Kontakt oss

Abonnenter

Bygate spiser rundkjøring og kulturgrunn?

Avatar

Publisert

En planlagt strekning på 550 meter i Trondheimsveien ser ut til å svelge både en rundkjøring samt ta kulturhistorisk grunn. Endelig forslag til løsning blir lagt fram til våren.

Det er et snaut år siden Viken fylkeskommune annonserte at innkjøringen til Jessheim – fra Teisengården til Jessheimkrysset – skal bli såkalt bygate, med utvidet bredde slik at gående og syklende blir prioritert.

Det 560 meter lange prosjektet beskrives slik:

“Strekningen planlegges med tosidig sykkeltilbud (jf. Byplan Jessheim, 2014) og oppgraderer forholdene for myke trafikanter generelt. Grøntrabatter med trær planlegges der det er mulig. Dagens rundkjøring ved Gotaasalleen skal ombygges til kryss, som vil ta mindre plass og forbedre forholdene for myke trafikanter. Strekningen vil utformes som bygate der syklende, gående og byliv blir prioritert.”

Plan til våren

I tillegg skal det plantes trær og dagens rundkjøring ved Gotaasalleen skal bygges om til et kryss, som vil ta mindre plass og forbedre forholdene for myke trafikanter.

– Hva er status for denne saken nå?

– Vi er i sluttfasen av planarbeidet og vi håper det vil bli offentlig ettersyn av planforslaget våren 2023, er svaret Jessheimpuls får fra prosjektleder Katrine Eliassen i Viken fylkeskommune.

Fjerner rundkjøring

BORT: Denne rundkjøringen er ønsket fjernet, og det ligger an til at både Doktorgården og Villa Sole – som begge har kulturhistorisk verdi og vernegrad – må avgi grunn til fortau og sykkelsti. 

Det knytter seg en viss spenning til hva slags løsning som vil erstatte rundkjøringen i Gotaasalleen samt at det er kommet flere innspill der tre eiendommer med kulturhistorisk verdi ser ut til å måtte avgi grunn fordi det skal på plass fortau og sykkelsti på begge sider av Trondheimsveien.

– Hva slags løsning ligger det an til i bunnen av Gotaasalleen?

– Det finnes illustrasjoner og tekniske tegninger som viser planforslaget, inkludert kryssløsning i Gotaasalleen. Dette materialet vil bli tilgjengelig ved offentlig ettersyn, sier prosjektlederen.

– Er det gjort et kostnadsoverslag for denne strekningen (560 meter)?

– Vi jobber med å få et oppdatert kostnadsoverslag nå og vil ha det klart til planforslaget går på høring.

FRAMTIDEN”: I prosjektet K2 så er det tegnet inn denne type bebyggelse i bunnen av Gotaasalleen. Hva som skjer med dette prosjektet er foreløpig uvisst da Stor-Oslo Eiendom har varslet at de legger sine planer for delen av tomten på is. 

Innen 2025

– Er det antydet et tidspunkt for mulig oppstart og åpning av strekningen?

– Prosjektet ligger i utbyggingsporteføljen i Vikens handlingsprogram for samferdsel for perioden 2022 – 2025. Prosjektene i utbyggingsporteføljen er i utgangspunktet prioritert for utbygging i handlingsprogramperioden men er naturligvis avhengig av en vedtatt plan.

– Det er kulturhistorisk viktige eiendommer på denne strekningen. Der må det høyst sannsynlig tas grunn for å få til den bredden som er ønskelig. Er det tatt stilling til dette?

– Vi har gjennom planarbeidet hatt kulturminnehensyn som en av føringene for valg av løsning.

Det blir med andre ord flere svar å få når dette prosjektet skal ut til offentlig høring i løpet av våren. Ikke minst kan det bli spennende å se hva et kryss vil gjøre for en allerede prøvet trafikkflyt i rushtiden inn mot Jessheim by?

Jessheimpuls har flere ganger skrevet om at det skal etableres et torg på toppen av Gotaasalleen. Oppstart for det – og detaljert løsning – er ikke fastsatt.

Les om status for torget mellom Herredshuset og det gamle bankbygget her:

Gatevarme-penger på bok – oppstart uvisst

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.