Kontakt oss

Abonnenter

Starter på undergang i mai i år

Avatar

Publisert

Anleggsarbeidene ved Nordby stasjon skal i gang i begynnelsen av mai i år. Samtidig signaliseres det potensiell oppstart av fornying Jessheim stasjon i 2026.

Det er Asplan Viak som opplyser om anleggsstart av den nye kulverten ved hovedbanen.

“I forkant av dette, ønsker Bane NOR å foreta en besiktigelse av alle eiendommer som ligger innenfor en definert buffersone. Formålet med besiktigelsene er å kartlegge eventuelle skader på bygningsmassen, slik at eventuelle nye skadersom måtte oppstå som følge av anleggsarbeidene, kan erstattes.” heter det i brevet som er sendt ut til grunneiere i det angitte området.

Sjekker eiendommer

Besiktigelser planlegges gjennomført i slutten av januar og begynnelsen av februar, etter nærmere avtale med den enkelte grunneier.

“Det vil bli foretatt visuelle observasjoner, utvendig og innvendig, og registeringene vil bli dokumentert med bilder og notater. Bilder og notater holdes internt i prosjektet, men vil bli brukt i eventuelle skademeldingsrapporter.” heter det videre i brevet.

Dette kommer

Planforslaget for detaljregulering Nordbyvegen planundergang legger til rette for planskilt kryssing av jernbanen for gående og syklende. Nordbyvegen blir stengt for gjennomkjøring ved jernbanesporet.

På begge sider av jernbanesporet er det sikret stopp- og vendemulighet for kjøretøy. Formålet med planforslaget er å sikre trygg ferdsel for fotgjengere og syklister som krysser jernbanen.

Jessheim stasjon

Det er ikke sagt noe om hvor lang tid denne oppgraderingen vil ta, men Jessheimpuls får bekreftet fra kommunikasjonsavdelingen til Bane Nor at oppstart av arbeidet med Jessheim stasjon kan komme i gang i 2026.

– Det ligger an til å skje noe med Jessheim stasjon etter at Nordby stasjon er ferdig?

– Ja, vi starter detaljprosjektering og regulering i løpet av året, er svaret.

– Det ble antydet i formannskapet i Ullensaker at det er snakk om dobbeltspor mellom Jessheim og Nordby stasjoner (noe som vil bidra til mindre tuting på strekningen)?

Vi ser på muligheten for dobbeltspor mellom de to stasjonene, det vil gi større fleksibilitet i togframføringen. Her er det er ikke bestemt noe enda.

– Er det sagt noe om når det er aktuelt å gå på Jessheim stasjon som område, og hva er status krysning i form av overgang eller undergang?

– Kommunen har bestemt seg for overgangsbro. Den bygges i forbindelse med forlengelse av kryssingssporene og nye plattformer. Det er mulig vi kommer i gang med bygging i 2026 – 2027 – 2028.

Det har vært jobbet med planer for stasjonsområdet (rådhusplassen siden 2005) har pågått i flere runder siden 2013. Det er med andre ord 10-årsjubileum for stasjonsområdet – minst.

– Men vi er glade for at detaljreguleringen for Nordby er vedtatt. Da er vi nærmere en god og sikker løsning for alle parter, er hilsenen fra Bane Nor til Ullensaker kommune.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.