Connect with us

Abonnenter

Stiller garanti for vaklende giganter

Avatar

Published

on

Både Miklagard Golf og Ull/Kisa Fotball ble innvilget kommunal lånegaranti på henholdsvis sju og seks millioner kroner for å komme på rett kjøl økonomisk. Hensynet til barn og unge synes tungtveiende i krav som ble stilt fra politikerne i formannskapet.

Miklagard Golf og Ull/Kisa Fotball beskriver begge den økonomiske situasjonen de befinner seg i som kritisk og akutt, og det kan stå om eksistensen hvis det ikke blir tatt grep kjapt.

“Ullensaker kommune har mottatt søknad om garantistillelse fra Miklagard Golf. Det vises til vedlagte søknad hvor det kommer frem at klubben er i økonomiske vanskeligheter, og er inne i en alvorlig likviditetskrise.” het det i saksgrunnlaget som ble lagt fram for politikerne i formannskapet tirsdag.

Klubben har høy gjeld og håper nå å få refinansiert denne til bedre betingelser ved å kunne stille kommunal garanti for nytt lån.

Skepsis

Kommunedirektøren i Ullensaker kommune var ikke villig til å stille kommunal garanti fordi det

“vil være forbundet med en betydelig risiko med tanke på full opprettholdelse av egen kjernevirksomhet. Kommunedirektøren anser at det også foreligger en betydelig risiko for at garantien på et tidspunkt vil måtte innfris, hvilket innebærer at den totale risikoen forbundet med å stille en slik garanti anses vesentlig.”

Sa ja

Formannskapet ville det annerledes tirsdag ettermiddag, og det ble vedtatt å stille en garanti på sju millioner kroner:

“Ullensaker kommune gir en garanti på 7 millioner kroner for låneopptak i KLP banken.. Garantien forutsetter at Ullensaker kommune får sikkerhet, med 1. prioritet, i spillerettigheten på golfbanen på Miklagard, som er hovedkjernen i verdien i golfklubben.”

Garantien forutsetter også følgende:

 • Eksisterende kreditorer ettergir sine utestående fordringer med 20 %
 • Miklagard skal prioritere rekruttering av barn og unge, spesielt rettet mot sitt nærområde på Kløfta.
 • Miklagard Golf skal være behjelpelig med å tilrettelegge for løypekjøring på området på vinteren som er forenelig med golfdrift.

Leste du denne om skiløyper i Ullensaker?

På sporet av felles løft for skiløyper

Ja til Ull/Kisa

Også Ull/Kisa Fotball fikk innvilget lånegaranti på 6 millioner kroner fra formannskapet, som var enstemmig for å gi denne garantien.

Lånet skal gå til å dekke lån og kassakreditt i Aurskog sparebank pålydende 3 millioner kroner, dekke utestående hos ulike kreditorer pålydende 2 millioner kroner samt til å dekke løpende kostnader som lønn og andre driftsmessige kostnader.

Jessheimpuls tirsdag:

Ull/Kisa Fotball mot konkurs?

– Men vi kan ikke la dette skje igjen. Vi kan risikere å få flere sånne saker på bordet, sa Fremskrittspartiets Tom Staahle under sakens behandling.

– Det kan være potensielt dramtisk for barn og unges oppvekstmiljø, så vi må bidra til en løsning, sa Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland, som understreket at lånegarantien er en politisk håndsrekning men at klubben må ta jobben med å rydde opp i eget bo selv.

Dette ble enstemmig vedtatt politisk i formannskapet:

 • Søknad fra Ullensaker Kisa Fotball om kommunal lånegaranti på 6 millioner kroner innvilges. Kommunen skal ta ut et pant i aksjeandelen Ull Kisa fotball har i stadion.
 • UKI må fremlegge for Ullensaker kommune et realistisk driftsbudsjett med tilhørende likviditetsbudsjett for 2024
 • Ull/Kisa IL Fotball skal oversende kvartalsvise regnskapsrapporter som viser utvikling av driften samt økonomisk stilling/likviditet
 • Klubben skal kreve inn utestående treningsavgifter, og tilpasse sin drift for å sikre at økonomien går i balanse

Egne grep

Ull/Kisa Fotball har selv tatt disse grepene:

De store postene som skal redusere utgiftssiden av budsjettet på er som følger:

 • Lønn spillere reduseres fra 3,9 millioner til 2,5 millioner, gir en kostnadsbesparelse på 1.400.000 kr
 • Nedbemanning på 1 årsverk på trenersiden, gir en kostnadsbesparelse på 600.000 kr
 • Nedbemanning på 1 årsverk i administrasjonen, gir en kostnadsbesparelse på 500.000 kr
 • Ytelser som fri bolig/bil til hovedtrener a-lag kuttes, gir en kostnadsbesparelse på 375.000kr
 • Treningsleir a-lag herre kuttes, gir en kostnadsbesparelse på 340.000 kr
 • Overgang til nytt regnskapssystem gir en kostnadsbesparelse på 200.000 kr
 • Kostander tilknyttet overganger halveres, gir en kostnadsbesparelse på 100.000 kr
  Totale kostnadskutt som ikke forringer tilbudet til «bredden» utgjør en sum på over 3,5 millioner
 • På inntektssiden har vi ikke budsjettert med noe særlig økning, bortsett fra at vi gjør en liten justering på aktivitetsavgiften – noe vi ikke gjorde i 2023, som gir en inntektsbringende gevinst på 600.000 kr. Totalt gir dette UKI en sunn og bærekraftig drift vi kan være bekjente av. Et overskudd på bunnlinjen, noe som er nødvending for å kunne betjene lånet vi har søkt om.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.