Connect with us

Byutvikling

Nye Veier svarer om E16

Avatar

Published

on

Nye Veier AS roser folkets engasjement, og det er lagt opp til folkemøter i slutten av oktober.

Nye Veier AS jobber med å finne egnet trasé for ny motorvei mellom Kongsvinger og Ullensaker. Oppdraget skrider fram i ekspressfart, og i kjølvannet er debatten i befolkningen her i Ullensaker både engasjert og opphetet.

I mellomtiden sitter et interkommunalt styre bestående av ordførere fra Ullensaker, Sør-Odal, Nes og Kongsvinger lengst fram i bussen.

Jessheimpuls har spurt Nye Veiers kommunikasjonsansvarlige for E16-prosjektet om hvem som egentlig sitter med hendene på rattet i denne prosessen. Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke svart på vårt spørsmål om hvem som faktisk har det siste ordet i denne saken – Ullensakers politikere sammen med de folkevalgte i de andre kommunene eller statlige myndigheter.

Les saken om gryende folkeopprør i Ullensaker her:

https://jessheimpuls.no/jp/2020/09/07/gryende-folkeoppror-mot-ny-vei/

 

Stridstema

Men Nye Veiers kommunikasjonsdirektør Christian Altmann  svarer følgende på Jessheimpuls sine spørsmål rundt prosessen som nå pågår:

– Var det mye engasjement og opprop rundt veien i Agder, altså blant folk?

– Ja, veibygging skaper generelt stort engasjement. Også i Agder, Trøndelag, Innlandet  – og så videre – er det stort engasjement rundt veibygging. Hvor veien skal gå er blant stridstemaene.

– Hvordan forholder Nye Veier seg til denne type engasjement og folkeopprop?

– Vi setter stor pris på engasjementet. Engasjement, involvering og innspill er viktig for at vil skal kunne utvikle det beste mulige veiprosjektet.

SVARER I EN FART: Nye Veiers kommunikasjonsdirektør svarer på hvordan de ser på engasjement og annet i Ullensaker. 

Støy i Ullensaker

– Er det mer eller mindre engasjement og støy her i Ullensaker enn det dere opplever andre steder?

– Vanskelig å svare eksakt, men veibygging skaper generelt stort engasjement.

– Det er foretatt prøveboring/uttak av grunn på forskjellige punkter. Hvorfor tas det prøver akkurat der de tas?

– Prøvepunktene er satt systematisk gjennom alle korridorene som skal utredes. I tillegg blir de tilpasset der det er behov for å ta hensyn til f.eks. kulturminner og undersøkt litt ekstra nøye der vi på forhånd tror det er dårlige grunnforhold. Dette er for å undersøke hvor det er best å anlegge en vei.

Politisk sprik

SENTRAL: Ordfører Eyvind J. Schumacher og de andre ordførerne i det interkommunale styret er helt sentrale for Nye Veier når det kommer til samarbeid. Arbeiderpartiet i Ullensaker har ikke tatt stilling til hvilket trasévalg partiet foretrekker. 

– Vi ser politisk sprik når det kommer til foretrukne traseer her i Ullensaker. Hvordan skal dere klare å forankre valget dere lander på politisk – er det enighet i den tverrpolitiske ordførergruppa som er viktigst for Nye Veier?

– Styret i det interkommunale plansamarbeidet er helt sentralt for oss å samarbeide med. Det er til slutt kommunestyrene som avgjør.

– Er det først og fremst et «Ullensaker-problem» at det kan bli vanskelig å enes politisk her i kommunen; altså det er mindre viktig for Nye Veier at det er enstemmighet?

– Målet er å finne en korridor for ny E16, som alle kommunestyrene vedtar.

Hvorfor så raske?

– Hvorfor er prosessen så rask – er det for å unngå at folk skal henge med, som noen påstår?

– Framdrift på prosessen drøftes jevnlig med styret for det interkommunale plansamarbeidet. Det er ønske om en effektiv planprosess, men dette skal ikke skje på bekostning av tilstrekkelig tidsbruk for å få en forsvarlig planbehandling. Den formelle planprosessen går imidlertid som normalt i hht plan- og bygningsloven.

– Hva er det neste store – og viktige – steget i prosessen nå?

– Videre i prosessen vil det bli gitt fortløpende informasjon på e16portalen.no, og det blir arrangert folkemøter og dialogmøter i høringsperiodene.

– Møter når?

– Første runde med folkemøter blir i uke 44, etterfulgt av dialogmøter i uke 45. Til dialogmøtene kan enkeltpersoner og grupper melde seg på for å få sine «egne» møter hvor de kan komme i nærmere dialog om det de er opptatt av i forbindelse med veiplanleggingen.

Jessheimpuls får fra Ullensaker kommune opplyst at det er riktig at det skal være folkemøter om E16 i alle de fire involverte kommunene i forbindelse med neste høringsrunde.

Men det er ikke endelig avgjort akkurat når disse møtene blir avholdt.

Fakta målsetting ny e!6

Dette ble vedtatt i juni-styremøtet der de fire ordførerne sitter. Vedtaket om målsetting for veien er dette: 

 • Muliggjøre bygging av den veiløsningen som gir størst trafikantnytte for gods. (absolutt verdi i NOK)
 • Muliggjøre minst 15 minutters reduksjon av reisetid på strekningen mellom Kongsvinger (Sundehjørnet) i øst og Hønefoss i vest i forhold til Nullalternativet i åpningsåret.
 • Muliggjøre økt regional verdiskapning gjennom netto ringvirkninger med minimum 3 % av eksisterende verdiskaping (bruttoprodukt) i IKP-området.
 • Ny E16 må bidra til at miljøulempene langs eksisterende vegnett reduseres. Dette ved at resttrafikken reduseres og stedskvaliteten dermed økes.
 • Muliggjøre minst en reduksjon av reisetid på strekningen mellom Kongsvinger (Sundehjørnet) og E6 på minimum 10 minutter.
 • Muliggjøre en vei som ikke har forsinkelser i rushtidene (målt med kapasitetsberegninger).
 • Muliggjøre bygging av den veiløsningen som gir størst netto nytte pr. investert krone (NN/K)
 • Unngå inngrep i svært viktige registrerte verdiområder for kulturarv og naturmangfold.
 • Begrense påvirkning i svært viktige registrerte verdiområder for naturressurser (herunder landbruk), landskapsbilde og friluftsliv, by- og bygdeliv.
 • Redusere antall ulykker i hele veinettet som får endrede trafikkforhold pga av ny vei med 29 % sett opp mot Nullalternativet i åpningsåret.
 • Planprosjekt E16 Kløfta-Kongsvinger skal levere kommunedelplaner som gjør det mulig å redusere klimagassutslipp med minimum 40 % i anleggsfasen og 75 % over 40 års i driftsfasen i forhold til bransjestandard/enn tradisjonelle løsninger fra 2010.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.