Connect with us

Byutvikling

Den viktigste politiske uken for kursen videre

Avatar

Published

on

KOMMENTAR

Vi dundrer inn i den kanskje viktigste politiske uka med tanke på hvordan vi håndterer utviklingen av Jessheim og Ullensaker de neste 10 årene.

I dag setter formannskapet seg ned for å behandle en lang rekke saker som blant annet definerer hvilke verktøy Ullensaker kommune har for hånden når prosjekter skal vedtas i framtiden.

Blant de viktigste sakene er:

  • Forslag til ny kommuneplan 2019 – 2030

Arbeidet med ny kommuneplan har pågått i to år, og medvirkning fra formannskapet og partienes gruppeledere – og andre – er ivaretatt gjennom debatter og seminarer. De  har med andre ord vært politisk medvirkning hele veien. Det blir også tatt initiativ til et åpent møte om kommuneplanen, men det blir trolig etter kommunevalget i september.

Interessant

Kommuneplanen som nå skal vedtas er interessant av flere grunner:

  1. Ordlyden i bestemmelsene er forsøkt strammet inn av administrasjonen med det for øyet å “sikre kvalitet og bærekraft i by- og stedsutviklingen. Rådmannen foreslår derfor nye bestemmelser som omhandler fortetting i eksisterende boligområder, estetikk og arkitektur, bestemmelser knyttet til handle og parkering og nye bestemmelser knyttet til klima- og miljøutfordringer.”
  2. Det er kommet inn mange spørsmål fra det politiske miljøet rundt ordlyden i disse bestemmelsene.

Som utenforstående kan man nesten få en følelse av at det politiske miljøet føler at ordlyden kan synes å være i overkant tydelig fra administrasjonens side. Denne saken seiler opp som den kanskje aller viktigste saken på det omfattende sakskartet, og det som står på spill er – for å si det litt forenklet – mer eller mindre tydelige tydelige ordvalg i planverket når utbyggere henvender seg og vil utfordre planverket de neste drøyt 10 årene.

LES: Forslag til kommunale planbestemmelser 2019 – 2030

Stram ordlyd

Det skal bli spennende å se om politikerne blir med på den stramme ordlyden det legges opp til fra administrasjonen. Det vil komme som en overraskelse hvis de ikke blir med på det, for det har nesten ikke vært ett politisk møte Jessheimpuls har vært til stede i at det fra forskjellig politisk hold har vært tatt til orde for at byutviklingen må bli mindre utbyggerstyrt og at Ullensaker kommune må komme seg i førersetet når det gjelder by- og stedsutvikling.

Slik undertegnede leser forslag til nye bestemmelser, så vil det kunne bli et nyttig verktøy som gir mindre rom for dispensasjon og feiltolkning. Det er tross alt det politiske miljøet som vedtar de byggeprosjektene vi ser reise seg rundt oss.

  • Byggeprosjektet i Gotaasalleen

Dette prosjektet har av flere grunner utviklet seg til å bli en viktig sak, eller en test på hvor sterke gjeldene planer er.

Prosjektet utfordrer gjeldende byplan på flere punkter, og det kanskje viktigste er punktet om at ny bebyggelse skal:

Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir sammenheng og nødvendig historisk tilknytning. Verdifulle kvaliteter ved arkitektur, bygningsmiljøer, kulturhistorie, landskapstrekk og grønne områder skal bevares og videreutvikles.”

LES: Sender gjennom prosjekt som bryter med byplanen?

Historiske bygg

Prosjektet i Gotaasalleen har tre historiske bygg – Herredshuset, det gamle bankbygget og den gamle Doktorgården – i umiddelbar nærhet, og det stilles spørsmål ved om det kommende prosjektet tar nødvendig hensyn til eksisterende bebyggelse i området.

  • Sluttbehandling av omkjøringsveien Jessheim sør-øst

Den glovarme veipoteten kalt omkjøringsveien sin standard skal sluttbehandles i løpet av den neste uka, med underganger, sykkelstier og overganger:

“Veganlegget er utformet i tråd med gjeldende standarder for slike veganlegg. Det er lagt opp til 4 underganger og en tur-/skibro som gir anledning for kryssing av veganlegget. Krysningspunktene er godt tilgjengelige og har hensiktsmessig plassering og avstand. Det er viktig at undergangene etableres så oversiktlig som mulig med god belysning for å skape trygghet for dem som benytter de kveld og natt. Sidevegene mot de ulike utbyggingsområdene har kryssing i plan med gangfelt.”

Klar sikt

Det er ingen tvil om at det er krevende og utfordrende å være politiker – og byråkrat – i Ullensaker kommune. Trykket er stort, ansvaret er enda større og gangsynet er avhengig av så klar sikt som mulig.

Derfor er det ekstremt spennende å følge med på hvilken retning det politiske miljøet velger når det kommer til ordlyden i de kommende bestemmelsene.

Vedtakene som fattes den kommende uka – i formannskapet og i kommunestyret – er mye viktigere enn den kommende valgkampen.

Folkevalgte kommer og går. Det som er viktig er retningen som stakes ut for Jessheim og Ullensaker. Og det er jakten på det helhetlige bildet 50 eller 100 år fram i tid som er viktig, ikke valget i september.

Det er mye som står på spill den nærmeste uka. Ikke minst ønsket om tydelighet og rene ord for pengene.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.