Kontakt oss

Abonnenter

En sak der nesten alt kan stå på spill

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

I morgen skal kommunestyret behandle den aller viktigste saken i løpet av denne politiske perioden. Det som potensielt står på spill er at videre utvikling av Jessheim sentrum kan stoppe helt eller delvis opp.

I det som lett kan bli en av de viktigste sakene for den videre utviklingen av Jessheim sentrum, så er politikken delt så å si på midten. Det er oppsiktsvekkende.

En plan for framtidig håndtering av overvann i Jessheim sentrum risikerer å bli en propp som gjør at tre av de prosjektene som er definert som særdeles viktige for byutviklingen i verste fall stopper opp.

Flere runder

Politikere, utviklere og utbyggere har vært gjennom flere temadager, der framtidige traseer for overvann har vært et sentralt element, og det knytter seg stor spenning til om det politiske miljøet vil komme til en løsning som gjør at den videre utviklingen av flere sentrale områder ikke stopper helt eller delvis opp.

Jessheimpuls vet at det har vært dialog på tvers av de politiske blokkene, men det gjenstår å se om dialogen har ført til et enstemmig forslag til vedtak i denne saken.

I en så retningsgivende sak – med potensielt store konsekvenser i form av helt, delvis eller full stopp i flere av prosjektene i sentrum – så er politikerne nødt til å finne et sterkt fundament å bygge videre på med tanke på hvordan overvann og flomveier skal håndteres.

PROBLEMATISK: Det rådgivende konsulentselskapets Sweco sitt forslag til overvannshåndtering tar ikke opp i seg arbeid som allerede er gjort på flere tomter i Jessheim sentrum, sier grunneierne. Formannskapet skal behandle denne tematikken tirsdag. 

Det er Sweco – et eksternt rådgivende ingeniørselskap – som har begått øvelsen om å definere hvor framtidige flomveier i Jessheim sentrum skal legges for å kunne håndtere en såkalt 200-årsflom, og vi vet at det ikke er full enighet politisk om hvordan denne utfordringen skal håndteres.

Saklig og godt

I et sjeldent godt og saklig – ja, vi må få lov til å si det på den måten – så var det saken om framtidig håndtering av overvann i Jessheim sentrum som hadde størst tyngde og betydning da formannskapet behandlet saken for noen uker siden.

Årsaken er at framtidig håndtering av overvann berører mange viktige prosjekter i sentrum, og den endelige løsningen kan skape komplikasjoner for allerede pågående prosesser og jobb som er gjort.

Prinsipper

Det som vedtas i dag er prinsipper for håndtering av overvann i Jessheim sentrum i framtiden, innledet plansjef Åge Vebostad i forkant av formannskapets behandling av saken om overvann. Plansjefen er tydelig tilhenger av åpne vannløsninger når det kommer til håndtering av framtidig flomvann.

Og det virker som om ingen er motstander av åpen løsning – altså synlig overvann i bekk og ikke rør – blant politikere, grunneiere, utviklere av sentrumsområder eller administrasjon og konsulenter som er hentet inn for å understreke betydningen – og ønsket – om åpen løsning.

Bestillingsverk

Konsulentselskapet Sweco har laget en rapport som konkluderer med en klar anbefaling om åpen løsning der området S5 skal håndtere alt av overvann.

Swecos representant kalte sågar rapporten for en bestilling fra Ullensaker kommune da han redegjorde for rapporten under byplandagen på rådhuset tirsdag.

Der møtte – litt overraskende – svært få av de folkevalgte som behandlet saken i formannskapet tirsdag, noe flere av dem beklaget da saken var på bordet i formannskapet.

Beklagelig

Og det er egentlig grunn til å beklage akkurat det, for det var helt tydelig at tvilen rådet blant flere av politikerne, både i posisjonen og opposisjonen.

For det er vanskelig materie, og det er mye teknisk prat om dimensjoner og annet i denne saken – som er altfor viktig til at halvparten er mot og halvparten for det som ble det endelige vedtaket i formannskapet:

“Prinsipp for overvannshåndtering i sentrum fra forprosjektet «Overvannsløsninger i deler av Jessheim sentrum» (Sweco 2022), inklusiv bekkeåpning gjennom S5 alternativ 1, legges til grunn for videre planlegging av berørte områder i Jessheim sentrum.”

– Låser oss

– Vi står i fare for å låse oss til dette alternativet og at det egentlig ikke vil bli utredet andre løsninger, sa Høyres Karianne Raad Wanggaard.

ALTERNATIV 1: Konsulentselskapet Sweco har landet på dette alternativet for håndtering av overvann i framtiden. Flere folkevalgte tok til orde for at det kan være forpliktende å stemme for et såpass “ytterliggående” alternativ når en annen rapport fra Norconsult tar til orde for andre mulige løsninger.

Fremskrittspartiet og Høyre – og Krf – la fram et alternativt forslag til vedtak, der posisjonen stilte seg bak n0en av punktene:

  • Berørte aktører (grunneiere, offentlig myndighet med mer) involveres i arbeidet med løsninger.
  • Det ses på løsninger som sikrer at fremtidig parkeringsløsning under Rådhusplassen lar seg realisere
  • Formannskapet involveres tett i det videre arbeidet.

Anket

Hele saken ble dessuten anket til kommunestyret, noe som i praksis betyr at de politiske partiene kommer til å snakke sammen for å se om de kan komme fram til en ordlyd i et vedtak som alle partier kan stille seg bak.

Og det er det som forhåpentlig er gjort siden 1. juni.

Det står nemlig for mye på spill til at halvparten av politikken er for og den andre halvparten er imot ett av de aller viktigste prinsippvedtakene i nyere tid.

La oss håpe de ikke tar seg vann over hodet, men kommer til en enstemmig løsning Ullensaker og Jessheim by kan leve med.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.