Kontakt oss

Abonnenter

Mer graving i Trondheimsveien

Publisert

En strekning på drøyt 550 meter skal gjøres mer framkommelig for syklister og myke trafikanter. Pris og byggestart er ikke angitt.

Srekningen det er snakk om går fra Cathinka Guldbergs vei og helt fram til rundkjøringen der Storgata, Trondheimsveien og Gardermoveien møtes i sentrum.

Det er i dag fortau på begge sider av Trondheimsveien, men Viken fylkeskommune har varslet grunneiere på strekningen om at arbeidet skal gjøres for å tilrettelegge for et mer sammenhengende gang- og sykkelveinett med kvaliteter som gjør gange og sykling mer attraktivt enn bilbruk.

NYE HVERDAGEN PÅ SIKT?: Det kan bli mer graving i Trondheimsveien på sikt. 560 meter med gang- og sykkelvei skal på plass i en utvidet trasé. Når er ikke bestemt, men det blir ikke noe graving før i 2023 i forbindelse med dette prosjektet i regi av fylket.

Utvider traseen

Det blir med andre og gang- og sykkelvei på begge sider av Trondheimsveien, i tillegg til beplantning der det lar seg gjøre.

Vi kan også lese at rundkjøringen nederst i Gotaasalleen skal bli kryss. Rundkjøringen som er der i dag skal med andre ord fjernes.

En reguleringsplan er forventet vedtatt siste halvdel av 2022 eller første halvdel av 2023, og bygging kan først skje når Ullensaker kommune har vedtatt planen.

BIDRA: Utbyggere på begge sider av Trondheimsveien er forventet å bidra økonomisk til at den nye og bredere gang- og sykkelveien blir realisert, er beskjeden fra Viken fylkeskommune.

Fylket forteller

Hos Viken fylkeskommune heter det om strekningen:

«Det er ikke eget tilbud for syklister, og strekningen er en manglende lenke i det statlige sykkelveinettet langs E6 og i det regionale og lokale sykkelveinettet for øvrig.»

Og videre:

  • Strekningen planlegges med tosidig sykkeltilbud (jamfør byplan Jessheim for 2014) og oppgraderer forholdene for myke trafikanter generelt.
  • Grøntrabatter med trær planlegges der det er mulig.
  • Dagens rundkjøring ved Gotaasalleen skal ombygges til kryss, som vil ta mindre plass og forbedre forholdene for myke trafikanter.
  • Strekningen vil utformes som bygate der syklende, gående og byliv blir prioritert.
  • Prosjektet vil gi et sammenhengende sykkeltilbud fra Kløfta i sør til Gardermoen næringspark i nord.
  • Det vil binde sammen sykkeltilbudet i Jessheim sentrum og være en del av Byruta for syklister

Prosjektet omfatter også:

  • Lokal overvannshåndtering
  • Oppgraderte og flere gangkryssinger
  • Beplantning med trær

Staten bidrar

Katrine Eliassen i Viken fylkeskommune svarer følgende på spørsmål fra Jessheimpuls:

– Er det Viken fylkeskommune som bærer hele kostnaden?

– Prosjektet er aktuelt for midler fra Byvekstavtalen der Staten bidrar med midler. For øvrig er tiltak her satt som rekkefølgekrav for utbyggingene langs strekningen, og det legges derfor også til grunneierbidrag fra utbyggerne langs strekningen.

Kostnad uviss

– Vi leser at kostnad ikke er bestemt, men hvor mye beregner man at en meter gang- og sykkelvei vil koste, i dette tilfellet 560 meter?

– Kostnadene blir ikke fastsatt før vi har et anslag basert på et reguleringsforslag. Det er store forskjell på kostnadene for prosjekter i by med tilrettelegging for gående og syklende. Vi har ikke nå et godt nok anslag på kostnadene, er svaret.

– Denne strekningen blir bredere enn den er i dag. Betyr det ekspropriering av grunnen til dem som bor langs strekningen?

– Reguleringen avklarer eventuelt om det er behov for å erverve grunn, og hvor mye grunn. Det vil ikke være behov for å innløse boliger.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.