Connect with us

Byutvikling

Vår by er god match for OsloMet

Avatar

Published

on

En fersk næringslivsrapport underbygger det som blir sagt om at Jessheim og OsloMet er en særdeles god match. 

Firmaet Samfunnsøkonomisk Analyse AS er tydelig i sin konklusjon når de har sett på framtidig næringsutvikling i Ullensaker: Jessheim er godt posisjonert – både geografisk, men også med tanke på et universitets plassering midt i byen – for å kunne bli et studiested for høyere utdanningsinstitusjoner.

Les bare:

“Framtidig utvikling i Ullensaker kan få en ny retning om kommunen blir vertskap for helt nye virksomheter. Etablering av et studiested for høyere utdanning vil være en slik mulighet. Kommunen er godt posisjonert for å kunne bli et studiested for høyere utdanningsinstitusjoner. Jessheim som kommunens sentrum er kompakt, med en blanding av ny og gammel bebyggelse og sentrumsfunksjoner som framstår som attraktive for studenter.”

Og videre:

“Kommunen har arealer og bygg som egner seg for rask etablering og nybygging av en universitetscampus, samt at kommunen har mulighet til meget raske reguleringsendringer. Fordi Universitetsstyret for OsloMet har vedtatt at universitetet skal videreutvikles med en to-campusløsning, med fullverdige campuser i Oslo og på Romerike, er det en reell mulighet for at en campus lokaliseres til Jessheim.”

God attest

– Ingen dårlig attest, plansjef Åge Vebostad?

– Enig. Denne analysen dokumenterer og “backer” det vi tror; vi har fått et faktagrunnlag som understøtter våre antagelser, sier plansjef Vebostad til Jessheimpuls.

– Formålet med at dere bestilte en analyse som dette var?

– I Ullensaker har vi uttalt at satsing på næringsutvikling er viktig – at vi skal satse på næring. Og vi bestilte denne rapporten for å finne ut av hvor vi står nå samt hva som kan skje hvis vi ikke foretar oss noe. Og – ikke minst – hva skjer hvis vi foretar oss noe, sier Vebostad.

Har du sett denne?

Mange fordeler

– Hva fant dere ut?

– Vi bestilte også en såkalt ringvirkningsanalyse som forteller oss noe om hva en etablering av OsloMet vil bety i form av arbeidsplasser og i kroner og øre. Effekten er egentlig formidabel, sier plansjefen.

En etablering av universitet – med 2.800 studenter og 200 ansatte (samme størrelse som campus Kjeller er i dag), så taler egentlig denne tabellen for seg selv:

Scenario 1: to av tre studenter seg i Ullensaker kommune. Det gir en direkte virkning på 174 sysselsatte som følge av det studentene konsumerer lokalt.

Scenario 2: forutsetter at halvparten av studen- tene bosetter seg i kommunen. Den direkte syssel- settingsvirkningen beregnes i dette scenarioet å utgjøre 132 sysselsatte.

Tre fortrinn

Forskerne hos Samfunnsøkonomisk Analyse AS nevner i sin rapport tre faktorer som peker seg ut som Ullensakers næringsmessige fortrinn i framtiden:

 • Det mest framtredende fortrinnet er naturligvis Oslo Lufthavn, og all aktivitet som følger med å være vertskommune for landets hovedflyplass. Det er betydelig aktivitet på flyplassen i seg selv, men også muligheter for lokale teknologi- og tjenestelevandører til flyplassen.
 • Det andre fortrinnet er relatert, men likevel uavhengig av flyplassen, og er knyttet til kommunens geografiske plassering i tilknytning til hovedveier i landets mest befolkede region. Dette gir et fortrinn til blant annet lager- og logistikkvirksomheter, som leverer sine tjenester til hele regionen.
 • Det tredje fortrinnet er knyttet til Jessheim by og dens rolle som regionsenter for Øvre Romerike. Med en befolkning på over 40.000 personer i tredje kvartal 2020, har Ullensaker relativt mange bosatte. Det skaper også et marked og en mulighet for utvikling av sentrumsfunksjoner, som ikke er mulig i mindre tettsteder.

Definert bysentrum

Rapporten peker også på at vi her i Jessheim by allerede et definert bysentrum, og videreutvikling av sentrum – særlig med nye tjenestetilbud -kan gjøre byen mer attraktiv for både befolkning og næringslivet.

“Å etablere en universitetscampus kan være et betydelig bidrag til den videre sentrumsutvikling, også sett i sammenheng med eksisterende og nytt kulturtilbud.” heter det i rapporten.

– Det er jo dette vi også mener – at et universitet ville vært fantastisk for byen, men også at byen ville vært fantastisk for OsloMet, sier Vebostad.

Les også:

Jessheimpuls har helt siden lokaliseringsprosessen kom i gang vært tydelig på at Jessheim er eneste alternativ på Øvre Romerike:

https://jessheimpuls.no/jp/2021/01/20/jessheim-med-videre-i-kampen-om-oslomet/

Kan vokse uten

Rapporten underbygger også det faktum at Jessheim har gode muligheter til å vokse uten etablering av et universitet eller institusjon for høyere utdanning i byen vår, men neppe i samme omfang.

“Uten en universitetsetablering vil Jessheim ha mulighet for vekst som et regionalt senter for Øvre Romerike, hvor både handel, kultur og kunnskapsbaserte tjenester kan trives. Vekstmulighetene er imidlertid kritisk avhengig av at sentrum oppleves som et attraktivt sted å oppholde seg i.”

Men nå forfølger man sporet om en potensiell etablering av OsloMet hos oss, og neste uke byr muligheten seg individuelt for kommunene – altså ikke som Gardermoregionen.

Ullensaker skal presentere seg og sitt for studentene mandag neste uke, og allerede to dager senere – onsdag neste uke – så skal Ullensaker kommune presentere mulighetene for bygninger og lokalisering av universitetet mitt i smørøyet av en by.

Det er spennende tider på absolutt alle måter når det kommer til utviklingen av Jessheim by.

– Vi jobber ufortrødent videre med utviklingen av Jessheim by, men det er klart at et potensielt universitet i byen er en besnærende tanke som er god å tenke på, sier plansjef Vebostad.

Fakta næringsrapport

 • Ullensaker har en distinkt annen næringsstruktur enn de fleste kommuner, både i regionen og i landet
 • Hovedforskjellen er knyttet til aktiviteten på Oslo Lufthavn Gardermoen, landets hovedflyplass og største arbeidsplass.
 • Kommunen har siden etableringen av hovedflyplassen i 1998 hatt en markant vekst i flyplass- relaterte virksomheter, inkludert virksomheter som leverer produkter tilpasset flyplassens aktiviteter, som konferansehoteller, lager og logistikk.
 • I 2019 var det til sammen 27.500 sysselsatte med arbeidssted i Ullensaker kommune. 11 600 var ifølge våre beregninger, sysselsatte ved og rundt Oslo Lufthavn i 2019. Det tilsvarer over 40 prosent av kommunens sysselsatte.
 • Det siste tiåret har sysselsettingen i kommunen økt med 2,1 prosent i året.
 • Sysselsettingsveksten har vært mer enn tre ganger så høy som for landet samlet sett.
 • Den høye sysselsettingsveksten understreker at Ullensaker, i tillegg til å være et attraktivt bosted, er attraktivt for næringslivet.
 • Også befolkningsveksten har vært høy i Ullensaker. De siste 20 årene har kommunene hatt den raskeste befolkningsveksten i landet.
 • Høy befolkningsvekst har lagt til rette for at flere typer næringsvirksomhet fin- ner kommunen attraktiv.
 • Det gjelder både virksomheter som leverer tjenester til en voksende lokalbefolkning og som kan trekke på kompetanse hos en stadig mer variert befolkning.
 • Det er ofte en selvforsterkende dynamikk mellom bosetting og næringsliv. Flere bosatte resulterer i en større og mer variert arbeidsstyrke for arbeidsgivere, samtidig som flere arbeidsplasser gjør en region mer attraktiv for ny bosetting.
 • Samlet sett jobber nærmere 40 prosent av de sysselsatte med arbeidssted i Ullensaker kommune i næringer som produserer vare og tjenester som kan handles over lange avstander (basisnæringer).
 • For landet som helhet utgjorde i de samme næringene er 26 prosent.
 • Basisnæringene omfatter primærnæringene og industrien, samt teknologiske tjenester og reiseliv. Disse næringene kjennetagens av at etterspørselen dri- ves av forhold utenfor en region og et land.
 • Flyplassrelaterte næringer utgjør størsteparten av basisnæringene i kommunen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.