Connect with us

Byhistorie

Fra tomannsbolig til kulturtun

Avatar

Published

on

Teisengården omtales som “Jessheimporten”. Nå legges planer for eiendommen som bærer i seg mye lokal kulturhistorie.

Eierne Rigmor og Espen Bjervig har gått bort fra tomannsbolig på eiendommen Teisengården etter avslaget i 2016. Isteden går de nå for å utvikle eiendommen til å inneholde forretning, kontor og tjenesteyting på eiendommen som ligger i hensynssone for bevaring av kulturmiljøet på eiendommen.

TEISENGÅRDEN: Slik ser Teisengården ut i dag.

Avslag

Avslaget om tomannsbolig ble i 2016 begrunnet slik:

  • Teisengården er den siste eiendommen i sentrum med bevart hage og uthus fra tidlig 1900
  • Teisengården er et tydelig landemerke og en identitetsmarkør.
  •  Teisengården (gnr/bnr 135/46) er i utkast til Kulturminnevernplan satt i verneklasse 2.
  • Eiendommen ansees å ha stor lokal og regional, kulturhistorisk verdi.
  • I områder med stor utbygging og fortetting er det viktig at helheten i noen eldre boliger bevares. Hager og uthus er vesentlige deler av disse miljøene, som er truet i forbindelse med fortetting av boligområder.
  • En fradeling og utbygging av eiendommen vil føre til at sammenhengen mellom hage, uthus og bolighus i det bevaringsverdige kulturmiljøet vil gå tapt.
  • Gjennom en bevaring av dagens tilstand, eventuelt en videreutvikling av de kvalitetene som ligger der, vil eiendommen fungere som en grønn, historiefortellende og hyggelig velkomst til Jessheim.

NYTT PROSJEKT: Slik er prosjektet tenkt. Alle skisser: Jessheim Arkitekter

Retningslinjer

Det nye prosjektet – som legges fram for formannskapet denne uka – tas vel i mot fra administrativt hold, og forslaget som nå ligger på bordet er basert på avklaringer mellom kommune, utbygger og arkitekter.

Intensjonen er som nevnt å legge til rette for forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting med tilhørende parkerings- og hageanlegg – alt innenfor de retningslinjene som ligger der med tanke på å sike bevaring av kulturmiljøet på eiendommen.

Del av stasjonsbyen

Teisengården er en del av stasjonsbyen, og det spesielle er:

“…en villa fra århundreskiftet med bolighus i sveitserstil og uthus med lager og dyrerom i en stor hage. Anlegget er et særlig godt bevart eksempel på villabebyggelsen som vokste opp i tilknytning til stasjonsbyene, og det er et viktig element i Trondheimsvegens kulturlandskap.”

Eierne tar sikte på å befare så mye som mulig av eksisterende materialer til uthusene, spesielt vinduer og dører og takstein, og det er fokus på å bevare det utvendige uttrykket.

Ombygging av låven og uthuset – samt nytt tilbygg – vil kunne gi et bruksareal på 760 kvadratmeter, og prosjektet er ifølge rådmannen i tråde med overordnede føringer, og administrasjonen foreslår å sende prosjektet ut på høring.

Formannskapet behandler saken i dag, tirsdag. Hvis vedtatt, så blir saken sendt ut på høring.

 

 

 

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.