Kontakt oss

Byutvikling

Vedtak som forplikter utbyggere ytterligere

Avatar

Publisert

Utbyggerne av Gardemoveien 5 må bidra til myke verdier og forskjønnelse av Romsaasparken i tillegg til det som gjøres på egen eiendom. Det har politikerne bestemt.

I det siste formannskapsmøtet før ferien tok den politiske debatten en dreining de fleste rundt bordet ikke så komme.

Det var i saken om prosjektet i Gardermoveien 5 – et prosjekt der ansvaret for manglende framdrift er tillagt Ullensaker kommune av utbygger Profier AS  og beboere. Dette til tross for at prosjektet som er blitt presentert har est ut av alle føringer, regler og eksisterende regelverk for den tomta.

– Det ligger i kortene at vi utfordrer kommuneplanen på volum og uteoppholdsareal, men det så ut til at det kanskje kunne løses ved hjelp av nabotomta som eies av kommunen, sa utbygger til Romerikes Blad da de skrev om saken for en tid tilbake.

Lite til lek

Det var i ny behandling av prosjektet at Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud tok til orde for at utbygger må bidra med sin skjerv til utforming av Romsaasparken som ligger tvers over veien.

LEKER IKKE: Vi kan ikke tillate at det blir kuttet på lekearealer i prosjektet i Gardermoveien, sier Lars Halvor Stokstad Oserud.

Saken handlet om veien videre for prosjektet som til nå har vært for massivt i utformingen på tegnebrettet, og mye av diskusjonen gikk på manglende lekearealer i prosjektet – 360 kvadratmeter for lite til lek lå på bordet.

Bidra i parken

Dette var ikke bra nok for politikerne, og diskusjonen dreide over til om utbygger skulle få kompensere for manglende lekearealer på tomten ved å utforme lekeområdet i Romsaasparken.

– Det er ikke aktuelt å la dem kompensere for dette ved å utvikle noe i Romsaasparken, men utbygger bør få krav om å bidra til utforming av Gotaasparken uansett, var den klare beskjeden fra Sps ordførerkandidat Stokstad Oserud.

– Kommuneøkonomien er ikke spesielt romslig i Ullensaker, og dette er en måte å få til noe i Romsaasparken uten at det koster oss noe, utdyper Stokstad Oserud overfor Jessheimpuls.

FYLLES: Denne parken skal fylles med innhold, og det må utbyggere i randsonen til parken bidra til, sier Senterpartiets Lars Halvor Stokstad Oserud. Hans forslag fikk flertall i formannskapet.

Ny trend?

– Ny måte å tenke på?

– Dette er vanlig når det kommer til rundkjøringer og andre ting, men det er første gang det kommer føringer om å bidra til grønnere verdier i tilknytning til tomten de bygger på. Jeg ser ikke bort fra at utbyggere i området rundt Romsaasparken skal få samme føringene, sier Stokstad Oserud.

Tegne igjen

Enden på visa var at utbygger sendes tilbake til tegnebrettet med et prosjekt som forholder seg til gjeldende regler og planer for området, og vedtaket i formannskapet understreker følgende føringer:

  • Første etasjen ut mot Gardermovegen skal inneholde publikumsrettede funksjoner, fortrinnsvis næring/utadrettet virksomhet.
  • Bebyggelsen skal utformes på en måte som sikrer siktlinjer mot Romeriksåsen i tråd med intensjonen i byplanen.
  • Det må påberegnes rekkefølgekrav av opparbeidelse av Gardermovegen, inkludert gang- og sykkelveg, på en strekning på ca. 100 meter.
  • Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), tabell 3, skal legges til grunn i detaljreguleringen.
  • Utnyttelsen for eiendommen settes til middels utnyttelse på ca. % BRA = 150-200 % BRA.Det åpner for en høyde opp til maks 6 etasjer, men det må være variasjon i høyden og eksisterende bebyggelse må hensyntas men tanke på solforhold.
  • Parkeringskravet er 1 + 0,2 per boenhet.
  • Uteoppholdsareal skal ikke medregnes som lekeareal
  • Leilighetsfordeling: Antall 1-romsleiligheter skal ikke utgjøre mer enn 3 prosent og 2-romsleiligheter skal ikke utgjøre mer enn 25 prosent. Det skal være minimum 30 prosent 4-romsleiligheter.
  • Pluss at det skal diskuteres hva utbyggeren – Profier AS – skal kunne bidra med i Romsaasparken

MERKNADEN: Dette er merknaden som gjør at utbygger av Gardermoveien 5 må bidra til utforming av deler av Romsaasparken. 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.