika som kan oppbevares til eget bruk.
 • Det påpekes også fra kommunalt hold at:
 • Det vil kunne bli krevende for politiet å vurdere hva som er til eget bruk og hva som er tiltenkt videresalg. Dette med tanke på de høye terskelverdiene som foreslås
 • Om Ullensaker kommune forstår utvalgets forslag riktig kan en person ha et utall forskjellige rusmidler på seg og samtidig unngå straffeforfølgelser så lenge de ulike rusmidlene er under terskelverdi
 • Vi tror dette vil kunne bidra større rekruttering for salg av narkotika da risikoen vil være betydelig redusert for selge
 • I tillegg mener kommunen at kjøp og salg av narkotika, og da i et makroperspektiv, er svært uheldig med store menneskelig omkostninger
 • Vi er bekymret for at en avkriminalisering kan bidra til at denne bransjen vil få en vekst og bedre vilkår

Hva hvis tatt?

I reformen heter det at hvis en person blir anholdt med brukerdose, så vil vedkommende vær nødt til å møte opp hos rustjenesten i kommunen

Hvilke konsekvenser vil det få hvis vedkommende ikke møter til avtalt time hos rustjenesten?

“Om det er slik at unnlatelse av møteplikt ikke vil medføre noen konsekvenser tror vi at mange vil la være å møte opp og tiltaket vil således miste ønsket effekt.” er innspillet fra kommunen.

Barn og unge

I forslaget til den nye ruseformen deler utvalget rusbrukere inn i tre kategorier: eksperimhentbrukee, rekreasjonsbrukere og problembrukere. Ullensaker kommunes erfaring – gjennom sosialt oppsøkende ungdomsarbeid og gjennom rusoppfølging av ungdom – er at ungdom så å si aldri definerer seg som problembruker.

Men kanskje viktigere er signalet fra Ullensaker kommune om:

“..få tenker at de står i fare for å utvikle et rusproblem, nettopp fordi vi møter dem så tidlig i sin rusdebut. Vi er bekymret for at rusreformen vil forsterke ungdommers oppfatning av at narkotika verken er farlig eller kan medføre store problemer. Denne tankegangen hos ungdom kan føre til økt bruk. Vi merker allerede en holdningsendring i ungdomsmiljøet til narkotika og økt bruk.”

Unge som selger

Erfaringene til faginstansene i kommunen er at flere unge finansierer egen rusbruk med å selge narkotika.

“Med de terskelverdiene som utvalget oppgir som brukerdoser er det mange ungdommer som kan selge stort til andre ungdom og likevel gå under radaren fordi terskelverdiene for oppbevaring til eget bruk er så høye. En dags brukerdose for en person med en lang og tung ruskarriere kan selges til en hel fest i ungdomsmiljøet.”

Det er hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg som fatter endelig vedtak om høringsuttalelsen.

– Som SLT-koordinator er jeg også opptatt med kriminalitet: for det skal fortsett være kriminell virksomhet som selger narkotika. Med denne reformen godtar vi dette, sier Lieneke de Laat.

Fakta rusreform 2020

 • Forslaget til ny rusreform går ut på at personer som blir tatt med mindre mengder narkotika ikke skal bli straffet for det, men heller blir pålagt en samtale med kommunen.
 • Avkriminalisering av bruk og besittelse, innenfor de grensene utvalget foreslår, betyr at man slipper straff. Det vil ikke lenger være en kriminell handling som hører inn under strafferetten.
 • Venstre har vært pådriver for ny reform. Argumentet for reformen er at Norges ruspolitikk, som er restriktiv sammenlignet med mange andre europeiske land, har vært feilslått.
 • Politiet skal fortsatt avdekke narkotikabruk og skal kunne gjennomføre visitasjon av person, gjenstander og oppbevaringssted dersom det er sannsynlighetsovervekt for at en person har narkotika.
 • Utvalget definerer en grense mellom ulovlig (men ikke straffbar) og straffbar befatning med narkotika.
 • Den bruken som ikke lenger blir straffbar, skal møtes med helse- og velferdsrettede tiltak.
 • Utvalget foreslår en ny modell med en tredelt struktur.
 1. Politiet kan pålegge en person å møte for en rådgivningsenhet i kommunen. Er det overveiende sannsynlig at personen har brukt narkotika, er beviskravet for å treffe vedtak om oppmøteplikt oppfylt.
 2. På møtet skal det gis generell informasjon om narkotikaforbudet, konsekvenser av narkotikabruk og offentlige hjelpetilbud.
 3. Dersom personen samtykker, kan det gjennomføres en kartlegging av rusmiddelbruken og individuelt tilpasset rådgivning.