Kontakt oss

Byutvikling

Slik blir omkjøringsveien

Avatar

Publisert

I skyggen av krangel og diskusjoner om utbygging av Jessheim sør-øst, så er omkjøringsveien og standarden på den i ferd med å vedtas.

I dag skal formannskapet igjen behandle utbyggingsavtale for Jessheim sør-øst – altså det området Skogmo Eiendom AS og andre utbyggere i lang tid har forsøkt å lande med et politisk vedtak, noe de ikke har lyktes å få politisk flertall for. I dag gjøres det et nytt forsøk i formannskapet. Rådmannen foreslår å sende utbyggingsavtalen – med ny ordlyd om omkjøringsveien – ut til høring i 30 dager.

LES: Når både det ene og det andre halter

SKIBRU: Bru for skiløype er med i prosjektet. 

Kongletoppen

Men i forrige uke ble de første konkrete detaljer om standarden på omkjøringsveien lagt fram som politisk sak. Det har vært jobbet med denne planen i siden 2016, og dette er skrevet om standard for veien:

  • Det blir 2.850 meter lang
  • Det blir 4 kryssløsninger i form av rundkjøringer og T-kryss
  • Det blir rundkjøringer i begge ender av veien – altså der den kobles på fra E6 samt rundkjøring som påkoblingspunkt ved Algarheimsveien.
  • Det har kommet inn 16 merknader til varsel om oppstart, fra både private naboer og offentlige instanser
  • Merknadene går på støyskjerming, 2 eller 4 felt, kryssing av omkjøringsvegen, tilgang til friluftsområdene og attraktive gang- og sykkelstier langs omkjøringsvegen er forhold som naboer i området har påpekt i varsel om oppstart. Det er også signalisert skepsis til plasseringen av kulverten og kopling til dagens vegnett ved Kongletoppen

Bussholdeplasser

– I forhold til innspillet om manglende infrastruktur for gående og syklende ved Kongletoppen er rådmannen enig i dette. Nødvendige tiltak vil imidlertid ligge utenfor denne planavgrensningen, skriver rådmannen i den politiske saken. 

  • Det legges opp til støyskjerming langs veien mot områder med boligbebyggelse.
  • For syklende og gående vil det etableres gang- og sykkelveger langs veien. Det blir etablert planfri kryssing av omkjøringsvegen ved Algarheimsvegen og i underkant av 200 meter sør for rundkjøringen ved Skogmovegen. Gang- og sykkelvegen som etableres sør for rundkjøringen ved Skogmovegen ender opp i Kongletoppen, dette området har i dag ikke et godt utviklet vegnett for gående og syklende. Planforslaget legger opp til belyst gang- og sykkelveg og en fotgjengerovergang over Kongletoppen som er godt belyst.
  • Det er planlagt tre bussholdeplasser i hver retning på strekningen
  • Det er lagt opp til skibru på strekningen

BUSSTOPP: Det er lagt opp til tre busstopp i hver retning på strekningen. 

300 millioner kroner

Denne saken har ingenting med den pågående saken der utbygging av området Jessheim sør-øst er tema, bortsett fra at det ligger i premisser om utbygging av boliger at utbyggere skal bekoste veien. Utbyggingssak skal opp i formannskapet i dag.

Prislapp på veien?

Det snakkes om 300 millioner kroner.

Annonsering

JESSHEIM SYD: Noe sånt kan det bli ved avkjøringen til Jessheim syd. 

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.