Connect with us

Abonnenter

Stasjonsovergang i bevegelse

Avatar

Published

on

Det kan se ut til at den mye omtalte overgangen som kobler Sagabyen på resten av Jessheim sentrum kan se dagens lys. Bane Nor har bedt om oppstartsmøte.

Det var i forbindelse med en orientering om mulighetsrommet for Jessheim sentrum at overgangen ved Jessheim stasjon endelig kan se ut til å realiseres, og det intet mindre enn 10 år etter at det ble utlyst en arkitektkonkurranse i 2013.

Formannskapet fikk en orientering av plansjef Åge Vebostad tirsdag kveld, og skisser som skulle visualisere noe av hva Jessheim sentrum kan bli i framtiden ble framvist – dog med forbehold om at virkeligheten kan bli annerledes enn det som ble vist i skissene.

KRYSNING: Det er sagt at det skal bli en overgang som kobler Sagabyen og resten av sentrum sammen. Nå er det konkret dialog mellom Bane Nor og kommunen, og kanskje er ikke overgangen så langt unna som vi tror?

Det gjelder for så vidt også for den mye omtalte overgangen som skal koble bydelen Sagabyen på resten av Jessheim sentrum. Bane Nor har bedt om et såkalt oppstartsmøte.

Formannskapet behandlet en sak der de stiller seg bak følgende når det kommer til utvikling av stasjonsområdet:

 1. Formannskapet er tilfreds med Bane NOR sin aksept om at det skal komme en overgang som binder øst og vestsiden sammen.
 2. Formannskapet vil bemerke at ny sideplattform på østre side ikke medfører at dagens avgrensning i form av støyvegg inn mot Dampsaga og tilhørende arealer, eksisterende bygg og annet må flyttes.
 3. Formannskapet ønsker seg forelagt forslag til hvor man ser for seg å plassere eventuelle sykkelparkeringsplasser på østre side. Det henstilles om at løsninger for dette ikke ødelegger eksisterende utforming av gatebildet på østre side.

SÅNN?: Slik så vinnerutkastet ut etter arkitektkonkurransen i 2013. Endelig løsning blir trolig ikke slik, men nå er det dialog om å få til en overgang i relativt nær framtid. 

Dette er noe av det Bane Nor har henvendt seg til Ullensaker kommune om med tanke på innhold i et oppstartsmøte:

“Hovedbanen har hatt en vesentlig økning i person- og godstrafikken de senere årene. Hovedbanen (Lillestrøm – Eidsvoll) er definert overbelastet, og det er begrenset med kryssingsmuligheter for lange godstog, hvilket kompliserer ruteplanleggingen og reduserer strekningens robusthet.”

Helt konkret ønsker Bane Nor å:

 • Tilrettelegge for lengre godstog på Hovedbanen ved å forlenge dagens spor på Jessheim stasjon
 • Gjøre det mulig for et godstog å krysse med et persontog
 • Etablere ny plattform på østsiden av dagens sporområde
 • Overgangsbru mellom østlig og vestlig plattform
 • Jessheim stasjon vil bli universelt utformet med heiser og trapper
 • Dette vil gi en bedre tilgjengelighet for alle, både togreisende og innbyggerne generelt
 • Formålet med reguleringsplanen er å øke kapasiteten på Hovedbanen ved å legge til rette for forlengelse av dagens spor på stasjonen slik at det kan kjøres lengre godstog på Hovedbanen
 • Godstog skal kunne krysse med persontog samtidig med at persontoget har passasjerutveksling
 • Planen innebærer å gjøre Jessheim stasjon universelt utformet
 • Dagens smale midtplattform med tilhørende personadkomst/planovergang fjernes
 • Planen skal også ivareta arealbehovet for et mulig fremtidig dobbeltspor mellom Jessheim stasjon og Nordby holdeplass
 • Det vil bli 3 spor i bredden et stykke lengre nordover enn i dag
 • Noen eiendommer som grenser til jernbanen, vil få sporene noe nærmere sin eiendom enn i dag, men selve tiltaket vil befinne seg innenfor Bane NORs arealer

Akkurat når dette arbeidet kan begynne er ikke avklart, men bare det at det er dialog og varsel om oppstartsmøte høster politisk applaus på rådhuset.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.