Connect with us

Abonnenter

Klar tale om bankbygget

Avatar

Published

on

I Ullensaker kommune er de tydelige på at det gamle bankbygget i Gotaasalleen skal tilbakeføres til opprinnelig utseende. Det fikk eierne klar beskjed om da de møttes for å diskutere mulige alternativer.

STÅR TOMT: Det gamle bankbygget på toppen av Gotaasalleen står fortsatt tomt i påvente av leietakere. 

Bankbygget – som symboliserer tung Ullensaker-historie – ble politisk vedtatt at ikke skulle rives i forbindelse med byggingen av boligene som i dag troner øverst i Gotaasalleen. Stor-Oslo Eiendom ønsket å rive bygget, men det sa politikerne i Ullensaker nei til.

Nå er bygget solgt til Trendy Næringseiendommer AS, og de sonderer nå rundt leietakere samt hvordan bygget skal restaureres utvendig. Det er i sistnevnte forbindelse at det har vært møte mellom Ullensaker kommune og ansvarlig søker Jessheim Arkitekter AS.

Klar tale

Og det er som nevnt klar tale som gjelder i møtereferatet som er skrevet:

  • Nytt inngangsparti: Inngangspartiet skal tilbakeføres til opprinnelig utseende, det vil si et inntrukket inngangsparti og oppføring av ny trapp.
  • Tak og fasade mot sørvest: Kommunen ga tilbakemelding om at taket skal tilbakeføres til opprinnelig utseende, det vil si at opprinnelig valmtak skal reetableres.
  • Fasaden mot sørvest: skal tilbakeføres til opprinnelig uttrykk, kommunen stilte seg positive til at det på denne fasaden etableres en løfteplattform for å sikre at universell utforming adkomst til bygget.
  • Tilpasning til ny utforming av Gotaasalleen: Vedrørende høyde på nytt torg på Gotaasallene så er ikke dette pr. dags dato ikke ferdig prosjektert. Tiltaket skal gjennomføres etter at den nye omkjøringsvegen fra Jessheim sør er ferdigstilt.
  • Det anbefales at tiltakshaver/ansvarlig søker oppretter dialog  med kommunens enhet for Utbygging i forbindelse etablering av torget, da deres eiendom vil bli berørt av disse planene.

Leste du denne?

Bankbygget solgt

Tidligere har Stor-Oslo Eiendom fått tilslag på å kjøpe seg ut av forpliktelsene med å etablere gatetorg mellom Herredshuset og bankbygget:

Enige om 10 mill. fra utbygger til gatetorg

Vedtatt bevaring

“Det er vedtatt bevaringshensyn for bygningen og søknader skal forelegges antikvarisk myndighet for uttalelse. I tillegg planlegges det ny utforming av Gotaasalleen og utforming av fasaden og inngangsparti til bankbygget er relevant for bybildet i dette området. Det er derfor hensiktsmessig med en forhåndskonferanse for å kartlegge kommunens forventninger.” heter det i henvendelsen til Ullensaker kommune.

Les om viktig bankhistorie her:

I dag skrives viktig byhistorie

Forventingene

Forventningene til Ullensaker kommune – vedtatt politisk i 2021 – er det som står i reguleringsplanen:

“Den originale delen av bankbygget tillates ikke revet, men skal bevares i helhet og detaljer, eventuelt tilbakeføres til opprinnelig preg. Interiør inngår ikke i bevaringen, og det tillates innvendige endringer for ny bruk av bygget. Det tillates endringer i fasade mot syd og vest. Videre tillates etablering av trapp, mindre inngangspartier med overbygg ol utenfor hensynssone/ linje bevaring. Alle søknader om utvendige tiltak skal forelegges antikvarisk myndighet for uttalelse.”

Ideen

Bygget mangler i dag det originale inngangspartiet med en trapp som samsvarer med inngangspartiet til Herredshuset på andre siden av gaten, og gårdeier skriver i brevet at det er naturlig å tilbakestille til dette.

Men:

“Utfordringen er at 1. etasje ligger ca 1,5 meter over gateplan. For universell utforming krever nivåforskjellen en over 30 meter lang rampe dersom nivåforskjellen skal løses uten heis eller løfteplattform.”

Og videre:

“En ide er å etablere et tilbygg i stedet for en utvendig trapp, slik at man kan ha inngangsdør på gateplan og løse universell utforming innvendig.”

“Vi ønsker å få innsyn i hva kommunen tenker om løsning og hvor sterkt bevaringshensynet skal vektlegges i forhold til brukbarhet og universell utforming.”

Bankbygget ligger ikke formelt inne i dagens kulturminnevernplan, men er planlagt innlemmet ved rullering av planen ved neste korsvei. Høringsutkast for rullert plan behandles i hovedutvalgsmøte 15. november i år, får Jessheimpuls opplyst hos Ullenaker kommune.

Det er også foreslått hensynssone på bankbygget i ny byplan.

Dette er vedtaket fattet i formannskapet om bankbygget 2018:

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.