Kontakt oss

Byutvikling

Skal utrede uteseksjon i byen

Publisert

Første steg mot uteseksjon i Jessheim by blir tatt i form av et forprosjekt som skal utrede behov og mulighet for nettopp dette.

Nyheten ble kunngjort i et informasjonsmøte for de folkevalgte torsdag kveld. Utekontakten, politiet, Nav Ullensaker sin avdeling for unge, Familieteamet, representanter for skolene og folkehelsekoordinatoren i kommunen la fram en virkelighet i tall og fakta for de frammøtte.

Uteseksjon?

Jessheimpuls kommer tilbake med rapportering om «rikets tilstand» for de unge i Ullensaker, men vi velger å bringe nyheten om at det nå er bevegelse i det som kan ende opp i etableringen av en uteseksjon der deler av det forebyggende apparatet som jobber ut mot unge mennesker samles under ett tak i byen.

Det jobbes politisk på flere fronter med tanke på hvordan man justerer seg inn for å nå ut med det forebyggende arbeidet mot ungdomsmiljøet i Ullensaker, men den som kanskje har sagt det i klartekst – noe som ble gjentatt av politiet og andre i gårsdagens møte – var Anne-Kathrine Hofseth Gundersen, leder av forebyggende avdeling i Ullensaker lensmannsdistrikt.

Tydelig om behov

Dette var det hun sa til Jessheimpuls i juni i fjor:

Er det forebyggende apparatet som jobber ut mot ungdom optimalt skrudd sammen i Ullensaker?

Det kan med fordel gis mer rom for oppsøkende virksomhet, mener de som står i dette i det daglige.

Lokalpolitikerne i Ullensaker ble for ikke lenge siden gitt en orientering om status for ungdommene i Ullensaker, og SLT-koordinator Lieneke de Laat konkluderte med at de fleste unge i Ullensaker har det bra.

SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Tallene viser oppgang i bruk av narkotika, vold og en liten gruppe som sliter psykisk. 

https://jessheimpuls.no/jp/2021/03/16/de-fleste-unge-i-ullensaker-har-det-bra/

Det er flere team i kommunen som jobber mot ungdom i Ullensaker. En del av disse teamene jobber oppsøkende og en del jobber sammen. Det er for tiden:

  • Forebyggende avsnitt i politiet
  • Utekontakter
  • Torsdagsteam (rusavdeling, utekontakter, politiet)
  • Ungdomsteam barnevern
  • Ungdomsteam NAV
  • Miljøterapeutene på skolen

«Det er godt samarbeid i dag, men potensiale til å jobbe mer målrettet for å få bedre resultat av det vi gjør, kan økes.» heter det i orienteringen fra SLT-koordinatoren.

Effekten god nok?

Fremskrittspartiets Tom Staahle reiste problemstillingen i en interpellasjon  for ikke lenge siden. Essensen i Staahles spørsmål var:

«Vi vet at det finnes ungdommer som driver med narkotika, som driver med vold og hærverk, vi vet at det er gjengtendenser og stadige sammenstøt mellom ungdom. Alt dette på tross av det arbeidet som legges ned.»

 

STILLER SPØRSMÅL: Tom Staahle (Frp) løftet fram problemstillingen om det forebyggende i Ullensaker rigget godt nok for framtiden. De som som jobber med forebyggende i det daglige stiller seg det samme spørsmålet. 

«Spørsmålet er om ressursene utnyttes på best mulig måte, og om effekten er optimal?»

– Jeg tror det er rom for forbedringer, og jeg drister meg til å mene at det kan være en fordel å se på struktur, prosjektinnretning og operativ modell for det forebyggende arbeidet i kommunen, var det direkte innspillet fra Staahle.

Hvordan dette bør organiseres, var den tidligere ordføreren tydelig på at dem som jobber med dette i det daglige har best kompetanse til å finne ut av.

– Det haster

Anne-Kathrine Hofseth Gunderen leder forebyggende avdeling i Ullensaker lensmannsdistrikt, og dette er hennes syn på den virkeligheten vi lever i her i Ullensaker.

– Det nevnes gjengtendenser, stadig yngre som bruker narkotika, vold og unge folk som faller utenfor. Hvordan er din beskrivelse av virkeligheten?

– Ja, jeg mener at det oppsummerer det hele godt. Vi ser tendenser til økt narkotikabruk i alle aldersgrupper, og jeg har flere ganger tidligere beskrevet det jeg mener er en «gangsterkultur» med innslag av vold og trusler.

– Vi har ikke etablerte gjenger i Ullensaker i dag, men vi finner unge mennesker som tar med seg elementer fra gjengmiljøene. Dette kan bety en betydelig utfordring.

– Det har vært stille en periode nå?

– I perioden med korona har færre ungdommer møttes, og da har det også vært stillere i ungdomsmiljøet. Vi enser imidlertid at det ulmer under overflaten, og jeg er meget spent på hvordan året vi har lagt bak oss med sine utfordringer vil påvirke ungdomsmiljøet i framover. Jeg frykter at vi går tøffere tider i møte.

-Tiden er moden

– Det tas til orde for – både fra SLT-koordinator og fra politisk hold – om å se på hvordan det forebyggende apparatet er rigget for å håndtere det forebyggende i Ullensaker. Hva mener politiet?

– Jeg tenker at tiden er moden for å se på hvordan det forebyggende er organisert i kommunen, gjerne så fort det lar seg gjøre. Det hele handler om å være i forkant og møte de utfordringer som måtte komme.

– Alle vi som jobber forebyggede i kommunen er tett på hverandre, og samarbeider godt. Samtidig er det viktig at vi ikke lene oss tilbake på det som har vært. Vi må se fremover i krystallkula og møte det som måtte komme. For å kunne sette inn riktig tiltak tidlig må vi alle ligge tett på, og se utfordringene med våre ulike briller slik at vi treffer best mulig. Det tror jeg gjelder både opp mot enkeltindividet og  opp  imot det mer generelle forebyggende arbeidet.

– Under ett tak?

OPPSØKENDE: Det er en god tanke å bringe alle forebyggende tiltak inn under samme tak, mener leder av forebyggende avdeling i Ullensaker politidistrikt Anne-Kathrine Hofseth Gundersen. 

Selv om det ikke vil treffe politiet direkte, så er ikke Hofseth Gundersen fremmed for at det i framtiden kan være en god tanke å  bringe alle de forebyggende enhetene i Ullensaker under et tak, helt bokstavelig.

– Jeg har og stor tro på at vi må være ute blant ungdommen som trygge voksne og på deres arenaer. Det er der vi kan skape god dialog, fange opp  trender, og ikke minst sammen med ungdommen gjøre positive endringer. Jeg sier ikke at vi ikke er det i dag, men jeg tror vi har et potensiale til å bli enda bedre.

– Hvordan da?

– Når utfordringene dukker opp og det har skjedd noe galt, så er det av betydning hvor raskt vi kan begynne å jobbe med en negative hendelse. Hvor raskt vi klarer å jobbe med gode og målrettede forebyggende tiltalt, vil være enda bedre. Ungdommen trenger å bli sett og møtt raskt, det samme gjør foreldrene. Det å vente på hjelp kan man lett tenke seg kan være utfordrende i seg selv.

– Dessuten er «vinduet» der vi treffer ungdommen ofte lite. Det er lettere å snakke om det som akkurat har skjedd enn om det gjøres i et fjernere tidsperspektiv. Jeg tror det ville være en stor fordel om befolkning vil kunne møte de forebyggende enhetene i kommunen på et sted. Det tror jeg også ville styrke fagmiljøet og stadig utvikle vårt forebyggende arbeid.

Prioritert over tid

Det forebyggende arbeidet har blitt prioritert i Ullensaker over lang tid, og det er jeg veldig glad for. Derfor er jeg og sikker på at vi er klare for å utvikle det som er bra videre slik at vi blir enda bedre og mer tilgjengelige.

– Er vi godt rustet for våren og sommeren – eller framtiden – når det kommer til det forebyggende aspektet her i Ullensaker?

– Jeg føler en stor grad av usikkerhet rundt hvordan situasjonen blir i år, det vil nok i stor grad preges av smittesituasjonen og de tiltak som settes inn.  Vi så at det kom en tydelig oppblomstring av utfordringer i fjor sommer, og vi skal ikke se bort i fra at det blir slik i år og.

– Når våren kommer er det like sikkert som at hestehoven stikker opp at også ungdommene våre trekker ut og blir mer synlige. Slik har det alltid vært, og slik skal det også være. Samtidig vet vi og at dette kan resultere i flere utfordringer, og at også disse blir  mer synlige.

Fram i dagen

– På mange måter er det bra, for det som kommer frem i dagen kan vi jobbe med. Det er verre med det vi ikke fanger opp, sier Hofseth Gundersen.

– Når det er sagt, så har vi tidligere hatt perioder med en del vold i ungdomsmiljøene om våren og sommeren. Der håper jeg at vi har gjort oss mange erfaringer rundt tiltak som viser seg å ha fungert godt – og som kan settes inn dersom det blir nødvendig.

– Jeg tror vi er godt nok rustet for våren og sommeren, men mener samtidig at tiden er inne for å se om vi kan effektivisere det forebyggede arbeidet på en måte som gavner Ullensakers barn og unge på en positiv måte.

– Alle vi som jobber forebyggende har et ønske om å være «tett på», og det er viktig å gi det begrepet et innhold!

Utfordringene

– Hva er utfordringene vi står overfor her i Ullensaker?

– Jeg har nevnt utfordringer vi har i Ullensaker med vold blant ungdom, ofte i sammenheng med rus. Jeg tenker at det er utfordrende å vokse opp i dag, ikke bare her, men alle steder i Norge. Ungdommene våre blir dratt i alle retninger, med mye press og ikke alltid de beste idealer på sosiale medier.

– Samtidig må vi innse at tidene endrer seg, og det gjør at vi og må tenke nytt rundt hvordan vi jobber.

Spent

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er spent og bekymret for hvordan pandemien kommer til å berøre oss her i Ullensaker på sikt. Derfor er jeg også glad for at dette tas opp nå, sier lederen av forebyggende enhet i lensmannsdistriktet avslutningsvis.

– Jeg tror det er sunt for oss å evaluere oss selv. Da kan vi ta med oss det som allerede fungerer videre, og vi kan tenke på hvordan vi kan utvikle det som er mindre bra.

– Målet for oss her i Ullensaker må ikke være å bli på stedet hvil, men å hele tiden bli en bedre «utgave av oss selv»!

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.