Connect with us

Næringsliv

Ull/Kisa Fotball mot konkurs?

Avatar

Published

on

Ull/Kisa ber Ullensaker kommune om en lånegaranti på 6 millioner kroner. Klubben beskriver den økonomiske situasjonen som “kritisk” og at “behovet for økonomisk bistand er akutt.”

Kommunestyret skal behandle denne saken i sitt møte 12. desember, og det er snakk om en lånegaranti på et lån i Aurskog sparebank pålydende 6 millioner kroner.

Lånet skal gå til å dekke lån og kassakreditt i Aurskog sparebank pålydende 3 millioner kroner, dekke utestående hos ulike kreditorer pålydende 2 millioner kroner samt til å dekke løpende kostnader som lønn og andre driftsmessige kostnader.

Hele brevet fra Ull/Kisa Fotball til Ullensaker kommune finner du her: Søknad om kommunal lånegaranti

Underskudd

“Ull/Kisa Fotball har de siste årene gått med underskudd. Etter nedrykket fra Obos-ligaen gjorde klubben et valg om å “satse alt på opprykk”, noe som resulterte i et underskudd pålydende 2,5 millioner kroner.”  skriver klubben i brevet der de redegjør for grep som er tatt og som understreker at de er i en kritisk situasjon rent økonomisk.

Tok ikke grep

“Før inneværende sesong ble det ikke tatt de nødvendige grepene for å sikre seg at klubben kom seg over på plussiden økonomisk – da man lot seg friste av pengene som ligger i et opprykk og “lovnader” om spillersalg i millionklassen. Med fasit i hånd er det lett å se at dette ikke burde gått så langt, og man styrer igjen mot et millionunderskudd.” heter det videre i brevet.

Rammer bredden?

Ull/Kisa har drøyt 900 aktive barn og ungdommer i gult og grønt, og klubben er en viktig bidragsyter til å holde aktivitetsnivået i kommunen oppe. Klubben har eget barneakademi som ukentlig benytte av 200 unge spillere fra 12-15 forskjellige klubber i distriktet.

“Dessverre vil dagens økonomiske utfordringer også ramme bredden i klubben dersom vi ikke finner en løsning innen kort tid.” er det dystre spådommen fra Jessheim stadion.

Stramt 2024

Budsjettet for 2024 er strammet betraktelig inn:

De store postene som skal redusere utgiftssiden av budsjettet på er som følger:

  • Lønn spillere reduseres fra 3,9 millioner til 2,5 millioner, gir en kostnadsbesparelse på 1.400.000 kr
  • Nedbemanning på 1 årsverk på trenersiden, gir en kostnadsbesparelse på 600.000 kr
  • Nedbemanning på 1 årsverk i administrasjonen, gir en kostnadsbesparelse på 500.000 kr
  • Ytelser som fri bolig/bil til hovedtrener a-lag kuttes, gir en kostnadsbesparelse på 375.000kr
  • Treningsleir a-lag herre kuttes, gir en kostnadsbesparelse på 340.000 kr
  • Overgang til nytt regnskapssystem gir en kostnadsbesparelse på 200.000 kr
  • Kostander tilknyttet overganger halveres, gir en kostnadsbesparelse på 100.000 kr
    Totale kostnadskutt som ikke forringer tilbudet til «bredden» utgjør en sum på over 3,5 millioner
  • På inntektssiden har vi ikke budsjettert med noe særlig økning, bortsett fra at vi gjør en liten justering på aktivitetsavgiften – noe vi ikke gjorde i 2023, som gir en inntektsbringende gevinst på 600.000 kr. Totalt gir dette UKI en sunn og bærekraftig drift vi kan være bekjente av. Et overskudd på bunnlinjen, noe som er nødvending for å kunne betjene lånet vi har søkt om.

Foreslås avslått

Administrasjonen i Ullensaker kommune lander på å avslå søknaden fra Ull/Kisa Fotball med følgene begrunnelse:

“Som beskrevet i saken er det ingen lovmessige hindringer for at kommunen kan gi UKI en lånegaranti. Sikkerhetsmarginen i klubbens budsjett for 2024 er meget begrenset. Med utgangspunkt i dette anser kommunedirektøren at det vil foreligge betydelig risiko for at garantien på et tidspunkt vil måtte innfris.”

Og videre:

“Det kan synes som UKI fotball sin aktivitet ikke er økonomisk bærekraftig og kommunedirektøren ser ikke bort fra at UKI fotball står foran en større omstillingsprosess for å få bragt økonomien i klubben i balanse. Det vurderes at fremlagte budsjett er svært optimistisk og øvrig underlag i søknaden så langt fjerner ikke det inntrykket. Kommunedirektøren tilrår derfor ikke at det gis garantistillelse for et nytt lån, da sannsynligheten for at utløsning av garantistillelsen vurderes som svært høy, og at klubben i større grad selv må ta grep for å bringe økonomien i balanse.”

Engangsbeløp

Kommunedirektøren vektlegger Ull/Kisa sin betydning for barn og unge stor tyngde:

“Det vil ha stor betydning for barn og unge om UKI skulle gå konkurs og ikke kunne tilby videre aktivitet for denne aldersgruppen.”

Derfor foreslår kommunedirektøren å bistå med et engangsbeløp til Ull/Kisa Fotball, og dette begrunnes slik:

“Det bevilges kr 3 000 000 i engangs driftstilskudd til UKI. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Før utbetaling av tilskuddet bes UKI fremlegge for Ullensaker kommune et realistisk driftsbudsjett med tilhørende likviditetsbudsjett for 2024, hvor driftsbudsjettet minimum viser et overskudd for 2024 på 2 millioner kroner. Som forutsetning for tilskuddet skal i tillegg Ull/Kisa IL Fotball oversende kvartalsvise regnskapsrapporter som viser utvikling av driften samt økonomisk stilling/likviditet. Kommunedirektør gis fullmakt til å utbetale tilskuddet så snart kommunen har mottatt driftsbudsjett/likviditetsbudsjett for 2024 som forutsatt i forrige avsnitt. “

Kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 12. desember.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.