Connect with us

Abonnenter

Mot nytt liv for Nordby ungdomsskole

Avatar

Published

on

Nå kommer den politiske saken som besegler Nordby ungdomsskole sitt nye liv som 6-parallell skole der gjenbruk er i fokus. Det ligger an til spikeren i kista for skolens svømmebasseng.

Det store løftet for skolebygg ble lagt i den forrige politiske perioden i Ullensaker. Det har vært jobbet tverrpolitisk med å legge et løp som kan håndtere veksten de kommende årene, og det estimert et løft pålydende anslagsvis 2 milliarder kroner for dette skoleløftet.

Det er allerede pekt på tomt til en helt ny ungdomsskole rett sør for Skogmo skole. Denne saken skal også opp politisk denne runden.

Les mer her:

Har landet på tomt for ny skole

Tre alternativer

Politikerne skal ta stilling til tre alternativer for Nordby ungdomsskole:

A – Redesign – gjenbruk/ ombygging av eksisterende bygningsmasse, takopplett i nord og 100 kvadratmeter tilbygg. Gymbygget bygges om til læringsarealer.
B – Utsyn til grønt – gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og 1.800 kvadratmeter tilbygg. Gymbygget beholdes som det er, og gymsalen benyttes til samlingsrom.
C – Urbanista – gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, gymbygget rives, takopplett i nord og 1.600 kvadratmeter tilbygg

Administrasjonen på rådhuset foreslår alternativ A med følgende begrunnelse:

“For å kunne gi en tydelig anbefaling må videreføring eller kondemnering av svømmehallen fastsettes. I den politiske saken som fremlegges for behandling i november 2023 er kapasitet på svømmeopplæringen kartlagt, og det er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende basseng uten at Nordby medregnes. Det er dermed rimelig å anta at Nordby utvides til 6-parallell ungdomsskole uten at svømmehallen videreføres.”

Svømmebassengets endelige skjebne er en egen politisk sak som skal behandles. Politiske signaler er at bassenget stenges for godt.

Idrettshall

Som et ledd i utvidelsen av Nordby ungdomsskole skal det bygges flerbrukshall i Idrettsparken. Denne hallen skal utredes i et eget prosjekt, og skal inngå i prosjektet for utvidelsen av Nordby.

“Flerbrukshallen ligger som en forutsetning for videre arbeid.” heter det i saksframlegget. 

“På bakgrunn av funnene som er gjort i mulighetsstudien og tilhørende kostnader anbefales løsningsalternativ A. Løsningsalternativ A innebærer at svømmehallen avvikles og at gymbygget bygges om til undervisningsarealer.”

Kostnadsanslaget – inkludert flerbrukshall i Idrettsparken” er på 375 millioner kroner.

Kommunedirektøren er også innom sambruk og nærmiljøfunksjoner – som det i liten grad legges opp til når “nye” Nordby ungdomsskole skal renoveres:

“Det legges opp til liten grad av sambruksarealer i løsningene, og det er begrenset med nærmiljøfunksjoner. Årsaken er at eksisterende bygg og tomt begrenser mulighetene. Når det skal bygges ny skole på tomta til Jessheim skole og ressurssenter vil sambruk og nærmiljøsenterfunksjoner bli utredet særskilt. Avstanden mellom Nordby og Jessheim er kort, så bedre tilrettelagte arealer og funksjoner på Jessheim kan kompensere for spesielt tilrettelagte arealer på Nordby.”

Politikken begynner behandlingen av denne saken i hovedutvalg denne uka. Det er kommunestyret som fatter det endelige vedtaket.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.