Kontakt oss

Politikk

Nye skolegrenser opp politisk

Avatar

Publisert

Behovet for nye skoler i Jessheim sentrum i framtiden er varslet. På kort sikt foreslås det å flytte skolegrenser, muligens allerede fra neste høst.

Skolekapasitet har vært et stadig tilbakevendende tema de siste årene, og det er en kjensgjerning at skoler og skolegrenser er noe som rykker stadig nærmere.

Skolebruksplanen har vært ute til høring for at en forankring i folket – og fagfolkene – skal være ivaretatt.

Leste du denne?

Skoleveien videre for Jessheim by

Før valget?

Det kommer en politisk sak på bordet denne uka. Den tar for seg inntaksområder i framtiden – altså om det skal trekkes nye grenser hvilken skole man tilhører.

Kanskje blir det endringer fra høsten, eller blir det å skyve saken foran seg forbi neste kommunevalg i 2023?

Hovedkonklusjonen i gjennomgangen som er foretatt er:

 • Skolekretser og inntaksområder i Ullensaker er logisk inndelt etter skolenes lokalisering og bebyggelsen.
 • Kretsene følger i all hovedsak naturlige barrierer som veier, jernbane og terreng.
 • Vurderingen er at man over tid ikke kan løse vekstutfordringene ved å endre skolekretsene, spesielt ikke på Jessheim, der det forventes stor vekst og betydelig boligbygging i årene som kommer.
 • Det anbefales derfor at skolekretsene i hovedsak består som nå, men at det på kort sikt kan være aktuelt å flytte noen elever eller elevgrupper mellom skoler for å løse det kortsiktige behovet.

Det foreslås fem nye grenseområder som vil berøre hvilken skole elever sogner til:

 • Elever bosatt i boligområdet mellom Ullersmovegen og E6 (Bakke skoles inntaksområde) kan gis skoletilhørighet ved Åreppen skole.
 • Elever bosatt i Fladbyseterområdet i grunnkrets 0807 Gystad (Skogmo skoles inntaksområde) kan gis skoletilhørighet ved Algarheim skole.
 • Elever bosatt i området mellom jernbanen og Langmyra (grunnkrets 0214 Allergot kan gis skoletilhørighet til enten Døli eller Skogmo skoler.
 • Elever bosatt på Romsaas i grunnkrets 0222 Gjestad (Døli skoles inntaksområde) kan gis skoletilhørighet ved Jessheim skole.
 • Elever bosatt i grunnkrets 0213 Vilberg og området nord for Jessheimvegen i grunnkrets 0212 Nordbytjern (Jessheim skoles inntaksområde) kan gis skoletilhørighet ved Gystadmarka skole.

Nye skoler

På lenger sikt vil det, ved etablering av nye skoler, være naturlig å vurdere, og sannsynligvis justere, skolegrensene i de aktuelle områdene.

I området mellom Døli og Skogmo foreslås det å justere skolegrensen noe. En justering her vil være en mindre endring, slik at skolekretsgrensen følger grunnkretsinndelingen og harmonerer bedre med fremtidig bebyggelse:

 • Grensen mot Døli skole går i grønnstrukturen/Langmyra
 • Grensen mot Skogmo skole går i grønnstrukturen/LangmyraDet foreslås videre ett felles ungdomsskoleområde for Allergot og Nordby ungdomsskoler. Hovin, Jessheim, Døli og Skogmo inngår i dette inntaksområdet

Hovedutvalget for skole og barnehage behandler saken onsdag denne uka. Siste stopp er kommunestyret.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.