Connect with us

Abonnenter

Byens nye kinosenter opp politisk

Avatar

Published

on

Nå kommer den politiske saken som kan løfte kinotilbudet ut av rådhuset og inn i framtiden. De politiske signalene tyder på at dette kan bli en realitet.

Denne saken er et administrativt svar på et politisk verbalforslag som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2022.

Saken skal gjennom de fleste råd og utvalg, før endelig vedtak fattes i kommunestyret, muligens i møtet i midten av mars.

Anbefalingen fra eksterne konsulenter er at Jessheim bør få et kinosenter med 6 til 8 saler. Det er tegnet inn fem kinosaler i det nye prosjektet S4, altså Skovly Øst.

 

Oppdraget

Verbalforslaget lød som følger:

“Kommunedirektøren bes gå i dialog med tiltakshaver av sentrumsområdet S4 for å se på mulige løsninger for etablering av sentrumsnær kino og bibliotek, slik at Kulturhus lokalene i Rådhuset kan frigis til annen kulturell og kunstnerisk aktivitet.”

Arbeidet har bestått i å undersøke hvilke muligheter lokalene på kulturhuset vil gi dersom kino og/eller biblioteket kan flyttes til S4. Det har vært dialog med tiltakshaver på S4 -Harald Kværner Eiendom AS – for å se på løsninger sammen.

Leste du denne?

Sentrumsprosjekt som byens samlende punkt

Anbefalingen

Rådgivere fra Kulturmeglerne AS har landet på følgende behov og anbefalt konsept for nytt kinosenter i Ullensaker:

  • Ullensaker har en sentral plass i et voksende regionalt kinomarked og bør etablere 6 – 8 kinosaler i et nytt kinosenter
  • Ullensaker vil markere seg sterkt i regionen med et nytt kinosenter, som kan få flest saler og bredest publikumstilbud
  • Selv om det eksisterer 4 andre kinoanlegg i markedet(Eidsvoll, Nannestad, Årnes og Lillestrøm) med til sammen 14 kinosaler, fremstår disse som tilårskomne og uten spesialkonsepter, er det en klar underdekning av kinosaler.
  • Etablering av 6 – 8 saler med totalt 400 – 500 stoler i et fremtidsrettet kinokonsept i Ullensaker, vil kunne ha et potensial for oppnåelse av 140.000 – 200.000 i årsbesøk
  • Siden premium kinostoler som stoler recliner- og boutique-konsept viser seg å gi langt større APS-verdier (APS-verdi: 500–700), bør et slik kinokonsept være godt tilrettelagt for konferanse og servering og velges som et hovedtrekk og gi det nye kinosenteret maksimal konkurransekraft og lønnsomhet.
  • Interessen vil være stor for et moderne kinosenter fra kunder med opptil 30 minutter reisetid
  • Alkoholservering er viktig for voksepublikummet og B2B-markedet (utleie/konferanse)
  • Kinosenteret bør tilrettelegges for samarbeid og synergier med matservering, konferanse og hotellvirksomhet

Flere saler

Kommunedirektøren er tydelig på at et bredere kinotilbud er det viktigste når det framtidige kinotilbudet skal spikres.

“Det vil si at antall saler er viktigere enn antall stoler. Ved flere saler vil det være mulig med et bredere utvalg av filmer, og ikke bare de mest kommersielle filmene.” skriver administrasjonen i saksframlegget.

Ullensaker Kino ble etablert i 1999 og har hatt likt antall seter siden ferdigstillelse av kulturhuset. Befolkningen har økt, og tilbudet til innbyggerne har relativt sett blitt dårligere de siste 25 årene. Kong Rakne beslaglegges til større kulturoppsetninger og det er dermed omtrent 2,5 kinosaler tilgjengelig for forestillinger.

Biblioteket blir?

Det har siden 2018 ligget et mulighetsstudie for kulturhuset i en skuff på rådhuset, for å si det billedlig. Studiet ble aldri løftet fram i det offentlige da det uansett ikke ville finnes penger til å realisere de mulighetene.

Men med mulig flytting av kino og bibliotek ut av kulturhuset, så åpner det seg plutselig muligheter for at kulturhuset kan få bedre – og sårt tiltrengt – kapasitetsløft.

Det er sett på flere mulige løsninger, men signalene fra administrasjonen i Ullensaker er å gå i videre dialog om å etablere kino i prosjektet S4 (Skovly Øst).

Begrunnelsen

Dette er kommunedirektørens vurdering i sin helhet:

“Dagens kulturhus er underdimensjonert for dagens innbyggerantall. For å sikre bedre kulturtilbud sentralt i Jessheim, vil en kapasitetsøkning bidra positivt med flere funksjoner. Dette kan gjøres ved å flytte noen av funksjonene ut fra dagens kulturhus (feks leie i S4) for å sikre at etterbruken benyttes til annen kulturell virksomhet.”

Videre:

“Bibliotek er en meget viktig kommunal oppgave og bidrar sterkt til aktivitet i kulturhuset store deler av døgnet. Det er en møteplass og et tilbud for alle kommunens innbyggere. Denne funksjonen er så viktig at det bør vurderes nøye om kulturhus og bibliotek skal skilles, da dagens kulturhus virke svært tomt på dagtid. Kommunedirektøren vurderer også at utviklingsmulighetene er mindre for et bibliotek i leide lokaler enn det vil være i kommunale lokaler. Dersom kino flytter til S4, kan det være aktuelt å se på tiltak for å gi biblioteket en større plass i kulturhuset.”

“Dagens kulturhus tilfredsstiller ikke innbyggernes behov for et bredt og variert tilbud, men en ombygging vil også kunne være krevende for kommunens økonomiske bærekraft. Selv om en helhetlig plan for rådhustomta er planlagt, vil det være et stykke fram før denne er realisert. Det må derfor jobbes videre med å finne kostnadseffektive løsninger for de lokaler som er aktuelle å bygge om, dersom en velger å flytte ut dagens kino.”

Og til slutt:

“Slik kommunens økonomiske bærekraft for tiden er, tilrår kommunedirektøren kun å jobbe videre med kino på S4. Et nytt bibliotek vil medføre en betydelig leiekostnad for kommunen som det er vanskelig å se at det finnes inndekning for i tiden som kommer.”

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.